Pregovori o pristupanju

Ministarstvo evropskih poslova koordinira obavezama koje proizilaze iz dinamičnog procesa pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, koji nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sticanja statusa kandidata za članstvo, predstavljaju najzahtjevniju fazu evropske integracije.

Vodeći računa o državnim interesima, u konsultaciji sa učesnicima pregovaračkog procesa koji uključuje javnu upravu i civilni sektor, Ministarstvo usmjerava sve aktivnosti iz pregovaračkog procesa, vodeći računa o dinamici ispunjavanja obaveza prema EU i načinu prihvatanja vrijednosti, standarda, prava i obaveza na kojima se zasniva Evropska unija i njen institucionalni okvir, a koji su obuhvaćeni pravnom tekovinom EU.

U intenzivnoj komunikaciji i saradnji s Evropskom komisijom i državama članicama, koja obuhvata pregovore u okviru 33 pregovaračka poglavlja pravne tekovine, fokus je stavljen na poglavlja 23 i 24, koja obuhvataju pravosuđe, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, temeljna prava, kao i niz drugih oblasti od značaja. Imajući u vidu složenost reformskih aktivnosti u njima, ovim poglavljima otpočinju i završavaju se pregovori o pristupanju EU.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?