Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

Objavljeno: 03.02.2022. 09:25 Autor: MUP

 

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Kodeks policijske etike (“Službeni list Crne Gore”, broj 87/21), koji je stupio na snagu 14.08.2021. godine.

U članu 30 Zakona o unutrašnjim poslovima (“Službeni list Crne Gore”, br. 70/21,123/21) propisano je da   Etički odbor ima sedam članova, i to:

- dva predstavnika iz reda policijskih službenika, od kojih je najmanje jedan sa najvišim policijskim zvanjem, koje predlaže direktor Policije;

- jednog predstavnika sindikata zaposlenih u Policiji;

- dva predstavnika Ministarstva, i

- dva predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima u vezi sa radom Policije.

Ministar unutrašnjih poslova je rješenjem o obrazovanju Etičkog odbora 01 Broj: 082/21-18107 od 14. 09.2021. godine, nakon sprovedenog izbora imenovao dva predstavnika nevladinih organizacija u Etički odbor koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

Kako je jedan od izabranih predstavnika nevladinih organizacija podnio ostavku na članstvo u Etičkom odboru, potrebno je sprovesti postupak za izbor jednog predstavnika nevladinog sektora. 

Pozivaju se nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast zaštite ljudskih prava u vezi sa radom Policije da predlože kandidata za Etički odbor, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u Etičkom odboru.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/tkinju.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/cu  Etičkog odbora:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo;

- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti;

-  da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/cu  Etičkog odbora:

 -da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu Etičkog odbora dostavi i sljedeću dokumentaciju:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija  (fotokopiju);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je u prethodne tri  godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi;

- biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;

 - dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Napomena: Mišljenjem Agencije za sprečavanje korupcije broj 02-01-2082/2 od 29.12.2021. godine članovi Etičkog odbora su prepoznati kao javni funkcioneri u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

 

Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

               Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (www.mju.gov.me/biblioteka/obrasci). (u daljem tekstu: Uredba).

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije i dokumentacija  propisana ovim pozivom, dostavljaju se isključivo poštom  na adresu:

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22.

81 000 Podgorica

sa napomenom “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru

Predlog kandidata/tkinja za člana/cu Etičkog odbora biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.

              

               Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu Etičkog odbora, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

              

               Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar unutrašnjih poslova će, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabrati onog/u kandidata/tkinju  koji ispunjava uslove iz člana 5 Uredbe i za  koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz člana 4 Uredbe.

               U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Etičkom odboru, vrši ministar unutrašnjih poslova.

01 Broj: 082/21-18107                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?