Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Postupak kupovine/izdavanja u zakup državne imovine

Objavljeno: 12.05.2021. 11:17 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Prodaja i izdavanje u zakup nepokretnosti u državnoj imovini vrši se u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", broj 21/09 i 40/11) i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", broj 44/10).

Postupak kupovine/izdavanja u zakup državne imovine je sljedeći:

Zainteresovana stranka zahtjev podnosi vlasniku nepokretnosti, Vladi Crne Gore - Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.


DOKUMENTACIJA
NAPOMENA
1.Zahtjev za kupovinu/zakup nepokretnosti
U zahtjevu je potrebno naznačiti tačno određenu katastarsku opštinu, broj katastarske parcele, broj lista nepokretnosti u kojem je nepokretnost upisana, površinu predmetne nepokretnosti, kao i za koje svrhe je zemljište potrebno.
2.Original lista nepokretnosti
List nepokretnosti pokazuje vlasničku strukturu nad nepokretnosti.
3.Kopija plana područja
Katastarska parcela pokazuje područje na kojem se nalazi nepokretnost.
4.Elaborat o uslovnoj parcelaciji
Elaborat o uslovnoj parcelacijije potreban kada je predmet kupovine ili zakupa dio katastarske parcele.

Po prijemu kompletne dokumentacije, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pribavlja mišljenja nadležnih organa i resornih ministarstava u odnosu na navedeni zahtjev, sa aspekta njihovih nadležnosti. Takođe, po zahtjevu podnosioca traži se i procjena vrijednosti nepokretnosti koja je predmet zahtjeva, a procjenu vrijednost, shodno Zakonu o državnoj imovini, radi Komisija Uprave za katastar i državnu imovinu. Nakon pribavljanja neophodne dokumentacije, odnosno mišljenja nadležnih organa i procjene vrijednosti nepokretnosti, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja priprema i dostavlja Vladi Crne Gore materijal sa predlogom zaključaka za prodaju ili izdavanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini. Ukoliko Vlada Crne Gore da saglasnost za prodaju ili zakup nepokretnosti u državnoj svojini, po prijemu zaključaka Vlade Crne Gore, ministar finansija i socijalnog staranja formira Komisiju koja priprema javni poziv za objavljivanje. Ukoliko se radi o kompletiranju urbanističke parcele, prodaja se vrši putem neposredne pogodbe, odnosno u tom slučaju se ne objavljuje javni poziv.

Ukoliko je u listu nepokretnosti u dijelu koji se odnosi na podatke o vlasniku upisana opština kao vlasnik, zahtjev za kupovinu zemljišta, odnosno izdavanje u zakup nepokretnosti, potrebno je uputiti opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koja je predmet prodaje ili izdavanja u zakup.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?