Odlučni da se ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija

Objavljeno: 14.09.2021. 13:21 Autor: KEI

„Pregovaračka struktura i sve institucije su odlučne da ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija, s ciljem pune usklađenosti sa evropskim propisima i standardima i pripreme crnogorsko društvo za punopravno članstvo u EU“, ocijenjeno je na sastancima koje je glavna pregovaračica, Zorka Kordić imala sa šeficama radnih grupa za poglavlja 10. Informatičko društvo i mediji i 16. Porezi, Ružicom Mišković i Biljanom Peranović.

Na sastancima je razmatrana potreba veće sinergije između različitih poglavlja pravne tekovine EU, naročito imajući u vidu da je digitalna komponenta važan horizontalni preduslov za implementaciju sektorskih politika EU. Takodje, ova poglavlja su i dio istog klastera, pa je poručeno da ih treba sagledavati iz šire perspektive uticaja na cjelokupan proces pregovora s EU.

Analizirano je i aktuelno stanje u ta dva pregovaračka poglavlja, kao i aktivnosti koje slijede s ciljem ispunjavanja završnih mjerila.

Kada je riječ o pregovaračkom poglavlju 10. Informatičko društvo i mediji, Kordić i Mišković su se saglasile da se radi o jednom od naprednijih poglavlja u pregovaračkom procesu Crne Gore s Evropskom unijom, ali da se, zbog izazova u oblasti audiovizuelne politike, odnosno medija i značajne povezanosti sa poglavljem 23, još uvijek nisu stekli uslovi za zatvaranje poglavlja.

Glavna pregovaračica je kazala da će se obnovljenim članstvom u Radnoj grupe za 10. poglavlje  steći uslovi za uspostavljanje dinamičnijeg rada na predstojećim obavezama.

Kada je riječ o poglavlju 16. Porezi, Crna Gora nastavlja da bilježi napredak u oblasti poreza, kako u zakonodavnom, tako i u pogledu administrativnih kapaciteta i potrebne infrastrukture za primjenu poreskog zakonodavstva i efikasne naplate poreza, kao i kontrole poreskih obveznika, saglasile su se Kordić i Peranović.

Glavna pregovaračica je pozdravila finalizaciju Mape puta o ispunjenju završnih mjerila za to poglavlje. Ona je sugerisala održavanje konstitutivne sjednice Radne grupe s ciljem sagledavanja planiranih aktivnosti i rokova za njihovu realizaciju.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?