JAVNI POZIV za NVO - predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu NACRTA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Objavljeno: 02.03.2022. 11:35 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu NACRTA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti elektronskih komunikacija i radio-spektra da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o elektronskim komunikacijama.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno  namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja www.gov.me/mek i portalu e-Uprave www.euprava.me

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Predlog predstavnika/ce sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Rimski trg broj 46

81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o elektronskim komunikacijama

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva ekonomskog razvoja koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj - Direkcija za elektronske komunikacije, poštasnku djelatnost i radio-spektar.

Dokumenta

OBRAZAC 1 NVO ZEK
OBRAZAC 1 NVO ZEK
OBRAZAC 1 ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
Verzija 1.0 Objavljeno: 02.03.2022. 17:35
Preuzmi pdf 476 KB
OBRAZAC 2 NVO ZEK
OBRAZAC 2 NVO ZEK
OBRAZAC 1 ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA
Verzija 1.0 Objavljeno: 02.03.2022. 17:36
Preuzmi docx 25 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?