Javno obavještenje o dostavljanju-Klubu Vojnih planinara Crne Gore „Kapetan“

Broj: UPI 01-105-611/21-299/3                     Podgorica, 27.09.2021. godine

Uprava za sport i mlade, na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) objavljuje:

Javno obavještenje o dostavljanju

Zahtjeva za dopunu dokumentacije Uprave za sport i mlade broj: UPI 01-105-611/21-299/2 od 21.07.2021. godine Klubu Vojnih planinara Crne Gore „Kapetan“, u postupku po zahtjevu za registraciju promjene u Registru sportskih organizacija koja se odnosi na predsjednika kluba.

Zahtjev za dopunu je objavljen dana 28.09.2021. godine i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena, odnosno 11.10.2021.godine.

Uvid u Zahtjev za dopunu dokumentacije se može izvršiti lično u prostorijama Uprave za sport i mlade, koje se nalazi na adresi: Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, treći sprat.

                

VD  D I R E K T O R A

 Marko Begović

                                                                                                                  

                                                                                                    

                                                                                            

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?