Održana prva sjednica Savjeta za reformu javne uprave: Strateški prioritet Vlade reforma javne uprave

Objavljeno: 15.07.2021. 15:45 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravko Krivokapić otvorio je danas prvu sjednicu Savjeta za reformu javne uprave, u novom sazivu. On je u uvodnom izlaganju istakao da je reforma javne uprave jedna od ključnih aktivnosti kojima će biti posvećena ova Vlada. Takođe, naglasio je da je nosilac kvalitetne javne uprave kompetentan službenik, te da javna uprava u svom radu stalno mora biti usmjerena na građane i njihove potrebe.

Premijer je ocijenio da je neophodno mapirati sve manjkavosti procesa rada u javnoj upravi, te da je neophodno u kontinuitetu raditi na unapređenju poslovnih procesa i digitalnoj transformaciji, kako bi javna uprava bila efikasna u svom radu. On je ocijenio da je u svim oblastima reforme javne uprave neophodno realizovati konkretne aktivnosti u odnosu na probleme koji su nagomilani u prethodnom periodu.Prva sjednica Savjeta za reformu javne uprave“Reforma javne uprave je visoko na listi prioriteta ove Vlade i jedan od najvećih strateških prioriteta Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija”, istakla je Tamara Srzentić, ministarka javne uprave digitalnog društva i medija. Ministarka je saopštila da javna uprava 21. vijeka treba da bude otvorena, efikasna, inkluzivna, agilna, brža, dostupna, jednostavna javna uprava, koja počiva na istraživanjima i analitikama, kako bi dizajnirali bolje procese, politike i platforme u skladu sa interesima i potrebama građana.

Današnja sjednica Savjeta za reformu javne uprave za cilj je imala upoznavanje članova Savjeta, usvajanje Poslovnika o radu, kao i predstavljanje ciljeva i vizije Strategije reforme javne uprave od 2022. do 2026. godine, čija priprema je u toku. Savjet se upoznao sa operativnim ciljevima strategije koji se odnose na optimizaciju javne uprave, efikasno pružanje usluga na osnovu potreba građana i privrede, kao i punu interabilnost registara i povećanje broja elektronskih usluga na visokom nivou sofisticiranosti. 

Svi članovi Savjeta su tokom diskusije dali svoje viđenje pravaca buduće reforme javne uprave sa posebnim osvrtom na indikatore uspjeha reforme javne uprave, optimizacije reforme javne uprave, kao i otvorenosti i transparentnosti u radu javne uprave.

Savjet je zaključio da je reforma javne uprave ključna za proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i da je potrebno dodatno osnažiti službenike i njihove kompetencije kako bi reformski proces bio uspješan. Članovi Savjeta su ocijenili da reformu javne uprave  treba da prati digitalna transformacija poslovnih procesa, te da sam uspjeh reforme zavisi od ciljeva koji će se stalno mjeriti, ali i o njima izvještavati.

Na kraju sjednice konstatovano je da će buduća reforma javne uprave u svom opsegu biti cjelovita i da u svakom trenutku mora odgovoriti potrebama građana. Rad na Strategiji reforme javne uprave se nastavlja, kroz proces koji je u potpunosti inkluzivan i koji uključuje veliki broj fokus grupa i operativnih timova koje čine lokalni i međunarodni partneri iz javnog, civilnog i privatnog sektora. Usvajanje Strategije reforme javne uprave planirano je za posljednji kvartal ove godine.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Savjeta za reformu javne uprave.

Članovi Savjeta su ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, ministar unutrašnjih poslova, Sergej Sekulović, ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, glavna pregovaračica za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, Zorka Kordić, direktorica Uprave za kadrove, Jovana Nišavić, direktor Agencije za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti, Ivan Medojević, predstavnik Zajednice opština Crne Gore, Vuksan Vuksanović, predstavnik Univerziteta Crne Gore, Ivan Radević, predstavnice nevladinih organizacija Biljana Papović i Milena Muk.

Prva sjednica Savjeta za reformu javne uprave (15.07.2021.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?