Marija Hajduković

generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Marija Hajduković rođena je u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici.

Obrazovanje

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Nakon stažiranja u pravosudnom sistemu Crne Gore položila je pravosudni i advokatski ispit. Trenutno je na magistarskim postidplomskima studijama na Fakultetu za evropske i državne studije.

Karijera

Svoju profesionalnu karijeru započela je 2004. godine kao pripravnica u Područnom organu za prekršaje u Podgorici. Karijeru je nastavila kao sekretarka u Upravnom sudu od 2008-2014. godine, a zatim kao savjetnica u Upravnom sudu Crne Gore gdje je obavljala poslove koji se odnose na izradu nacrta sudskih odluka.

Od 2017-2018. godine karijeru nastavlja u Ministarstvu javne uprave kao načelnica Odjeljenja za praćenje procesa reforme javne uprave u Ministarstvu javne uprave, dok je od 2018-2019. godine bila v.d. generalne direktorice za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave.

U Ministarstvu javne uprave je rukovodila uspostavljanjem mehanizama za monitoring i praćenje reforme javne uprave i grupom koja je pratila navedeni proces. Takođe, koordinirala je izradu izvještaja o razultatima reforme koji su prepoznati u i zemlji i od strane inostranih partnera kao primjer kvalitetnog izvještavanja o ostvarenim rezultatima.

Takođe, u dosadašnjem radu bila je uključena u pripremu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o volontiranju, Akcionog plana za implemetaciju Strategije reforme javne uprave 2018-2020. i realizaciju drugih aktivnosti koje se odnose na unapređenje sistema javne uprave u Crnoj Gori kao što su portal ePerticipacije, portal ePeticije,  kreiranje elektronskog registra za upis organizacija civilnog društva.

Njeno profesionalno usmjerenje je strateško planiranje, monitoring i upravljanje procesima reforme u javnoj upravi.

Koordinirala je izradu stručnih strateških dokumenta  i to Strategije refirme javne uprave 2022-2026. i Strategije saradnje organa državne uprave i NVO 202-2026, kao i izradu Akcionog dokumenta za finansijsku podršku u okviru IPA programa

Članica je Posebne grupe za reformu jav.ne uprave koja predstavlja dio političkog dijaloga izmedju Crne Gore i Evropske nije u pogledu reforme javne uprave.

Ekspertkinja je  SIGMA/OECD za oblast monitoringa reforme javne uprave, sertifikovana  External CAF Feedback ekspertkinja, kontakt osoba u Crnoj Gori za CAF network u okviru EUPAN-a. Angažovana je kao predavačica u Upravi za kadrove u oblasti standarda javnog konsultovanja u oblasti kreiranja javnih politika.

Dobitnica je nagrade Ministarstva javne uprave za najveći doprinos reformi javne uprave za 2017. godinu.

Govori engleski jezik. Majka dvoje djece.

U Ministarstvu javne uprave je generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove.

Kontakt

Marija Hajduković

generalna direktorica
Adresa:
Bulevar Mihaila Lalića br. 1
Telefon:
+382 20 409 900
Fax:
+382 20 241 790