Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za člana Savjeta za reformu javne uprave

Objavljeno: 24.11.2023. 13:40 Autor: Ministarstvo javne uprave

U skladu sa odredbom člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE JEDNOG PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

 Struktura i nadležnosti Savjeta za reformu javne uprave definisani su Odlukom o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave („Službeni list CG“, br. 37/21, 73/22, 1/23 i 104/23 ). Nakon konstituisanja 44. Vlade Crne Gore, Savjet će nastaviti rad uz promjenu strukture u personalnom sastavu, a saglasno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", broj 98/2023 i 102/2023). Takođe, rješenjem Vlade Crne Gore o razrješenju članice Savjeta za reformu javne uprave broj 07-104/23-3424/3 od 12. jula 2023. godine, jednoj predstavnici nevladinih organizacija je prestao mandat, usled podnošenja ostavke. 

Imajući u vidu da je Odlukom o obrazovanju Savjeta definisano da nevladine organizacije u Savjetu mogu imati dva člana, kao i činjenicu da je jednoj pedstavnici nevladinih organizacija prestao mandat, neophodno je imenovanje jednog predstavnika nevladinih organizacija  za člana Savjeta.

Savjet za reformu javne uprave (u daljem tekstu: Savjet) obrazovan je sa zadatkom da:

 • prati sprovođenje Strategije reforme javne uprave (u daljem tekstu: Strategija) sa pratećim akcionim planovima i programom upravljanja javnim finansijama;
 • obezbjeđuje javnost i transparetnost procesa reforme javne uprave;
 • prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije mjera i aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije i ocjenjuje postignute rezultate u ostvarenju ciljeva reforme javne uprave;
 • razmatra nacrte svih propisa, strateških, planskih i analitičkih dokumenata koji se odnose na unapređenje stanja u odnosu na sistem javne uprave u Crnoj Gori;
 • usmjerava proces reforme javne uprave, kroz prepoznavanje ključnih problema u realizaciji Strategije i definisanje mjera za otklanjanje tih problema.

Za člana Savjeta jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Savjetu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Savjet;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Savjet, sprovela istraživanje, izradila dokument ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.


Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Savjetu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje Savjet;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik,odnosno namještenik.

  Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u Savjetu:
 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem reforme javne uprave, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezan za reformu javne uprave, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
 • biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti reforme javne uprave (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predloženog predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Savjet;

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce za člana Savjeta je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-Uprave.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje Obrazac.

Ministarstvo javne uprave će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce za člana Savjeta, na svojoj internet stranici www.gov.me/mju i portalu e-Uprave https://www.euprava.me, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Savjeta sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se pisarnici Ministarstva javne uprave neposredno ili putem pošte, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu:
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE - RIMSKI TRG BROJ 45, 81000, PODGORICA, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Savjeta za reformu javne uprave”.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?