JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine

Objavljeno: 02.07.2021. 12:09 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine 

Strategijom će se na osnovu analize stanja utvrditi strateški ciljevi i definisati operativni ciljevi za razvoj Uprave policije u CG, sa mjerama za postizanje planiranih ciljeva, aktivnosti i indikatori uspjeha, način praćenja sprovođenja strateškog dokumenta, način izvještavanja i evaluacije i druga pitanja od značaja za sprovođenje Startegije za period 2022-2025 godine.

Zadatak radne grupe je da izradi Strategiju razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine, polazeći od bezbjednosnih interesa Crne Gore, a sve u cilju obezbjeđivanja stabilnosti, zaštite života i imovine građana.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi je dva (2).

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u radnoj grupi.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/tkinju.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/cu  radne grupe:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava radna grupa;

- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radna grupa, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti;

-  da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/cu  radne grupe:

 -da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radna grupa;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu radne grupe dostavi i sljedeću dokumentaciju:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija  (fotokopiju);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je u prethodne tri  godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radna grupa, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi;

- biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi;

 - dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radna grupa (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnoj grupi.

Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (www.mju.gov.me/biblioteka/obrasci). (u daljem tekstu: Uredba).

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije i dokumentacija  propisana ovim pozivom, dostavljaju se isključivo poštom  na adresu:

 Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22

81 000 Podgorica

sa napomenom “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine

Predlog kandidata/tkinja za člana/cu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar unutrašnjih poslova će, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabrati onog/u kandidata/tkinju  koji ispunjava uslove iz člana 5 Uredbe i za  koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz člana 4 Uredbe.

U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u radnoj grupi, vrši ministar unutrašnjih poslova.

01 Broj: _____________.                                                                              M I N I S T A R

Podgorica, ___________. godine                                                                 mr Sergej Sekulović

 

Obrazac 2

_____________________________________________

(naziv organa državne uprave kojem se dostavlja prijedlog)

 

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U

RADNOM TIJELU ZA

_______________________________________________________

________________________________________________________

(podaci o radnom tijelu)

Ime i prezime predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:_____________________

Naziv nevladine organizacije koja predlaže svog predstavnika u radnom

tijelu:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje

sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument,

organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj

oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine

organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu

godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine

članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija,

javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet

predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje

koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke

partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija

predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

_______________________________________________

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?