Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Komisiji za raspodjelu sredstava

Objavljeno: 25.06.2024. 12:41 Autor: Ministarstvo energetike i rudarstva

Na osnovu člana 32 b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list 39/11 i 37/17), Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("SI. list Crne Gore", br. 41/18), Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini (”Sł. list Crne Gore", br. 119/2023, 44/2024), Ministarstvo energetike i rudarstva objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ENERGETIKE I ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 2024. GODINI

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo energetike i rudarstva obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija) za realizaciju javnog konkursa koji će biti objavljen u 2024. godini.

Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik/ca i dva člana/ice, od kojih su predsjednik/ca i jedan član/ica državni službenici Ministarstva energetike i rudarstva, a drugi/a član/ica predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Za člana/cu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata/kinju.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije, za drugog člana/icu Komisije odreduje se državni službenik/ca iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Nadležnosti i zadaci Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama:

-    objavljivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e- uprave;

-    objavljivanje obavještenja o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

-    administrativna provjera dostavljenih prijava; 

-    objavljivanje liste nevIadinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno    potrebnu dokumentaciju,

-    utvrđvanje rang liste projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;

-    pribavljanje izjašnjenja od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

-    odlučivanje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava;

-    dostavljanje Odluke o raspodjeli sredstava učesnicima konkursa i objavlivanje Odluke na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

-    zaključivanje ugovora o načinu isplate i koriščenja sredstava, izvještavanju i nadzoru

-    nad realizacijom projekta, odnosno programa, sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa;

-    praćenje realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

-    izrada izvještaja o finansiranju projekata i programa nev/ladinih organizacija, itd.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju  projekata, odnosno programa, koji su obuhvaćeni Odlukom o raspodjeli sredstava

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim           organizacijama za oblast energetika i energetska efikasnost za 2023. godinu: JEDAN

Kriterijumi za nevladinu organizaciju, koja može da predloži svog predstavnika u  Komisiji su:

-    da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-    da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti energetike i energetske efikasnosti;

-    da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

-    dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, realizovala projekat/e usmjeren/e na unapredenje stanja iz oblasti energetike i energetske efikasnosti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-    da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha, ovjereni pečatom i potpisani od strane ovlašćenog lica NVO); 

-    da više od polovine članova organa upravIjanja nevladine organizacije nisu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji:

-    da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-    da ima iskustvo u oblasti energetike i energetske efikasnosti;

-    da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno  namještenik/ca;

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Nevladina organizacija je dužna da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevIadine organizacije u Komisiji dostavi i sljedeću dokumentaciju:

-    dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-    fotokopija statuta nevladine organizacije;

-    dokaz da je nevladina organizacija u prethodne u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, realizovala projekat/e usmjeren/e na unapredenje stanja iz oblasti energetike i energetske efikasnosti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-    dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha, opečaćeni i potpisani od strane ovlašćenog lica);

-    izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni stužbenici/ce, odnosno namještenici/ce, ovjerena od strane notara;

-    fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;

-    biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;

-    dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti energetike î energetske efikasnosti;

-    izjava predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca, ovjerena od strane notara;

-    izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevIadina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiji.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

Napomena: Dokumentaciju je neophodno dostaviti potpisanu i ovjerenu pečatom.  

Rok i način dostavljanja predloga:

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 05.07.2024. godine do 15h.

Dokumentacija po javnom pozivu može se dostaviti na  arhivi  Ministarstva energetike i rudarstva, radnim danima od 7 do 15 sati zaključno sa 05.07.2024. godine, ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo energetike i rudarstva, Rimski trg 46, 81000 Podgorica zaključno sa 05.07.2024. godine do 15h, u zatvorenoj koverti sa napomenom:

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2024. godinu, u oblasti energetike i energetske efikasnost, sa naznakom NE OTVARATI.

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo energetike i rudarstva će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavIjanje predloga na svojoj internet stranici www.gov.me/meir i portalu e-uprave www.euprava.me objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo energetike i rudarstva objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove.

Ministarstvo energetike i rudarstva aktom o obrazovanju Komisije izabraće za člana tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji vrši ministar energetike i rudarstva.

Javni poziv, kao i propisani obrazac možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo energetike i rudarstva
Objavljen: 25.06.2024.
Rok za prijavu: 05.07.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?