JAVNI POZIV za NVO-izrada teksta Nacrta Strategija razvoja nacionalnog 2022-2026.

Objavljeno: 01.10.2021. 12:45 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA NACIONALNOG BRENDA 2022-2026

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;- da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.


Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
-fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.


Rok i način dostavljanja predloga
: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se nalazi u prilogu.
Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja III sprat Rimski trg broj 46, ili na adresu:
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Direkcija za nacionalni brend
Rimski trg broj 46
81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana radnog tijela za izradu teksta Nacrta Strategije razvoja nacionalnog brenda 2022-2026”.


Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.


Predlog kandidata/kinja za člana/cu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.


Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: marija.cvorovic@mek.gov.me


Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za unapređenje konkurentnosti – Direkcija za nacionalni brend.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?