Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu za oblast povećanje javnog integriteta

Objavljeno: 30.07.2021. 08:08 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

U skladu sa odredbom člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U

OPERATIVNOM TIMU PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU

ZA OBLAST POVEĆANJE JAVNOG INTEGRITETAPartnerstvo za otvorenu upravu je dobrovoljna međunarodna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika.

Vlada Crne Gore je donijela rješenje o imenovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu u julu 2018. godine.

Nakon ostavke predstavnice nevladine organiazcije za oblast povećanje javnog integriteta u Operativnom timu, Ministarstvo pokreće postupak izbora novog predstavnika nevladnih organizacija u pomenutoj oblasti.

Za člana/icu Operativnog tima jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Operativnom timu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti povećanja javnog integriteta;
 • da je u prethodne tri godine, u oblasti povećanja javnog integriteta sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Operativnom timu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti povećanja javnog integriteta;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Operativnom timu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti povećanja javnog integriteta sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti povećanja javnog integriteta (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Operativnom timu.

Rok i način dostavljanja predloga:  Deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Predloge kandidata i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me , u zip/rar formatu, sa dokumentima oblikovanim kao doc; pdf; jpg.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava i uređuje Operativnom timu: Direktorat za inovacije, inkluzivnost i otvorenost javne uprave


Tagovi

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 30.07.2021.
Rok za prijavu: 09.08.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?