Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu

Objavljeno: 11.04.2023. 07:12 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na linku korisničko uputstvo za prijavu: https://www.youtube.com/watch?v=r9LfGjKuJjY

Na osnovu Programa rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, i zaključka Vlade Crne Gore br.07-305/23-1506/2 od 6.04.2023. godine,

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA

 objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće u postupku dodjele sredstava za

       Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu

 Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu predviđeno je sprovođenje devet programskih linija finansijske i nefinansijske podrške.

 Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma poziva domaća mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.

 • Opšti uslovi za učešće:

Pravo učešća u Programu, odnosno programskim linijama imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, broj 27/2010, 34/2011 i 16/14) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list Crne Gore“, broj 145/21) i koja zadovoljavaju sljedeće uslove:

Posluju 100% u privatnom vlasništvu, isključujući off shore kompanije;

Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;

Registrovani su u Centralnom registru privrednih subjekata;

Imaju  šifru osnovne djelatnosti  pod kojom je privredni subjekat prijavljen u CRPS na dan 31. decembar 2022. godine;

Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2022. godinu u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja[1]. 

Za aplikante koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2022. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2023. godinu;

 Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja [2] (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021)[3];

Za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u poslednje 3 godine;

 

Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;

 

Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;

 Čiji osnivač i / ili odgovorno lice se ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde.

Nisu u finansijskim poteškoćama[4] (u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.

U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica)[5], ne mogu aplicirati sa oba privredna društva na istu programsku liniju.

 • Finansijski okvir:
  

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3.mil €, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

 • Djelatnosti koje se ne podržavaju Programom:

Programom nisu obuhvaćene djelatnosti na osnovu klasifikacije djelatnosti u okviru sljedećih sektora:

 

Sektor A: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;

 

Sektor D: snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

 

Sektor G: trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka vozila i motocikala;

 

Sektor K: finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja;

 

Sektor O: državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje

 

Sektor T: djelatnost domaćinstva kao poslodavca; djelatnost domaćinstva koja proizvode robu  i usluge za sopstvene potrebe;

 

Sektor U: djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela.

U okviru djelatnosti obuhvaćenih Programom, i navedenih sektora, napomena da je u okviru  programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti isključena i sljedeća djelatnost:

Sektor I – Usluge smještaja i ishrane

 

Detaljan spisak dozvoljenih šifri djelatnosti u okviru podržanih sektora je sastavni dio Anex-a Programa.

U okviru podržanih djelatnosti, troškovi koji se odnose na izgradnju gotovih stambeno-poslovnih jedinica, nabavku putničkih/teretnih/komercijalnih vozila, kao i iznajmljivanje/zakupa materijalnih dobara nijesu predmet sufinansiranja. Takođe, troškovi koji se direktno odnose na proizvodnju i distribuciju proizvoda (troškovi izrade proizvoda, transportni troškovi, troškovi kapitalnih investicija, troškovi administracije, amortizacije) osiguranja, kursnih razlika, plaćanje zaostalih obaveza, kamata, poreza, taksi, rata za otplatu kredita i sl., bankarski troškovi, komisiona plaćanja, i slični troškovi koji se odnose na sprovođenje ugovora, plaćanje provizija, bilo koji vid ličnih troškova i sl., nijesu obuhvaćeni ovim Programom.

 • Dokumentacija koja se pribavlja po službenoj dužnosti:

Ministarstvo ekonomskog razvoja će u skladu sa pravnim oblikom registracije aplikanta sljedeće dokaze obezbijediti po službenoj dužnosti:

 

Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;

Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima ili reprogramu obaveza, zaključno sa prethodnim mjesecom, u odnosu na mjesec predaje dokumentacije za refundaciju troškova;


Potvrdu da se osnivač i/ili odgovorno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde.

Regionalni aspekt i razvrstavanje JLS prema stepenu razvijenosti:

Za privredne subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) sa indeksom razvijenosti do 100%  primjenjivaće se podrška koja uvažava regionalni aspekt i razvrstavanje jedinica JLS prema stepenu razvijenosti . Uvećani procenat bespovratne podrške biće definisan svakom pojedinačnom programskom linijom sa privredne subjekte koji posluju u sljedećim opštinama: Petnjica, Andrijevica, Gusinje, Plav, Rožaje, Tuzi, Berane, Bijelo Polje, Šavnik Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Plužine, Ulcinj, Bar, Žabljak, Cetinje, Nikšić, Danilovgrad. 

 Uslov je da u posljednjih šest mjeseci do dana objavljivanja Javnog poziva nije bilo promjena u strukturi vlasništva, kao i u promjeni adrese sjedišta  Društva u okviru druge JLS kojim bi se obezbijedio uvećani iznos podrške. 

 Za privredne subjekte koji posluju u jedinicama lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti iznad 100%, nema uvećanja procenta podrške bespovratnih sredstava.

 • Podnošenje prijava i potrebna dokumentacija:

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu i pojedinačno definisanim Programskim linijama će biti objavljena na web stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, www.gov.me/mek. Takođe, sve informacije i stručna pomoć vezana za programske linije, način apliciranja i potrebna dokumentacija mogu se dobiti putem e-mail adresa nosilaca pojedinačnih programskih linija i putem kontakt forme na portaluhttps://biznis.gov.me za svaku pojedinačnu liniju.

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije na adresi https://programi.gov.me, gdje će biti dostupno korisničko uputstvo o načinu apliciranja, a koje će se naći i na web stranicama Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma www.gov.me/mek ihttps://biznis.gov.me. U slučaju nastanka tehničkih problema na radu Platforme za podnošenje prijava i zahtjeva za refundaciju, prijem istih će se vršiti na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma o čemu će aplikanti biti obaviješteni na web stranici www.gov.me/mek.

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje finalnih izvještaja/zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h, osim ukoliko nije drugačije definisano u okviru pojedinačne Programske linije.

Prijavna dokumentacija:

 Nakon izbora programske linije (i odgovarajuće komponente/i) aplikant pristupa popunjavanju  elektronskih obrazaca koji čine dio obavezne opšte dokumentacije za sve programske linije:

Prijavni formular;

Izjava preduzetnika/privrednog društva o prihvatanju uslova Programa;

Izjava o povezanim licima;

Obrazac kojim se potvrđuje da preduzeće nije u finansijskim poteškoćama u smislu Uredbe o opštem zajedničkom izuzeću;

Nakon popunjavanja elektronskog prijavnog formulara i čekiranja saglasnosti na preostala tri elektronska formulara, aplikant kroz poseban obrazac potpisuje i dostavlja saglasnost na sve navedeno.

Zavisno od programske linije za koju se aplicira, prilikom predaje zahtjeva dostavlja se i dodatna dokumentacija (ponude/fakture/izvodi iz banke i sl.), koja će se takođe elektronski podnositi. Svaka pojedinačna programska linija definiše potrebnu dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti, kao i dokumentaciju koja je potrebna za refundaciju sredstava.

Napomena:

Dostavljene ponude/profakture/fakture moraju sadržati jasno definisan predmet nabavke/usluge, rok isporuke/realizacije i cijenu proizvoda/usluge izraženu u EUR i iskazanim PDV-om (ako su izdate na teritoriji Crne Gore).

Ponude/profakture/fakture izdate na ino jeziku, moraju biti prevedene na crnogorski jezik i ovjerene od strane preduzeća aplikanta.

Prihvatljive su samo fakture/ugovori izdate u periodu od 1. januara do 1. novembra 2023. godine, osim ukoliko pojedinačnom Programskom linijom nije drugačije određeno.

Sve fakture izdate od isporučioca proizvoda/opreme moraju biti plaćene sa računa preduzeća korisnika finansijske pomoći.

 Ponude, predračuni, kompenzacija, cesija, faktoring i ostali modeli ustupanja potraživanja ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o trošenju sredstava. 

Komisija zadržava pravo da umanji iznos prijavljenih troškova za refundaciju ukoliko isti nijesu u skladu sa opravdanim troškovima i definisanim rokovima, ili ima pravo da zahtjev odbaci.

Preduzeće je u obavezi da samostalno odabere pružaoca usluge odnosno dobavljača opreme za realizaciju navedene aktivnosti. Pružalac usluge/dobavljač opreme ne može biti fizičko lice, već samo pravno lice i registrovani preduzetnici. Promjena pružaoca usluge/dobavljača nije dozvoljena. U slučaju da preduzeće poslije zaključenja Ugovora o sufinansiranju izvrši promjenu pružaoca usluge/dobavljača, dostavlja pisani zahtjev Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma uz dokaznu dokumentaciju o razlozima promjene pružaoca usluge/dobavljača. Komisija zadržava pravo odlučivanja o razlozima svakog pojedinačno dostavljenog zahtjeva.

Privredni subjekti (uključujući povezana lica) mogu aplicirati najviše za tri Programske linije u okviru Programa, kao i u okviru više komponenti pojedinačnih programskih linija, s tim da privredni subjekat i sa njim povezano lice ne mogu istovremeno biti korisnici i pružaoci usluga/dobavljači opreme u okviru iste programske linije, osim za Programsku liniju za podršku internacionalizaciji.

Privredni subjekt ne može biti istovremeno korisnik sredstava u okviru Programske linije za podršku malim ulaganjima i Programske linije- Vaučeri za žene i mlade u biznisu, u istoj kalendarskoj godini.

 • Ukoliko se provjerom utvrdi da su u Prijavnom formularu dati neistiniti podaci ili da priložena dokumentacija nije validna i u skladu sa uslovima Javnog poziva, privrednom subjektu se oduzima pravo učešća na Javnim pozivima Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za period od narednih 5 godina.

 PROGRAMSKA LINIJA ZA NABAVKU OPREME VELIKE VRIJEDNOSTI

KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.

ŠTA?

Programska linija za nabavku opremu velike vrijednosti je namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke: 

 • nove opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti) direktno vezane za osnovnu djelatnost privrednog društva;
 • polovne opreme (mašine, aparati, specijalizovani alati i instrumenti), ne starije od 3 godine, direktno vezane za osnovnu djelatnost privrednog društva.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti iznosi 1.000.000€. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma odobrava refundacija dijela troškova u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u iznosu ne manjem od 8.000,00 € niti većem od 40.000,00 € (vrijednost opreme se kreće u rasponu od 20.000€ do 100.000€, neto fakturisane vrijednosti), a do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, u iznosu od 10.000,00 € do 50.000,00 € za privredna društva u čijoj osnivačkoj strukturi u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti i privredna društva koja su registrovana i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava sa indeksom razvijenosti do 100%.

 KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h.

KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese ljiljana. belada@mek.gov.me i   lazar.nenezic @mek.gov.me, kao i putem kontakt forme na portalu  https://biznis.gov.me.

 

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU MALIM ULAGANJIMA

 

KO?

Pravo učešća u ovoj Programskoj liniji imaju mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.

 ŠTA?

Programska linija za nabavku opremu male vrijednosti je namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke nove proizvodne opreme i/ili mašina, koje su direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge:

 • nova računarska oprema;
 • novi djelovi, specijalizovani alati za mašine;
 • i druga kancelarijska oprema.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku malim ulaganjima iznosi 1.000.000 €. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma odobrava refundacija dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u iznosu ne manjem od  500,00 € niti većem od 6.000,00 € bez PDV-a, a do 80% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a u maksimalnom iznosu do 7.500,00 €, za privredna društva u čijoj osnivačkoj strukturi u vlasništvu od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, odnosno do 70% opravdanih troškova bez PDV-a, u maksimalnom iznosu do 7.000,00 € za privredne subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava sa indeksom razvijenosti do 100%.

 KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h.

 KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese marina.sakovic@mek.gov.me i marko.djukic@mek.gov.me kao i putem kontakt forme na portalu  https://biznis.gov.me

PROGRAMSKA LINIJA – VAUČERI ZA ŽENE I MLADE U BIZNISU

KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici koja posluju od 1-3 godine do dana apliciranja na Javni poziv i 100% su u vlasništvu osoba ženskog pola i/ili osoba mlađih od 35 godina.

ŠTA?

Programska linija - vaučeri za žene i mlade u biznisu podrazumijeva pružanje nefinansijske i finansijske podrške. 

 Nefinansijska podrška podrazumijeva: obezbijeđen mentoring u trajanju od 25 sati besplatnog mentorskog rada sa vlasnikom/odgovornim licem u preduzeću u cilju analize trenutnog poslovanja preduzeća i pripremanja plana razvoja za unapređenje poslovanja.

 Finansijska podrška podrazumijeva sufinansiranje troškova nabavke:

 • nove proizvodne opreme i/ili mašina, koja je direktno u funkciji povećanja i unapređenja proizvodnih/uslužnih kapaciteta;
 • nove informatičke opreme;
 • novih djelova, specijalizovanih alata za mašine;
 • i druge kancelarijske opreme.

 KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije Vaučeri za žene i mlade u biznisu iznosi 200.000 €.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma odobrava isplatu dijela troškova u visini od 70% iznosa ugovorene subvencije bez PDV-a, u minimalnom iznosu od 500,00€, a u maksimalnom iznosu do 7.000,00 € bez PDV-a. Za privredne subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava sa indeksom razvijenosti do 100% intenzitet bespovratne podrške će se uvećati za dodatnih 10% iznosa opravdanih troškova, dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.

Nakon završene procedure ugovaranja, ministarstvo će na račun aplikanta izvršiti uplatu u visini od 70% ugovorenih troškova aktivnosti. Aplikant - privredno društvo/preduzetnik je dužan da nakon dodijeljene subvencije pružaocu usluge isplati cjelokupnu vrijednost profakture/fakture, sa pripadajućim PDV-om.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h.

 KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adreseranko.zekovic@mek.gov.me i  ljiljana.nikocevic@mek.gov.me kao i putem kontakt forme na portalu https://biznis.gov.me

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU DIGITALIZACIJI

 KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.

ŠTA?

Programska linija za podršku digitalizaciji je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Komponenta 1: Integracija poslovnih softvera i web rješenja;
 • Komponenta 2: Realizacija specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenja veće kompleksnosti.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku digitalizaciji iznosi 250.000€.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u okviru:

Komponente 1: odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 2.500,00 € bez PDV-a, odnosno do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.000,00 € bez PDV, za privredna društva u čijoj osnivačkoj strukturi u vlasništvu od minimum 50% učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, kao i privredna društva koja su registrovana i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava sa indeksom razvijenosti do 100%, iznos bespovratne podrške će se uvećati za dodatnih 10% iznosa opravdanih troškova, dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.

Komponente 2: odobrava se refundacija dijela troškova u visini do 70% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a (do 70% za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća), a u maksimalnom iznosu do 20.000,00 € bez PDV-a.

 KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h.

 KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese marko.backovic@mek.gov.me i lazar.nenezic@mek.gov.me kao i putem kontakt forme na portalu https://biznis.gov.me

 PROGRAMSKA LINIJA ZA PODSTICAJ CIRKULARNE EKONOMIJE

 KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.


ŠTA?

Kroz Programsku liniju za podsticaj cirkularne ekonomije podrška je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Nabavka sistema za tretman otpadnih voda u industriji:
 • Nabavka mašina za reciklažu i opreme za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada:
 • Nabavka ekološki prihvatljivih materijala (sirovina) i otpada, koji omogućavaju cirkulaciju resursa (princip kaskadiranja) i mogu rezultirati održivoj višenamjenskoj upotrebi proizvoda.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije iznosi 200.000 €. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u okviru :

Komponente 1:  odobrava refundaciju dijela troškova za aktivnosti nabavke sistema za tretman otpadnih voda u industriji i sufinansiranje nabavke novih mašina za reciklažu, u visini do 70% za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 10.000,00 € bez PDV-a, dok za aktivnosti sufinansiranja nabavke nove opreme/kontejnera za sakupljanje i razvrstavanje komunalnog otpada, nabavke namjenske ambalaže za otpadna/jestiva ulja i masti, i ekološki prihvatljivih materijala (sirovina) i otpada, odobrava se refundacija dijela troškova u visini do 70% za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, odnosno do 60% za srednja preduzeća iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 4.500,00 € bez PDV-a, odnosno do 80% opravdanih troškova za žene i mlade do 35 godina. Za privredne subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava sa indeksom razvijenosti do 100% intenzitet bespovratne podrške će se uvećati za dodatnih 10% iznosa opravdanih troškova, dok se maksimalno dozvoljeni iznosi neće mijenjati.

dok se u okviru Komponente 2:  odobrava finansiranje aktivnosti iz sredstava kredita kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. Privredni subjekti koji ispunjavaju opšte uslove Programske linije i koji realizuju kredit kod IRF CG A.D., mogu ostvariti pravo na bespovratnu podršku za pokriće dijela kreditnih sredstava (neotplaćenog iznosa glavnice) u maksimalnom iznosu i za aktivnosti kako je definisano i za Komponentu I, i to:

 • u iznosu do 15% vrijednosti realizovanog kredita, za kredite vrijednosti do 30.000,00 €, a u maksimalnom iznosu do 4.500,00 €.
 • do 10%, za kredite vrijednosti od 30.000,00 € do 100.000,00 €, u maksimalnom iznosu do 10.000,00 €.

Minimalan iznos kredita za koji se može aplicirati je 5.000,00 €.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h. Ministarstvo će bespovratna sredstva uplaćivati na račun  IRFCG  zaključno sa 20. decembrom 2023. godine  za kredite koji su realizovani najkasnije do 1. decembra 2023. godine u okviru date Programske linije.

KONTAKT?

Sve informacije kao i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-maila sanja.varajic@mek.gov.me, kao i putem kontakt forme na portalu https://biznis.gov.me.

PROGRAMSKA LINIJA ZA PODRŠKU INTERNACIONALIZACIJI

KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.

ŠTA?

Programska linija za podršku internacionalizaciji je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Komponenta 1. Nastup na međunarodnim sajmovima i/ili učestvovanje na B2B susretima;
 • Komponenta 2. Istraživanje međunarodnog tržišta za plasman proizvoda/usluga.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podršku internacionalizaciji  iznosi 100.000 €. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u okviru:

Komponente 1: odobrava do 70% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a odnosno u maksimalnom iznosu do 8.000,00 € (preduzeće može aplicirati za učestvovanje na maksimalno 3 događaja);

Komponente 2odobrava refundaciju dijela troškova do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a odnosno u maksimalnom iznosu do 4.000,00 €.

Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, kao i za subjekte koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalne samouprave sa indeksom razvijenosti do 100%, intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a odnosno u maksimalnom iznosu do 9.000,00 € (Komponenta 1) i do 5.000,00 € (Komponenta 2).  

 KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 4. decembar 2023. godine do 15:00h.

 KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese ivana.zecevic@mek.gov.me i ana.sebek@mek.gov.me kao i putem kontakt forme na portalu  https://biznis.gov.me

PROGRAMSKA LINIJA ZA UNAPREĐENJE MARKETINGA

 KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva i preduzetnici.

ŠTA?

Programska linija za unapređenje marketinga je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti:

 • Komponenta 1. Podrška za vizuelni identitet preduzeća;
 • Komponenta 2. Podrška za digitalni marketing;
 • Komponenta 3. Podrška za izradu promotivnog materijala.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za unapređenje marketinga  iznosi 150.000 €. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u okviru :

Komponente 1: odobrava refundaciju dijela troškova u iznosu do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 1.000,00 €;

Komponente 2: odobrava refundaciju dijela troškova u iznosu do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu  do 3.000,00 €;

Komponente 3: odobrava refundaciju dijela troškova u iznosu do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu  do 3.000,00 €.

Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti, kao i subjekti koji su registrovani i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalne samouprave sa indeksom razvijenosti do 100%, intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 € (Komponentu 1) i do 4.000,00 € (Komponente 2 i 3). 

 KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h.

 KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese ivana.zecevic@mek.gov.me i aleksandra.lakovic@mek.gov.me kao i putem kontakt forme na portalu  https://biznis.gov.me

PROGRAMSKA LINIJA ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

KO?

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnim ili uslužnim djelatnostima. Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike - mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

ŠTA?

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i obuhvata:

 • Analizu poslovanja;
 • Savjetovanje;
 • Pomoć u pripremi razvojnih planova poslovanja;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera.

Osnivač i/ ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje i na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja. Preduzeću je na raspolaganju 25, odnosno 50 sati besplatnog mentorskog rada u zavisnosti da li se radi o novoosnovanom ili postojećem preduzeću.

 KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi 35.000 €.

 KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje finalnih izvještaja od strane mentora 30 dana nakon završetka sprovedene mentoring aktivnosti.

 KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adreseandjela.gajevic@mek.gov.me i sanja.varajic@mek.gov.me kao i putem kontakt forme na portalu  https://biznis.gov.me

 PROGRAMSKA LINIJA ZA POČETNIKE U BIZNISU

KO?

Pravo učešća imaju  mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju kraće od godinu dana od dana apliciranja na Javni poziv.

 ŠTA?

Predmet podrške je pružanje nefinansijske i finansijske podrške novoosnovanim privrednim subjektima:

Nefinansijska podrška obuhvata: preduzetničke cikluse edukacije, tehničku podršku u izradi biznis planova i mentoring;

Finansijska podrška obuhvata: finansiranje aktivnosti iz sredstava kredita kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore A.D. Privredni subjekti koji ispunjavaju opšte uslove Programske linije i koji realizuju kredit kod IRFCG, mogu ostvariti pravo na bespovratnu podršku za pokriće dijela kreditnih sredstava (neotplaćenog iznosa glavnice), i to:

do 15% vrijednosti realizovanih kreditnih sredstava, za kredite vrijednosti do 25.000 €, a u maksimalnom iznosu do 3.000 €

do 10% za kredite vrijednosti od 25.000 do 50.000 €, u maksimalnom iznosu do 5.000 €.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za početnike u biznisu koji se odnosi na bespovratnu podršku Ministarstva ekonomskog razvoja iznosi 50.000,00 €, dok ukupan budžet za realizaciju nefinansijske  - konsultantske  podrške  od strane Ministarstva ekonomskog razvoja iznosi 15.000,00 €.

 KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 1. septembar 2023. godine do 15:00h. Ministarstvo će bespovratna sredstva uplaćivati na račun  IRFCG  zaključno sa 20. decembrom 2023. godine za kredite koji su realizovani najkasnije do 1. decembra 2023. godine u okviru date Programske linije. 

KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Program korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese andjela.gajevic@mek.gov.me i ivana.zecevic@mek.gov.me kao i putem kontakt forme na portalu https://biznis.gov.me


 

[1] Ne odnosi se na Programsku liniju za početnike u biznisu

[2] Ne odnosi se na Programsku liniju za početnike u biznisu. Provjera izmirenja poreskih dugovanja će se vršiti od strane IRF-a u momentu donošenja odluke o odobrenju kreditnih sredstava a u skladu sa poslovnom politikom IRF-a.

[3] Poreski obveznici koji imaju rješenja o preusmjeru sredstava na jedinstveni račun, a ista još uvijek nisu realizovana na analitičkoj evidenciji obveznika, smatraju se redovnim poreskim obveznicima.

[4] 1. U sluĉaju društva sa ograniĉenom odgovornošću ako je više od polovine njegovog upisanog osnovnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem akumuliranih gubitaka od rezervi (i svih drugih elemenata koji se generalno smatraju dijelom sopstvenih sredstava društva) dobije negativan kumulativni iznos koji prelazi polovinu upisanog osnovnog kapitala.

 

2. U sluĉaju društva u kojem barem neki ĉlanovi imaju neograniĉenu odgovornost za dug društva : ako je više od polovine njegovog kapitala prikazanog u finansijskim izvještajima društva izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka.

 

3. Ako je privredno društvo predmet opšteg postupka zbog insolventnosti ili ispunjava kriterijume u skladu sa domaćim pravom da se protiv njega na zahtjev povjerilaca pokrene opšti postupak zbog insolventnosti.

 

4. U sluĉaju privrednog društva koje nije MSP ako je tokom posljednje dvije godine:

 

i. odnos knjigovodstvenog duga prema kapitalu privrednog društva bio veći od 7,5 i  EBITDA koeficijent pokrića kamata privrednog društva bio niţi od 1,0. 

5.Zakon o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 65/20, član 32);


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?