Kancelarija za komunikaciju s građanima

U Kancelariji za komunikaciju s građanima obavljaju se poslovi koji se odnose na postupanje po predstavkama, molbama i zahtjevima građana i pravnih lica koji se obraćaju Vladi Crne Gore, i to: prijem i obrada predstavki, molbi i zahtjeva, vođenje i čuvanje evidencije o predstavkama, zahtjevima i molbama, prijemi građana, ostvarivanje saradnje sa državnim organima, lokalnim upravama i drugim subjektima, priprema dopisa i odgovora strankama, priprema pisanih izvještaja o radu Kancelarije i drugih poslova za potrebe Vlade Crne Gore.

Kontakt

Kancelarija za komunikaciju sa građanima

Adresa:
Karađorđeva bb, Podgorica
Telefon:
+382 20 482 876