Šta radimo u Ministarstvu javne uprave?

U Ministarstvu javne uprave kreiramo javne politike koje uređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet usluga i nove digitalne usluge.

Naš osnovni zadatak je da sa partnerskim ministarstvima radimo na uvođenju novih praksi, procesa i metoda dizajniranja, isporuke i upravljanja programima i uslugama koji zadovoljavaju potrebe građana od samog početka kreiranja usluge.

Naša misija je javna uprava koja počiva na principima uključenosti, jednakost i pristupačnosti, što znači da aktivno učestvujete u kreiranju javnih politika govoreći nam šta vam treba i šta će vam koristiti.

 Građani i građanke u središtu kreiranja javnih politika

Po ugledu na razvijenije države, uspostavili smo novu organizaciju koja treba da bude u funkciji promjene poslovne kulture, reforme javne uprave i digitalizacije. U središtu svih javnih politika i usluga uvijek treba da budete vi, građani, građanke i vaše potrebe.

Nova organizacija Ministarstva javne uprave u fokus stavlja potrebe građana, što je prvi korak ka promjeni kulture upravljanja i jačanju odgovornosti na svim nivoima. Samo ako imamo povratnu informaciju od vas možemo da znamo da li ste zadovoljni onim što uprava pruža.

Naš cilj, a posebna obaveza prema vama je da gradimo javnu upravu koja će za sve vas biti simbol vladavine prava, jednakosti, pristupačnosti, inkluzivnosti, transparentnosti, agilnosti i efikasnih usluga. Da bismo postigli taj cilj, potrebno je da radimo na promjeni poslovne kulure iz individualne kontribucije pojedinaca u kulturu timskog rada, odgovornosti, efektivnosti, efikasnosti, optimizacije, kvaliteta ljudskih potencijala na svim nivoima u javnoj upravi, ali i orijentisanosti na rezultate.

Posebnu ulogu u vođenju tih promjena ima Ministarstvo javne uprave, koje kreira horizonatalnu politiku i koordinira proces reforme javne uprave. Iz tog razloga ova promjena može i mora početi od nas.

Prvi korak u tom pravcu napravili smo kroz potpuno novi koncept unutrašnje organizacije Ministarstva koji je osnažio sve segmente našeg djelovanja: sistem javne uprave, digitalno društvo, oblast saradnje sa nevladinim organizacijama i oblast medija, uz promjenu kulture upravljanja i uspostavljanje temelja timskom radu, što ima posebnu vrijednost.

Ključna novina odnosi se na primjenu funkcionalnog principa organizacije za oblast sistema javne uprave umjesto dosadašnjeg resornog sa vidljivim komponentama stroge hijerarhije.

Stručnost ne prema sadržini posla, već prema načinu vršenja

Funkcionalni princip proizilazi iz realnosti društvenog života, a njegovom primjenom do izražaja dolaze specijalizacija i stručnost ne prema sadržini posla, već prema načinu vršenja.

U organizacionom smislu, funkcionalni princip doprinosi stabilizaciji organizacionog sistema kao cjeline, jer olakšava horizontalnu povezanost između organizacionih jedinica. Ova povezanost je jako važna za javnu upravu koja je jedan sistem koji mora usklađeno funkcionisati na svim nivoima – centralnom, lokalnom i u domenu rada organizacija koje vrše javna ovlašćenja, da bismo obezbijedili efikasno ostvarivanje prava i pružanje kvalitetnih usluga i građanima i privredi. Istovremeno, važna je i zbog kulture upravljanja u kojoj će svaka organizaciona jedinica biti jednako važna za realizaciju cilja, što je temelj za razvoj timskog rada i djelovanja u budućnosti.

Novom organizacijom osnažili smo polje kreiranja politika i propisa kroz tri direktorata: Direktorat za inovacije, inkluzivnost i otvorenost javne uprave, Direktorat za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i IPA fondove i Direktorat za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa.

U ovim organizacionim jedinicama kreiraju se strateški i normativni dokumenti u oblasti javne uprave i saradnje sa nevladinim organizacijama u skladu sa savremenom praksom dizajniranja usmjerenog na građanina. To znači da ćemo strateške pravce razvoja i propise koji proizilaze iz strateškog okvira kreirati sa njihovim korisnicima, a ne za njih.

U Direktoratu za inovacije, inkluzivnost i otvorenost javne uprave sprovodiće se kvalitativna i kvantitativna istraživanja potreba, ponašanja i očekivanja svih aktera na koje će se odnositi politike u oblasti reforme javne uprave (građana, jedinica lokalnih samouprava, organa državne uprave i nevladinih organizacija). Hoćemo da budemo sigurni da je u strategiji i propisu koje predlaže ovo Ministarstvo definisan problem) prepoznato rješenje koje je lako razumljivo, a da će korisničko iskustvo biti jednostavno i korisno.

 Principi privatne industrije u identifikaciji problema građana

Po principu drugih zrelijih vlada, uspostavili smo Kancelariju za inovacije, u okviru koje ćemo digitalne standarde i agilne principe privatne industrije koristiti u identifikaciji problema, razvoju i isporuci svrsishodnih digitalnih rješenja. Razvijaćemo proces kreiranja i dizajniranja, sistemsko razmišljanje, liderstvo, istraživanje vaših potreba, dizajn interakciju, dizajn politika i usluga, dizajnerske operacije itd. Ovo je alat koji se koristi u privatnom sektoru i zahvaljujući kojem se fokus drži na korisniku. Mi hoćemo da od sada to radi i javna uprava.

Takođe, u ovom direktoratu, pratiće se i analizirati položaj ranjivih grupa u javnoj upravi, stepen inkluzije, kao i pristupačnost na svim nivoima i u svim segmentima u javnoj upravi.

Kada se postave navedeni temelji za izradu strateških dokumenata i normativnih akata, dobri strateški planeri i dobri normativci u timu Ministarstva moći će da proizvedu za korisnike lako razumljiva dokumenta čija će implementacija biti na visokom nivou iz prostog razloga, jer će korisnici biti informisani, osnaženi, pripremljeni za implementaciju. 

 Osnažena implementaciju propisa i principa dobre javne uprave

Pored kvalitetno oblikovanog strateškog i normativnog okvira efikasnost pravnog sistema obezbjeđuje se djelovanjem javne uprave. Zato smo osnažili implementaciju propisa i principa dobre javne uprave kroz djelovanje Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave. U tom pogledu, akcenat je na osnaživanju funkcije upravnog nadzora nad primjenom propisa iz oblasti javne uprave, ali i nadzor nad cjelishodnošću rada što podrazumijeva ocjenu efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti rada. Sprovođenjem upravnog nadzora, kroz razmjenu znanja, najboljih praksi, jaču međuresorsku saradnju i preventivnu ulogu moći ćemo da mapiramo potencijalne izazove koje u samoj primjeni imaju organi i na bazi utvrđenih činjenica predložimo mjere za njihovo otklanjanje. Dakle, u ovom Direktoratu vršiće se evaluacija primjene politika i propisa, na osnovu kojih će Direktorat za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa pristupati izmjenama zakonskih ili drugih propisa.

Veći nivo odgovornosti organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave

Ovdje su ključna dva segmenta. Prvi je kvalitetna implementacija i veći nivo odgovornosti i responzivnosti organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, a drugi je promjena oblika upravnog nadzora iz krutog kontrolnog procesa u proces koji ima posebnu dodatu vrijednost u vidu razmjene znanja i iskustva i timsko djelovanje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, drugih organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave sa jednim ciljem – kvalitetne javne politike i propisa za sve građane, privredu i društvo u cjelini.

Odlučili smo da vodimo politiku koja ima za cilj stvaranje servisno orjentisane javne uprave kroz inovativne pristupe, inkluziju, otvorenost i transparentnost, ali isto tako kvalitetnije strateško planiranje, poboljšanje normativnog okvira, jačanje implementacije i jačanje upravnog nadzora nad primjenom propisa čiji je predlagač ovo Ministarstvo, a sve ovo u krajnjem treba da doprinese:

  • Osnaživanju i specijalizaciji državnih službenika unutar Ministarstva;
  • Efikasnijem obavljanju poslova i osnaživanju svake funkcije Ministarstva;
  • Većem stepenu odgovornosti, efikasnosti i profesionalizacije javne uprave;
  • Razvoju preduzetničkog ponašanja i organizacionoj kulturi koja podrazumijeva profesionalni i proaktivni odnos službenika prema načinu vršenja poslova;
  • Oblikovanje Ministarstva sa institucionalnim kapacitetom za rješavanje problema građana;
  • Stvaranju javne uprave koja će biti pouzdan partner i građanima i privredi i javnoj upravi koja će biti nezaobilazan faktor sveukupnog društvenog razvoja.

    Mijenjanjem poslovne kulture unutar Ministarstva i javne uprave radićemo na osnaživanju zaposlenih da učestvuju u kreranju servisa kojima je građanin na prvom mjestu, da se značajno brže prilagođavaju njihovim potrebama i da valorizujemo kapacitete zaposlenih unutar sistema da svoja znanja u potpunosti iskoriste za dobrobit napretka u društvu.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?