Otvorena trodnevna radionica za Nacionalni plan reagovanja na pomorska zagađenja

Objavljeno: 22.11.2021. 12:54 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Zoran Radunović, otvorio je danas trodnevnu radionicu za Nacionalni plan reagovanja na pomorska zagađenja - IMO OPRC strateški nivo – nivo 3, koja se u organizaciji Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama održava u hotelu „Palas“ u Petrovcu.

Državni sekretar je izrazio zahvalnost g-dinu Joe Small, konsultantu  na projektu revizije Plana, a ujedno i predavaču na ovoj radionici., naglašavajući značaj Nacionalnog plana koji treba da osigura brzo, srazmjerno i efikasno reagovanje na nacionalnom nivou na incidente na moru, koji su prouzrokovali ili mogu da prouzrokuju zagađenje morske sredine uljem i drugim opasnim i štetnim materijama.

„Kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, Crna Gora ima obavezu da štiti i očuva morsku sredinu. Zagađenje mora je jedan od najvećih problema sa kojim se susreće današnje društvo. U tom smjeru sprovode se aktivnosti Ministarstva kapitalnih investicija, prije svega potvrđjivanjem medjunarodnih konvencija, izradom zakonskih i podzakonskih akata i aktivnostima koje iz toga proizilaze“, kazao je Radunović.

On je istakao da priprema za sve moguće situacije koje bi mogle nastati usled incidenta koje za posljedicu ima zagađenje mora, zahtijevaju pažljivo razmatranje, a da je planiranje u nepredviđenim situacijama od suštinskog značaja za uspostavljanje sistema pripravnosti i reagovanja koji je propisan kao zahtjev shodno OPRC konvenciji (Medjunarodna konvencija o spremnosti, reagovanju i saradnji u slučaju zagađenja uljem, 1990)   i OPRC-HNS protokolu (Protokol o spremnosti, reagovanju i saradnji u slučajevima zagađenja opasnim i štetnim materijama, 2000) .

Radionica za Nacionalni plan reagovanja na pomorska zagađenja

Državni sekertar je takođe govorio i o aktivnostima koje Ministarstvo kapitalnih investicija preduzima kada je u pitanju saradnja sa drugim državama preko bilateralnih i multilateralnih sporazuma u slučaju velikog zagađenja mora, kao i projektima vezanim za nabavku opreme za zaštitu mora od zagadjenja podržanim od strane EU kroz IPA instrument pretpristupne pomoći.

Na Konferenciji učestvuju predstavnici Ministarstava kapitalnih investicija, unutrašnjih poslova i ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Mornarice Vojske Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, Uprave za ugljovodonike, te Pomorskog fakuleta u Kotoru, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Agencije za zaštitu životne sredine i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?