Novica Vuković

Ministar finansija

Novica Vuković je diplomirani ekonomista.

Završio je Ekonomski fakultet na smjeru Finansije i bankarstvo, a na postdiplomskim studijama je na smjeru - Organizacijski menadžment (restrukturiranje javnih preduzeća, upravljanje organizacionim promjenama, upravljanje kriznim situacijama).

Vuković je bio dugogodišnji kadar u bankarskom sektoru, sa značajnim iskustvom u javnim finansijama, stečenim tokom karijere i direktnim radom sa pozicije generalnog direktora Direktorata  državnog trezora.

Znanje, stručnost i profesionalizam u dugoj i bogatoj profesionalnoj karijeri su ga kandidovali za odgovorne pozicije. Nije član nijedne političke partije.

Sa iskustvom upravljanja aktivom i pasivom banke, operacijama na finansijskom tržištu i trezorskim poslovanjem u NLB banci, na javnom konkursu je izabran za generalnog direktora Direktorata državnog trezora Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a na tom mjestu je bio i u Ministarstvu finansija.

Na čelu državnog trezora bio je od oktobra 2021. do oktobra 2022. godine, kada je odlučio da profesionalni put nastavi u privatnom sektoru.

Bio je i predstavnik Vlade Crne Gore u Odboru povjerenika opštine Tivat (prinudna uprava). 

Konstantno se stručno usavršavao. 

Učestvovao je u značajnijim projektima, među kojima je implementacija i uvođenje platnog prometa u komercijalne banke, s ciljem jačanja bankarskog sektora i transformacije platnog prometa.

U NLB banci je bio od 2004. do oktobra 2021. godine. Prošao je sve pozicije - od pripravnika u Sektoru za platni promet, preko samostalnog referenta za praćenje plasmana i sredstava u Sektoru Back Office i savjetnika, do direktora sektora upravljanja bilansnim odnosima i operacijama na finansijskim tržištima, kao i direktora područja podrške poslovanju pravnim licima.

Bio je i član tima u procesu spajanja Komercijalne banke i NLB banke.

Radio je i na programu podrške Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i NLB banke projektu "Žene u biznisu".

Tokom 2023. godine bio je konsultant u procesu upravljanja bilansnim odnosima i likvidnošću banke u Lovćen banci, a u Adriatik banci direktor upravljanja bilansnim odnosima i likvidnošću banke.

Vuković je, pored navedenog, i ovlašćeni državni revizor, sudski vještak ekonomsko - finansijske struke, investicioni savjetnik, projekt menadžer.

Pohađao je brojne obuke i stručne seminare u državi i inostranstvu, između ostalog, u Sloveniji se edukovao za upravljanje aktivom i pasivom, u Agenciji za transfer finansijskih tehnologija.

Kontakt

Novica Vuković

Ministar finansija
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+38220242835