Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija

Objavljeno: 28.07.2021. 07:45

U skladu sa odredbom člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje

JAVNI POZIV ZA

PREDLAGANJE DVA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U

RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE IPA III PODRŠKE ZA OBLAST

DOBRO UPRAVLJANJE, USKLAĐIVANJE SA PRAVNOM TEKOVINOM,

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I DOBROSUSJEDSKI ODNOSI


Radna grupa za oblast Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnom tekovinom, strateško komuniciranje i dobrosusjedski odnosi biće zadužena za sljedeće tematske prioritete: Dobro upravljanje; Administrativni kapaciteti i usklađivanje pravne tekovine; Dobrosusjedski odnosi i pomirenje; i Strateško komuniciranje, nadgledanje, evaluacija i komunikacione aktivnosti.

Za člana/icu Radne grupe jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Radnoj grupi:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje uređuje Radna grupa;
 • da je u prethodne tri godine, u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje uređuje Radna grupa sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u tim oblastima;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

  Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi:
 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti(ma) koje su u vezi sa pitanjem koje uređuje Radna grupa;;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

  Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi:
 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje uređuje Radna grupa sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti(ma) koje su u vezi sa pitanjem koje uređuje Radna grupa (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnoj grupi.

Rok i način dostavljanja predloga:  Deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava i uređuje Radna grupa: Direktorat za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte.

Kontakt osoba: Marija Janković,
samostalna savjetnica I
E mail: marija.jankovic@mju.gov.me

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?