JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA

Objavljeno: 14.05.2021. 10:32

Uprava Javnih radova

Bulevar Arsenija Boljevića 2a

81000 Podgorica

Crna Gora

Kao Naručilac

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA NA

IZGRADNJI 13 INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA U

OPŠTINAMA BERANE, DANILOVGRAD, NIKŠIĆ I PLJEVLJA

JN broj: MNE 8  I faza- radovi

 Na osnovu Okvirnog ugovora zaključenog između Banke za razvoj Savjeta Evrope i Crne Gore o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja od 04.11.2013. godine, Ugovora o donaciji između Banke za razvoj Savjeta Evrope i Crne Gore u vezi sa realizacijom potprojekta 8 Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja od 10.08.2018. godine, Zaključka Vlade Crne Gore broj: 08-53 od 16.04.2015 godine, Plana nabavke RHP MNE 8 INDIVIDUALNI STAMBENI OBJEKTI, odobrenog od CEB-a dana, Uprava javnih radova je donijela Odluku o pokretanju postupka nabavke usluga  broj: 01-426/20-3299/2 od 15.05.2020. godine i Rješenje o obrazovanju Odbora za nabavku broj 01-426/20-5545/3 od 17.07.2020. godine.

Kratak opis predmeta nabavke:

Predmet nabavke je izbor izvođača radova na izgradnji 13 individulnih stambenih objekata u Opštinama Berane, Danilovgrad, Nikšić i Pljevlja.

Procenjena vrijednost nabavke iznosi 354.227,41 eura bez PDV-a.

Ugovor o nabavci biće zaključen u skladu sa uslovima ugovora koji su određeni u tenderskom dosijeu i svim ostalim dokumetima koji će činiti ugovor o nabavci radova.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniže ponuđena cijena.

Preporučljivo je da ponuđač obiđe i izvrši inspekciju lokacije/a radova i njenog okruženja za potrebe procene, po sopstvenoj odgovornosti, troškova i rizika, faktora koji su neophodni za pripremu ponude i potpisivanje ugovora o radovima.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni kao i način na koji se dokazuje ispunjenosti uslova određeni su tenderskim dosijeom.

Ponuđač je dužan da u sklopu svoje ponude dostavi i garanciju ponude. Garancija ponude mora iznositi 7.500,00 eura. Originalni primjerak garancije se dostavlja u originalu ponude.

Zainteresovana lica mogu dobiti tenderski dosije na slijedećoj adresi: Uprava javnih radova, bulevar Arsenija Boljevića 2a/City Mall III sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora, svakog radnog dana od dana objavljivanja javnog poziva u vremenu od 11:30 do         15 časova uz podnošenje ovlašćenja za preuzimanje tenderskog dosijea i dokaz o uplati 50 eura na dan uplate, bespovratno. Uplata se vrši na žiro račun broj 832-1029-20, kod Podgoričke banke (uz napomenu za preuzimanje tenderskog dosijea po Javnom pozivu MNE 8 I faza - radovi).

Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:

PODGORIČKA BANKA

SOCIETE GENERALE GROUP

......................................................................................................................................

Fleld 68A: SOGEFRPP

(Intermediary) SOCIETE GENERALE – PARIS

Fleld 57A: /FR7630003069900010129488311

(Acccunt wlth inst)  PDBPMEPG

Podgorička banka ad Societe

Generale Group Podgorica

Fleld 59: /ME 25550005220000032317

(Beneficiary)    Ministarstvo finansija CGPodgorica

  MONTENEGRO

Zaintersovanim licima koja upute zahtjev za dostavljanje tenderskog dosijea putem elektronske pošte, isti će biti dostavljen nakon prijema dokaza o uplati troškova tenderskog dosijea, bez preuzimanja odgovornosti za gubitak ili kašnjenje.

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, bez obzira da li je poslao ponudu običnom, preporučenom pošiljkom ili putem brze pošte, relevantna je jedino činjenica kada je Naručilac ponudu primio, odnosno da li je Naručilac primio ponudu prije isteka roka za podnošenje ponuda (u kojoj situaciji će ponuda biti blagovremena), te nije relevantan momenat kada je ponuđač poslao ponudu.

Ponuda se dostavlja na slijedeću adresu:

Uprava javnih radova, bulevar Arsenija Boljevića 2a/City Mall III sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora,

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je  16.03.2021. godine godine do 13:30 časova.

Ponude koje stignu poslije roka navedenog u predhodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podnijeta neblagovremeno.

Javno otvaranje ponuda obaviće se 16.03.2021. godine u 14:00 časova.

Komunikacija u postupku nabavke vrši se isključivo pisanim putem

     Kontakt:

Adresa: Uprava javnih radova,

bulevar Arsenija Boljevića 2a/City Mall III sprat,

 81000 Podgorica,

Crna Gora

                Faks: +382 20 230 228

                E-pošta: ujr@ujr.gov.me

Sve eventualne izmjene i dopune tenderskog dosijea biće objavljene na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki www.ujn.gov.me i web site Uprava javnih radova www.ujr.gov.me.

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?