OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Objavljeno: 12.05.2022. 09:16 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u junu i oktobru 2022. godine.

Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, a javni oglas za polaganje ispita za pripravnike Ministarstvo pravde objaviće na svojoj internet stranici 30 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Ispit za pripravnike polaže se u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu.

Broj: 05-109/22-4911

Podgorica, 12. maj 2022. godine


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?