Miodrag Bešović

v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Miodrag Bešović je rođen 10.11.1967. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo u  Baru i stekao diplomu specijaliste menadžmenta javnog sektora. Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima i drugi stručni ispit za rad u državnim organima na poslovima zaštite i spašavanja. Učestvovao je na više stručnih seminara i konferencija, kao što su Regionalna konferencija o zaštiti životne sredine u Ohridu, 2009.godine, Seminar o upravljanju u kriznim situacijama, Beograd, 2010.godine, Seminar o unapređenju demokratije lokalnih samouprava, Bijela, 2012.  Završen Program andragoškog osposobljavanja za obrazovanje odraslih.

Karijera

Od 2000. do 2005.godine obavljao je poslove izvršnog direktora d.o.o. „Bešović MM“, da bi nakon toga, do 2013. bio angažovan na mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, u oblasti životne sredine i civilne bezbjednosti. Od 2013. do 2016.godine radio je  kao freelancer u oblasti marketinga i projekata, a od 2016. do 2018.godine obavljao poslove šefa službe za marketing i organizaciju u Novoj Srpskoj demokratiji. Od 2018. do 2021.godine bio je na poziciji tehničkog direktora u doo „Lob Company“ Podgorica. U toku 2021.godine učestvovao je na: međunarodnoj vježbi zaštite i spašavanja, Makedonija, 2021, sastanku  generalnih direktora država članica Mehanizma civilne zaštite Unije, Slovenija, 2021.g, međunarodnoj vježbi u oblasti civilne zaštite Banja Luka, BiH, 2021.g, sastanku direktora službi civilne zaštite, Beograd, 2021.g, seminaru u organizaciji Koledža za planiranje u vanrednim situacijama - YORK- V. Britanija, 2021.g, konfereniciji i seminarima na temu civilne zaštite. Učestvovao na regionalnom sastanku u okviru incijative DPPI SEE, Zagreb, mart 2022. godine.

Trenutno je vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.

Kontakt

Miodrag Bešović

v.d. generalnog direktora