Konkurs za sufinansiranje NID - podrška uređivanju naučnih časopisa u 2022. godini

Objavljeno: 20.04.2022. 12:07 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U cilju podsticanja kvalitetnog naučnog uredništva, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će podržati pripremu naučnih časopisa u Crnoj Gori. Podrška će se dodijeliti u dvije kategorije:

8.a Podrška naučnim časopisima indeksiranim u svjetskim bazama 

Uslovi za prijavljivanje:

  • Indeksiranost časopisa u Scopus ili Web of Science bazi (sa lista: SCIE, SSCI,     JCR, AHCI, ESCI);
  • Da ima status Otvorenog pristupa;
  • Objavljivanje izdanja časopisa najmanje jedanput u toku 2022. godine; i
  • Postojanje veb stranice časopisa

Iznos sufinansiranja iz ovog stava Konkursa iznosi do 4.000 € u 2022. godini. Namjena sredstava iz ovog stava: troškovi prevoda naučnih radova, troškovi štampe i distribucije časopisa, održavanje veb stranice časopisa, angažovanje agencije za osiguranje kvaliteta i promociju radova, lektorisanje, usluge određivanja UDK ili DOI za radove, drugi troškovi tehničke obrade, nagrada urednicima časopisa (do 20% iznosa odobrenog za gore navedene namjene). Prijava za ovaj stav Konkursa dostavlja se na obrascu 8-a, nakon publikovanja makar jednog izdanja u 2022. godini.

Podnosilac prijave/izdavač naučnog časopisa je u obavezi da uz prijavu dostavi dokaze o utrošenim sredstvima.

8.b Podrška naučnim časopisima u Crnoj Gori 

Uslovi za prijavljivanje:

  • Da ima status Otvorenog pristupa;
  • Objavljivanje izdanja časopisa najmanje jedanput u toku 2022. godine;
  • Postojanje veb stranice časopisa.

Iznos sufinansiranja iz ovog stava Konkursa iznosi do 2.000 € u 2022. godini. Namjena sredstava iz ovog stava: troškovi prevoda naučnih radova, troškovi štampe i distribucije časopisa, održavanje veb stranice časopisa, digitalizacija ranijih izdanja, lektorisanje, usluge određivanja UDK ili DOI za radove, drugi troškovi tehničke obrade, nagrada urednicima časopisa (do 20% iznosa odobrenog za gore navedene namjene). Prijava za ovaj stav Konkursa dostavlja se u obrascu 8-b, nakon publikovanja makar jednog izdanja u 2022. godini.

Podnosilac prijave/izdavač naučnog časopisa je u obavezi da uz prijavu dostavi dokaze o utrošenim sredstvima.

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na podršku uređivanju naučnog časopisa samo po jednom osnovu i za jedan naučni časopis. 

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2022. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 20.000€.

Podnosilac zahtjeva uz Prijavu dostavlja:

1. Dokaze o utrošenim sredstvima (troškovi prevoda naučnih radova, troškovi štampe i distribucije časopisa, održavanje veb stranice časopisa, angažovanje agencije za osiguranje kvaliteta i promociju radova, lektorisanje, usluge određivanja UDK ili DOI za radove, drugi troškovi tehničke obrade). (9.a)
2. Dokaze o utrošenim sredstvima (troškovi prevoda naučnih radova, troškovi štampe i distribucije časopisa, održavanje veb stranice časopisa, digitalizacija ranijih izdanja, lektorisanje, usluge određivanja UDK ili DOI za radove, drugi troškovi tehničke obrade) (8.b)

Prijava se podnosi elektronskim putem, na e-mail adresu: 

lidija.vukcevic@mpnks.gov.me i u štampanoj formi na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica.

Kontakt osoba: Lidija Vukčević, Direkcija za EU programe za nauku i istraživanje, tel: 020/405-344, e-mail: lidija.vukcevic@mpnks.gov.me

Prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?