Odluka o poništenju Javnog konkursa „Osnaženi mladi=otporni mladi!“

Na osnovu člana 2, 12 i 15  Zakona o državnoj upravi (“Sl. list CG“, br. 78/18, 70/21 i 52/22), ministar sporta i mladih  donosi sledeću

                                              O  D  L  U  K  U

      O poništenju Javnog konkursa „Osnaženi mladi=otporni mladi!“

   za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih      organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024. godini

1.Poništava se Javni konkurs „Osnaženi mladi=otporni mladi!“ za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024. godini, broj:01-0814-615/24-733 objavljen dana 27.marta 2024.godine na sajtu Ministarstva sporta i mladih.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                Obrazloženje

Ministarstvo sporta i mladih, putem svoje Komisije objavilo je Javni konkurs „Osnaženi mladi=otporni mladi!“ za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih   organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024. godini, broj:01-0814-615/24-733 od 27.marta 2024.godine.

Na osnovu objavljenog konkursa dostavljeno je ukupno 91 prijava.

U toku rada Komisije, od strane dva člana komisije iz reda Ministarstva sporta i mladih, utvrđene su određene nepravilnosti prilikom pregledanja pristiglih prijava na gore navedeni javni konkurs.

Naime, član komisije koji je bio predstavnik nevladinog sektora prećutao je članovima Komisije iz reda Ministarstva sporta i mladih neoborivu činjenicu da je on lično, ovlašćeno lice u nevladinoj organizaciji koja se prijavila na konkurs, isti je lično otvorio zatvorenu kovertu te nevladine organizacije i do kraja učestvovao u ocjenjivanju te prijave, a morao je tražiti izuzeće iz odlučivanja u odnosu na konkretnu prijavu projekta te navedene nevladine organizacije, a što je bio obavezan uraditi po potpisanoj Izjavi o nepristrasnosti i  povjerljivosti, koju je potpisao kao član ove Komisije, prije početka rada Komisije.

Dalje, predstavnik NVO sektora u Komisiji učestvovao je i u pregledanju i provjeri prijava na javni konkurs 7 nevladinih organizacija koje su ga predložile za člana Komisije kao predstavnika NVO sektora, a čime je nastao konflikt interesa iz člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17) koji propisuje da predstavnik nevladinih organizacija u komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs iz člana 32v ovog zakona, koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za predstavnika nevladinih organizacija u komisiji.

Imajući u vidu navedeno, postupak provjere o ispunjenosti uslova za prijavu nevladinih organizacija na javni konkurs nije urađen u skladu sa propisanom procedurom.

Kako se radi o nepravilnostima u postupku koje se ne mogu ni na koji način ispraviti, niti otkloniti, to je bilo neophodno predmetni Javni konkurs „Osnaženi mladi=otporni mladi!“, za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih  organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024. godini, broj: 01-0814-615/24-733 od 27.marta 2024.godine poništiti.

Ova odluka je objavljena na sajtu Ministarstva sporta i mladih.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?