K O N K U R S za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2023. godini

Objavljeno: 30.12.2022. 09:01 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo, kulture i medija sufinansiraće u 2023. godini, u okviru programa “Razvoj kulture na sjeveru”:

1) nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak);

 2) programe i projekte iz drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani na sjeveru, na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa.

 Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

 Fizička lica ne mogu realizovati projekte kao samostalne ukoliko se radi o kompleksnim projektima koji uključuju učešće većeg broja lica, odnosno projekte koje u organizacionom i finansijskom smislu prevazilaze kapacitete fizičkog lica.

Pravo učešća nemaju:

-     nevladine organizacije,

-     javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima  planiranim za kulturu, odnosno, budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, prema kriterijumima utvrđenim članom 73 Zakona o kulturi, a prilikom izbora projekata i programa za sufinansiranje prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi i podstiče ravnomjeran razvoj kulture i disperzija programa i projekata na cijeloj teritoriji Crne Gore, kao i:

- saradnja i partnerstvo u realizaciji programa i projekata;

- razmjena programa među institucijama kulture;

- zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza;

- prezentacija izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti;

- razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

- edukacija u kulturi;

- razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom;

- stvaralaštvo djece i mladih;

- obezbijeđenost drugih izvora finansiranja.

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, u skladu sa navedenim kriterijumima.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Projekti i programi koji nemaju obezbijeđena sredstva mimo budžeta Ministarstva kulture i medija, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, kroz realizaciju, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www.gov.me/mku.

Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:

u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i medija, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru” u 2023. godini «;

i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Prijave se podnose  u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa  02. februarom 2023. godine.

 Konkursni materijal se ne vraća.

Ministarka će na predlog stručne Komisije donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju, objavljene na internet stranici Ministarstva kulture i medija.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?