K O N K U R S za sufinansiranje kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala u 2023. godini

Objavljeno: 30.12.2022. 09:32 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija u 2023. godini sufinansiraće:

 1) projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi kroz realizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala u 2023. godini.

 Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su registrovana registrovana za obavljanje djelatnosti kulture na teritoriji Crne Gore.

Pravo učešća nemaju:

-     fizička lica;

-     nevladine organizacije;

-     javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima  planiranim za kulturu, odnosno, budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema sledećim kriterijumima:

 • umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture;
 • reference realizatora;
 • doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti;
 • doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva;
 • međunarodna afirmacija crnogorske kulture;
 • doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine;
 • podsticaj novih formi umjetničkog izražavanja;
 • edukativni karakter;
 • afirmacija perspektivnih talenata;
 • doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;
 • realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju (obezbijeđenost drugih izvora finansiranja);

saradnja i partnerstvo u realizaciji programa i projekata;

razmjena programa sa institucijama kulture;

zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza;

prezentacija izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti;

razvoj amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, u skladu sa navedenim kriterijumima.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Projekti i programi koji nemaju obezbijeđena sredstva mimo budžeta Ministarstva kulture i medija, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa za sufinansiranje programa i projekata, kroz realizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www.gov.me/mku.

Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:

u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i medija, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za sufinansiranje kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala u 2023. godini«;

i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Prijave se podnose  u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa  02. februarom 2023. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Ministarka će na predlog stručne Komisije donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju, objavljene na internet stranici Ministarstva kulture i medija.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?