Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Objavljeno: 01.12.2023. 13:46 Autor: Ministarstvo javne uprave

Na osnovu člana 12 i 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore”, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave upućuje,

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM PRIPREME PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Ministarstvo javne uprave poziva organe, organizacije, udruženja i pojedince zainteresovane da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona о izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, na način da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu Rimski trg broj 45, 81000 Podgorica, putem pošte i na e-mail adresu: senad.crnovrsanin@mju.gov.me.

Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi planirano je otklanjanje nedostataka u važećem tekstu Zakona o lokalnoj samoupravi koji su se ukazali tokom praktične primjene, unaprjeđenje drugih važnih pitanja koja su od značaja za razvoj sistema lokalne samouprave, kao i usaglašavanje sa drugim propisima.

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti; Ljiljana Gligorović, kontakt podaci 067 249 955 i Senad Crnovršanin kontakt podaci 068 896 974.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva, u elektronskom obliku na e-mail senad.crnovrsanin@mju.gov.me, i u pisanom obliku putem pošte na adresu: Rimski trg br.45, 81000 Podgorica, sa napomenom: Učešće u javnim konsultacijama u pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti dužna su da sve inicijative, predloge, sugestije i komentare ažurno evidentiraju i nakon završenog konsultovanja sačine izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara.

Izvještaj Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici i dostavlja ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje inicijativa, predloga i komentara.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?