K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2023. godini

Objavljeno: 30.12.2022. 09:07 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija sufinansiraće u 2023. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim manifestacijama i festivalima.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Pravo učešća nemaju:

-     fizička lica,

-     nevladine organizacije,

-     javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu, odnosno, budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi:

- umjetnički kvalitet i značaj projekta za razvoj crnogorske kulture;

- reference realizatora;

- doprinos afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti;

- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva;

- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine;

- doprinos zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza;

- afirmacija perspektivnih talenata;

- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, u skladu sa navedenim kriterijumima.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Projekti i programi koji nemaju obezbijeđena sredstva mimo budžeta Ministarstva kulture i medija, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www.gov.me/mku.

Uz precizno popunjeni obrazac sa podacima o podnosiocu prijave, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa navedenim prilozima, podnosi se:

u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i medija, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2023. godini«;

i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u, CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Prijave se podnose  u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa  02. februarom 2023. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Ministarka će na predlog stručne Komisije donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju, objavljene na internet stranici Ministarstva kulture i medija.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo kulture i medija
Objavljen: 30.12.2022.
Rok za prijavu: 02.02.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?