Obavještenje o polaganju ispita za poreskog savjetnika

Objavljeno: 27.09.2021. 09:00 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o poreskim savjetnicima („Sl. list RCG“, broj 26/07 i 34/07 i „Sl. list CG“, broj 73/10 i 47/19) i člana 3 stav 2 Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika („Sl. list CG“, broj 73/19 i 14/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

 

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o poreskim savjetnicima da se prijave za polaganje ispita za poreskog savjetnika, koji će u periodu novembar-decembar 2021. godine organizovati Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

 

OPŠTI PODACI O ISPITU

Ispit za poreskog savjetnika obuhvata sljedeće ispitne oblasti:

 • Osnovi poreskog sistema i poreskog postupka u Crnoj Gori;
 • Osnovi privrednog prava i sistema u Crnoj Gori;
 • Finansiranje lokalne samouprave;
 • Ostali poreski propisi;
 • Računovodstvo, finansijski izvještaji i revizija;
 • Carinski sistem i postupak;
 • Indirektni porezi;
 • Direktni porezi.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Zahtjev za polaganje ispita za poreskog savjetnika podnosi se Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, uz koji je kandidat dužan da priloži sljedeće:

 • Uvjerenje o prebivalištu na teritoriji Crne Gore;
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
 • Dokaz o uplati troškova polaganja ispita;
 • Ovjerenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju iz oblasti društvenih nauka – pravo ili ekonomija (240 ects bodova);
 • Uvjerenje o radnom iskustvu (najmanje pet godina na poslovima pripreme ili primjene poreskih, carinskih i računovodstvenih propisa).

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će po službenoj dužnosti od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava tražiti podatke iz kaznene evidencije  za lica koja dostave kompletnu dokumentaciju.

Obrazac zahtjeva za polaganje ispita za poreskog savjetnika, zainteresovani kandidati mogu preuzeti iz Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika („Sl. list CG“, broj 73/19 i 14/21) – Obrazac 1: Zahtjev za polaganje ispita za poreskog savjetnika.

Navedena dokumentacija se dostavlja arhivi Ministarstva finansija i socijalnog staranja (Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica) u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Prijava za polaganje ispita za poreskog savjetnika“.

Ispit za poreskog savjetnika će početi u drugom dijelu novembra 2021. godine, a detaljne informacije o datumima, vremenu i mjestu polaganja ispita za poreskog savjetnika iz pojedinačnih oblasti će biti objavljene na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja (www.mif.gov.me) najkasnije 5 dana prije dana početka ispita.

Rok za dostavljanje dokumentacije počinje danom objavljivanja Obavještenja o polaganju ispita za poreskog savjetnika i traje do 22. oktobra 2021. godine.

 

NAKNADA TROŠKOVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Ukupna visina naknade troškova za polaganje ispita za poreskog savjetnika iznosi 560,00€ po kandidatu. Visina naknade troškova za polaganje popravnog ispita za poreskog savjetnika iznosi 70,00€ po ispitu.

Uplata za polaganje ispita za poreskog savjetnika vrši se na žiro račun: Budžet Crne Gore, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, broj žiro računa: 832-1002-04, svrha uplate: Naknada za polaganje ispita za poreskog savjetnika. 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Prije početka polaganja ispita za poreskog savjetnika sekretar komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

NAČIN POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Ispit za poreskog savjetnika za svaku oblast pojedinačno sastoji se iz dva dijela, i to:

 • Pismenog i
 • Usmenog dijela.

PISMENI DIO ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Pismeni dio ispita za poreskog savjetnika sastoji se od 10 pitanja iz svake oblasti na koju se odnose ispiti. Ispit podrazumijeva provjeru znanja na način što kandidat zaokružuje jedan od više ponuđenih odgovora, odnosno daje odgovor na konkretno pitanje, odnosno rješava postavljeni zadatak.

USMENI DIO ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Usmenom dijelu ispita za poreskog savjetnika pristupiće kandidat koji je ostvario najmanje 7 bodova na pismenom dijelu ispita, za svaku oblast pojedinačno.

Usmeni dio ispita za poreskog savjetnika polaže se tako što se kandidatu postavlja po 4 pitanja iz svake oblasti pojedinačno.

USPJEH NA ISPITU ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Ispit za poreskog savjetnika položio je kandidat koji je ocijenjen ocjenom „položio“.

ODLAGANJE POLAGANJA ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje ispita iz najviše dvije oblasti, zbog opravdanih razloga, za sljedeći rok za polaganje ispita za poreskog savjetnika.

POPRAVNI ISPIT

Kandidat koji je na ispitu dobio ocjenu „nije zadovoljio“ iz najviše dvije oblasti, ima pravo da polaže popravni ispit iz tih oblasti.

Pravo na polaganje popravnog ispita može se ostvariti u sljedećem roku za polaganje ispita, odnosno u roku koji ne može biti duži od 60 dana, od dana polaganja ispita. 

Ukoliko kandidat u datom roku ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio ispit za poreskog savjetnika.

LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Pregled literature za polaganje ispita za poreskog savjetnika zainteresovani kandidati mogu naći u nastavku teksta.

INFORMACIJE U VEZI OBAVJEŠTENJA

Kontakt osoba:  Omer Cikotić – samostalni savjetnik I

Kontakt telefon: 020/225-013, 020/224-265, 069/460-686

LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

 

I. OSNOVI PORESKOG SISTEMA I PORESKOG POSTUPKA U CRNOJ GORI

Zakon o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/13, 28/12, 8/15 , 47/17 i 52/19 );

               - Uredba o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika („Službeni list CG“, br. 56/12 i 53/13);

-Uredba o visini troškova prinudne naplate poreskih obaveza („Službeni list RCG“, broj 24/05);

-Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika („Službeni list RCG“, broj 31/17); 

-Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice putem procjene („Službeni list RCG“, broj 36/05);

-Pravilnik o načinu prodaje imovine poreskog obveznika u postupku prinudne naplate („Službeni list RCG“, br. 36/05, 73/05 i 33/06); 

-Pravilnik o poreskom knjigovodstvu („Službeni list RCG“, broj 81/06);

-Pravilnik o obliku i sadržini Izvještaja  o plaćanju poreza po odbitku („Službeni list RCG“, br. 31/02 i 67/02).

Zakon o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Zakon o upravnom sporu ("Službeni list CG", broj 54/16).

Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Službeni list RCG", br. 39/03 i Službeni list CG", broj 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16).

 

II. DIREKTNI POREZI

 1. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica  ("Službeni list RCG", br. 65/01, 37/04 i 78/06 i "Službeni list CG", br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13 , 60/14 , 79/15, 83/16 i 67/19);

- Uredba o načinu preračunavanja postojećih neto zarada u bruto zarade ("Službeni list  RCG", broj 34/02);

- Pravilnik o obliku  i  sadržini godišnje prijave za obračunavanje  i  plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica ("Službeni list CG", br. 16/08, 21/09, 18/11, 23/12, 17/13, 20/14,17/15, 29/16, 26/19 i 9/20);

 -Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrĎivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 58/02);

-Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 3/05 i "Službeni list CG", br. 80/08, 18/12, 12/14 , 18/14 i 25/16);

-Pravilnik o korišćenju poreskog osloboĎenja po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak fizičkih lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama ("Službeni list CG", broj 4/14);

-Pravilnik o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe ("Službeni list CG", broj 42/12);

-Uputstvo o načinu obračunavanja  i  plaćanja poreza  i  doprinosa iz  i  na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Službeni list RCG", broj 81/06 i „Službeni list CG“,  br. 4/10,  8/13, 2/15 , 9/15, 9/16 ,10/17, 15/19 i 46/19).

 1. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni list CG“, br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10,14/12 , 62/13, 8/15, 22/17 i 42/19);

- Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni list CG”, br. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15 , 2/15, 10/16, 8/1 , 50/17 i 15/19);

-Pravilnik o načinu i postupku povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list CG", broj 42/12) - Uputstvo za obračun bruto zarada ("Službeni list CG", broj 5/11).

 1. Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa („Službeni  list RCG“, broj 29/05 i"Službeni list CG", broj 75/10);

               -Uredba o sadržini centralnog registra obveznika poreza na dohodak, osiguranika i obveznika doprinosa za                obavezno socijalno osiguranje i zaštiti podataka („Službeni list RCG”, br. 82/05 i 10/07);

-Pravilnik o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar („Službeni list CG”, br. 10/10, 32/10, 30/17 i 50/17);

-Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list CG", br. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15, 2/15, 10/16, 8/17, 50/17, 15/19 i 9/20).

 1. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG , br. 65/01 i 80/04 i Službeni list CG br. 40/08, 86/09, 14/12 , 61/13 i 55/16);
 •                - Uredba o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica ("Službeni list CG", broj 23/10);

-Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ("Službeni list CG", br. 8/09 , 11/11, 78/17 i 90/17); 

- Pravilnik o obliku i sadržini Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice ("Službeni list CG", broj 84/17);

- Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije ("Službeni list RCG", broj 28/02);

-Pravilnik o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe ("Službeni list CG", broj 42/12);

-Pravilnik o korišćenju poreskog oslobođenja po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak fizičkih lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama ("Službeni list CG", broj 4/14);

-Pravilnik o konsolidovanoj poreskoj prijavi ("Službeni list CG", br. 83/16 i 87/17);

-Pravilnik o sadržaju poreske prijave o prihodima koje nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine (“Službeni list CG”, broj 19/19),

 1. Zakon o porezu na nepokretnosti ("Službeni list CG", broj 25/19);

               -Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (“Službeni list    CG”, broj 36/11, 66/15 i 39/17).

 1. Zakon o porezu na promet nepokretnosti (“Službeni list CG", broj 36/13);

               -Pravilnik o sadržaju Prijave za obračun poreza na promet nepokretnosti (“Službeni list CG", broj 54/13);

               -Pravilnik o načinu raspodjele prihoda od poreza na promet nepokretnosti koji pripadaju Budžetu Crne Gore                ("Službeni list CG", broj 54/13).

 1. Zakon o porezu na ugljovodonike („Službeni list CG“, br. 31/14 i 52/16).

III. INDIREKTNI POREZI

 1. Zakon o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG” br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 16/07,  29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17 46/19, 73/19 i 80/20);

-Uredba poreskoj registar kasi ("Službeni  list CG ", br. 31/14 i 73/19);

               -Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG ", br. 65/02, 13/03, 59/04,            79/05 i 16/06 i „Službeni list CG” br. 64/08, 30/13, 32/15, 53/17 i 84/17);

- Pravilnik o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV ("Službeni list RCG ", br. 81/05, 2/06 i 10/06 i "Službeni list CG ", br. 6/08, 46/08, 11/09, 62/15, 69/15, 21/16, 32/16, 37/16, 58/16 , 65/16, 1/17, 43/19 i 51/19);

- Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG ", broj 6/06 i " Službeni list CG ", broj 34/13);

- Pravilnik o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG ", br. 79/05 i 28/06 i "Službeni list CG ", br. 64/11, 30/13 i 65/20);

- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ("Službeni list CG", br. 34/10 i 52/13, 68/15 i 53/17);

- Pravilnik o količini rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost ("Službeni  list RCG ", broj 74/06);

- Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuke proizvoda i usluga („Službeni list CG” br. 17/15 i 68/15).

 1. Zakon o akcizama (”Službeni list RCG”, br. 65/01, 76/05 i ” Službeni list CG”, br. 76/08, 50/09, 78/10, 40/11, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17, 55/18 i 76/20);

-Uredba o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama (”Službeni list CG”, broj 28/19);

-Uredba  o načinu i postupku utvrĎivanje iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cujene cigareta ("Službeni list CG", broj 8/14);

-Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama (”Službeni list RCG”, br. 18/02, 9/06 i 78/06 i “ Službeni list CG”, br. 18/09, 23/11, 12/12, 35/12, 66/12, 4/13, 53/13, 59/14, 14/16,22/16 , 51/17, 22/18, 61/18 i 72/18);

Pravilnik o načinu i uslovima povraćaja akcize na mineralna ulja (“Službeni list CG”, br. 56/14, 22/16 i 51/17);

-Pravilnik o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje (”Službeni list RCG”, broj 21/17);

-Pravilnik o načinu korišćenja akciznih markica bez hologramske zaštite ("Službeni list CG", broj 16/13);

-Pravilnik o bližem postupka izvoza duvanskih proizvoda ("Službeni list CG", br. 35/12 i 51/14);

-Pavilnik o utvrđivanju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta ("Službeni list CG", broj 9/18);

-Pravilnik o bližim uslovima i načinu povraćaja plaćene akcize za gasna ulja koja se upotrebljavaju kao pogonsko gorivo za pogon registrovanih ribarskih brodova ("Službeni list CG", broj 19/18).

IV. OSTALI PORESKI PROPISI

 1. Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica („Službeni list RCG“, broj 55/03 i „Službeni list CG”, br. 34/14 i 70/17);
 2. Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica („Službeni list RCG“, br. 28/04 i 37/04 i „Službeni list CG“, br. 86/09 i 43/18);
 3. Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima (“Službeni list CG”, broj 37/17);
 4. Zakon o porezu na kafu (“Službeni list CG”, broj 8/15);

-Pravilnik o obliku i sadržini prijava, izjave i izvještaja koji se podnose u postupku oporezivanja kafe i vrsti i visini instrumenata obezbjeđenja („Službeni list CG“, br. 13/15 i 20/15).

 1. Zakon o administrativnim taksama ("Službeni list CG", br. 18/19);
 2. Zakon o poreskim savjetnicima („Službeni list RCG“, broj 26/07 i „Službeni list CG“, broj 47/19);
 3. Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja („Službeni list CG“, br. 29/13 i 16/16);
 4. Zakon o porezu na premije osiguranja („Službeni list RCG“, br. 27/04 i 37/04  „Službeni list CG“, br. 73/10, 61/13 i 6/14);

               -Pravilnik o obliku i sadržaju evidencije o plaćanju poreza na premije osiguranja("Službeni list RCG", broj 43/04);

 1. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza(„Službeni list CG“, broj 28/14);

-Uredba o načinu i postupku vršenja kontrole izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni list CG", broj 36/14);

 1. Zakon o autoputu Bar-Boljare (”Službeni list CG", broj 52/14);

-Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare („Služben list CG“, br. 03/15, 13/15 i 31/15 i 37/16).

V. FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

 1. Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 3/19).

VI. CARINSKI SISTEM I POSTUPAK

Carinski zakon ("Služben list RCG", br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05, 66/06 i "Službeni list CG", br. 21/08, 39/11, 40/11, 28/12, 62/13 i 71/17);

-Uredba za sprovođenje Carinskog zakona („Službeni list RCG“, br. 15/03 i 81/06 i „Službeni list CG“, br. 38/08,  11/16, 40/17 i 4/19);

-Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine („Službeni list CG“, br. 20/15 i 9/18); 

-Uredba o uslovima za odobravanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta („Službeni list CG“, br. 38/15 i 45/19);

-Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da povređuje prava intelektualne svojine („Službeni list CG“, broj 48/16);

-Uredba o vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa („Službeni list CG“, broj 47/08); 

-Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama („Službeni list CG“, br. 50/9, 8/10 i 13/14);

-Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom („Službeni list CG“, br. 50/9, 25/16 i 15/18);

-Uredba o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom („Službeni list RCG“, broj 62/04); 

-Uredba o izdavanju uvjerenja koja prate robu pri izvozu, uvozu ili tranzitu („Službeni list RCG“, broj 41/05);

-Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku („Službeni list CG“, br. 23/16, 83/16 i 84/17);

-Pravilnik o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robe koje se koriste za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju („Službeni list RCG“, br. 78/06 i 57/07 i 

 „Službeni list CG", br. 52/10, 34/11, 27/13, 52/14, 8/15 i 126/20);

-Uputstvo o uslovima i načinu pod kojim iznos carinskog duga umjesto dužnika može da plati treće lice („Službeni list RCG“, broj 19/04).

Zakon o carinskoj službi („Službeni list CG“, br. 3/16 i 80/17).

VII. RAČUNOVODSTVO, FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZIJA

 1. Zakon o računovodstvu („Službeni list CG“, broj 52/16);
 2. Zakon o reviziji ("Službeni list CG", broj 1/17);
 3. Međunarodni računovodstveni standardi – MRS.

VIII. OSNOVI PRIVREDNOG PRAVA I SISTEMA U CRNOJ GORI

Zakon o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20).

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?