Produženje Javnog poziva za predlaganje dva predstavnika NVO u Savjetu za upravljanje otvorenim podacima do 24. decembra 2021. godine

Objavljeno: 17.12.2021. 11:52 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

U skladu sa odredbom člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), a u vezi sa članom 3 Odluke o obrazovanju Savjeta za upravljanje otvorenim podacima (Službeni list Cg, br. 123/21) Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavilo je

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE

DVA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U

SAVJETU ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM PODACIMAPoziv je objavjen 6. decembra 2021. godine. Kako u propisanom roku nije dostavljen nijedan predlog od strane nevladinih organiazcija, Ministarstvo produžava rok za podnošenje predloga predstavnika NVO za članstvo u Savjetu za upravljanje otvorenim podacima do 24. decembra 2021. godine.

Za člana/icu Savjeta za upravljanje otvorenim podacima jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Savjetu za upravljanje otvorenim podacima:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Savjet;
da je u prethodne tri godine u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Savjet sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti;
da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Savjetu za upravljanje otvorenim podacima:

 • -da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti koje sagledava ili normativno uređuje Savjet;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Savjetu za upravljanje otvorenim podacima:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Savjet, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje uređuje Savjet (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Savjetu.

Rok i način dostavljanja predloga:  Deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Predloge kandidata i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me , u zip/rar formatu, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava i uređuje Savjet za upravljanje otvorenim podacima: Direkcija za inovacije u javnoj upravi.

Otvoreni podaci predstavljaju osnovu za unapređenje rada javne uprave, dalju modernizaciju i transparentnost rada, kao i povećanje efikasnosti i kvaliteta usluga koje uprava pruža.

Portal otvorenih podataka www.data.gov.me predstavlja mjesto na kome organi javne uprave imaju mogućnost objave podataka u otvorenom formatu, iz svoje nadležnosti, poštujući osnovne principe objavljivanja podataka za ponovnu upotrebu. Ovaj portal je centralna tačka za pristup podacima javnog sektora, kao i mjesto interakcije sa korisnicima podataka, poslovnim sektorom, IT i akademskom zajednicom, građanima i drugim zainteresovanim stranama.

U narednom periodu neophodno je povećati broj podataka koje se objavljuju blagovremeno i sveobuhvatno, kako bi se u dugom roku obezbijedilo podsticanje inovativnosti u kreiranju komercijalnih i nekomercijalnih aplikacija, u službi javnog, privatnog, naučnog i civilnog sektora. Obrazovanjem tijela za upravljanje portalom otvorenih podataka obezbijeđuje se proaktivna komunikacija sa organima i predstavnicima nevladinih organizacija, medija, akademske i biznis zajednice, u cilju objavljivanja što većeg broja skupova podataka čime će se dodatno osnažiti kapacitet za podizanje nivoa transparentnosti rada javne uprave i cjelokupne Vlade.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 4. novembra 2021. godine, donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za upravljanje otvorenim podacima (Službeni list CG, br. 123/21), kojom je definisano da su članovi ovog tijela i dva predstavnika nevladinih organizacija.

Zadaci Savjeta su:

prepoznavanje izazova u oblasti otvorenih podataka i predlaganje rješenja za te izazove;

razmatranje i pokretanje inicijativa, aktivnosti i projekata sa ciljem unapređenja upravljanja otvorenim podacima;

unapređenje saradnje sa organima na državnom i lokalnom nivou u cilju otvaranja što većeg broja podataka;

upravljanje i promocija portala otvorenih podataka;

praćenje postojećih podataka na portalu otvorenih podataka;

unapređivanje transparentnosti rada javne uprave i promocija principa otvorenih javnih politika.Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 17.12.2021.
Rok za prijavu: 24.12.2021.
Naziv:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?