Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

POZIV - ZA PONOVNO POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKA

Objavljeno: 01.11.2021. 05:15 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

POZIV

ZA PONOVNO POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKA

Kandidat koji podnosi prijavu za ponovno postavljenje za sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navode ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, podaci o radnom iskustvu i oblasti vještačenja, dostavlja:

  • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci);
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (ne starije od 3 mjeseca);
  • dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima;
  • podatke o pravosudnim i drugim nadležnim organima pred kojima je vještačio, broj i oznaku predmeta i
  • ovjerenu kopiju prethodnog rješenja o postavljenju za sudskog vještaka ili ovjerenu kopiju legitimacije sudskog vještaka.

Kandidat podnosi prijavu za ponovno postavljanje za vještaka za određenu oblast vještačenja Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića 3, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Tekst poziva će biti objavljen u “Dnevnim novinama”.
Kontakt tel: 020/407-505
Broj: 03-109/21-11067
Podgorica, 1.novembra 2021.godine

Kliknite ovdje da elektronski podnesete zahtjev

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?