Lista NVO koje nisu dostavile potpunu prijavu na konkurs "Sport-jer brinem o sebi”

Objavljeno: 24.12.2021. 07:08 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG”, br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti sporta na web stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje/donosi https://www.gov.me/mpnks Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu  na konkurs “Sport-jer brinem o sebi”, br. 05/2-05-056/21-11028/1 od 16.11.2021.godine, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladine organizacije koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu dužne su da u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, a zaključno sa 28. decembrom 2021. godine, otklone utvrđene nedostatke. U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u predviđenom roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije, potrebno je dostaviti neposredno na arhivi Ministarstva ili poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 05/2-05-056/21-11028/1 pod nazivom: „Sport-jer brinem o sebi”.

Listu možete  preuzeti u nastavku. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?