Milica Pajović

šefica kabineta

Milica Pajović od maja 2022. godine je šefica kabineta u Ministarstvu javne uprave.

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Višu pedagošku školu završila na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću, a fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu.

Radila je u više osnovnih škola, kao profesorica razredne nastave. Bila je pomoćnica direktora u OŠ „Oktoih“ u Podgorici,  direktorica OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ u Podgorici, i direktorica JU „Policijska akademija“ u Danilovgradu, posljednji radni angažman imala je u Ministarstvu prosvjete.

Bila je članica tijela i timova :

 • Žiri za dodjelu „OKTOIH“ nagrade,
 • Nacionalne komisije za UNESKO,
 • Tim za izradu  Programa rada za Reformisanu osnovnu školu,
 • Tim za Izradu Strategije razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa Akcionim planom,
 • Tim za sastavljanje testova za Nacionalno testiranje III i VI razreda,
 • Test-administrator na pilot Nacionalnom eksternom testiranju,
 • Ocjenjivačica na nacionalnom testiranju, itd.
 • Rukovodilac  Tima za profesionalni razvoj nastavnika/ca
 • Nacionalni  Tim za borbu protiv trgovine ljudima.
 •  Nacionalni Tim  za borbu protiv terorizma i ekstremizma

Autorka/koautorka 

 • Koautorka je priručnika za crnogorski jezik i književnost „Na naš način“, koji je bio prvi takav priručnik u Crnoj Gori.
 • Pisala udžbenike za I, II i III razred osnovne škole, iz oblasti književnosti za djecu („Kako to može“), kao i Priručnike za nastavnike/ce kao model primjene udžbenika, i Radne sveske za učenike, koje prate ove udžbenike.
 • Pisala je testove za navedeni uzrast iz svih oblasti, objavljivala scenarije časova, objavljivala članke u stručnim časopisima, učestvovala na konferencijama iz oblasti obrazovanja.
 • Učestvovala je u izradi i analizi  Priručnika za smanjenje drop-aut-a u školama,
 •  Članica je međuresorskog Tima za izradu Priručnika za primjenu procedura za smanjenje prosjačenja.
 • Stekla je sertifikate za realizaciju nastave po Montesori programu  i trenerica je trenera, i akreditovala je više seminara iz oblasti obrazovanja u Zavodu za školstvo i u Centru za stručno obrazovanje.

  Stručno usavršavanje
 • Završila je niz obuka iz oblasti metodike obrazovanja, u cilju implementacije savremenih metoda rada sa učenicima, samoevaluacije kvaliteta rada praktičara i škola, razvoja kritičkog mišljenja, inkluzivno obrazovanje, primjene metoda diferencirane nastave, razvoja komunikacijskih vještina, samoevaluacija u školi, kreativnog rješavanja konflikata, opisno ocjenjivanje, nenasilna komunikacija, interaktivne metode nastave, vještina timskog rada, kooperativno učenje, idt.
 • Polaznica je škole za porodičnu savjetnicu,
 • Držala je obuke za direktore škola o načinima uvođenja principa reformisanog obrazovanja u škole,
 • Posljednjih godina, poseban akcenat u profesionalnom angažovanju je stavila na oblast dječjih i ljudskih prava, inkluzije, obrazovanja ranjivih grupa, multikulturalnost,  poštovanje različitosti i  rodnu ravnopravnst kroz obrazovni sistem.

  Govori i piše ruski jezik.

Kontakt

Milica Pajović

šefica kabineta
Adresa:
Rimski trg br. 45
Telefon:
+382 20 482 131