Marija Hajduković

generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Marija Hajduković rođena je u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici.

Obrazovanje

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Nakon stažiranja u pravosudnom sistemu Crne Gore položila je pravosudni i advokatski ispit. Trenutno je na magistarskim postidplomskima studijama na Fakultetu za evropske i državne studije.

Karijera

Svoju profesionalnu karijeru započela je 2004. godine kao pripravnica u Područnom organu za prekršaje u Podgorici. Karijeru je nastavila kao sekretarka u Upravnom sudu od 2008-2014. godine, a zatim kao savjetnica u Upravnom sudu Crne Gore gdje je obavljala poslove koji se odnose na izradu nacrta sudskih odluka.

Od 2017-2018. godine karijeru nastavlja u Ministarstvu javne uprave kao načelnica Odjeljenja za praćenje procesa reforme javne uprave u Ministarstvu javne uprave, dok je od 2018-2019. godine bila v.d. generalne direktorice za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave.

U Ministarstvu javne uprave je rukovodila uspostavljanjem mehanizama za monitoring i praćenje reforme javne uprave i grupom koja je pratila navedeni proces. Takođe, koordinirala je izradu izvještaja o razultatima reforme koji su prepoznati u i zemlji i od strane inostranih partnera kao primjer kvalitetnog izvještavanja o ostvarenim rezultatima.

Takođe, u dosadašnjem radu bila je uključena u pripremu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o volontiranju, Akcionog plana za implemetaciju Strategije reforme javne uprave 2018-2020. i realizaciju drugih aktivnosti koje se odnose na unapređenje sistema javne uprave u Crnoj Gori kao što su portal ePerticipacije, portal ePeticije,  kreiranje elektronskog registra za upis organizacija civilnog društva.

Njeno profesionalno usmjerenje je strateško planiranje, monitoring i upravljanje procesima reforme u javnoj upravi.

Koordinirala je izradu stručnih strateških dokumenta  i to Strategije refirme javne uprave 2022-2026. i Strategije saradnje organa državne uprave i NVO 202-2026, kao i izradu Akcionog dokumenta za finansijsku podršku u okviru IPA programa

Članica je Posebne grupe za reformu jav.ne uprave koja predstavlja dio političkog dijaloga izmedju Crne Gore i Evropske nije u pogledu reforme javne uprave.

Ekspertkinja je  SIGMA/OECD za oblast monitoringa reforme javne uprave, sertifikovana  External CAF Feedback ekspertkinja, kontakt osoba u Crnoj Gori za CAF network u okviru EUPAN-a. Angažovana je kao predavačica u Upravi za kadrove u oblasti standarda javnog konsultovanja u oblasti kreiranja javnih politika.

Dobitnica je nagrade Ministarstva javne uprave za najveći doprinos reformi javne uprave za 2017. godinu.

Govori engleski jezik. Majka dvoje djece.

Kontakt

Marija Hajduković

generalna direktorica
Adresa:
Bulevar Mihaila Lalića br. 1
Telefon:
+382 20 409 900
Fax:
+382 20 241 790