Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Programi Unije u kojima Crna Gora učestvuje u periodu 2014-2020

Objavljeno: 13.05.2021. 11:48 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
  • Horizont 2020 (Horizon 2020) - Horizont 2020 je finansijski instrument koji je koncipiran tako da implementira odredbe vodeće inicijative EU Inovativna unija i strategije Evropa 2020, sa ciljem obezbjeđenja konkurentnosti cjelokupnog evropskog tržišta. Program je usmjeren na jačanje ekonomskog rasta u Evropi i stvaranje novih radnih mjesta, na osnovu veće stope investiranja u nauku i istraživanje.
  • Kreativna Evropa (Creative Europe) - Neki od ciljeva Kreativne Evrope su podrška organizacijama u kulturi za djelovanje na međunarodnom planu, promocija međunarodne razmjene umjetnika i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podrška međunarodnim kulturnim politikama koje bi unaprijedile inovacije i nove poslovne modele.
  • Erasmus + - Erasmus+ je novi program za obrazovanje, obuku, mlade i sport, koji će promovisati mogućnosti učenja za pojedinice u Evropskoj uniji i izvan nje, saradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, lokalnih i regionalnih vlasti, kao i podršku u procesu reformi politika u zemljama članicama i saradnju sa zemljama koje nijesu dio EU.
  • COSME- Program za konkurentnost preduzetništva i malih i srednjih preduzeća – COSME, ima za cilj jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća Evropske unije, uključujući sektor turizma, podsticanje preduzetničke kulture i rasta malih i srednjih preduzeća.
  • Evropa za građane (Europe for Citizens) - Cilj ovog programa je da se Evropa približi svojim građanima i da im se omogući veće učešće u procesu odlučivanja i kreiranja evropskih politika. Kroz ovaj program građani imaju mogućnost da se uključe u transnacionalne razmjene i aktivnosti saradnje sa organizacijama iz različitih zemalja i tako doprinesu razvoju osjećaja pripadnosti zajedničkim evropskim vrijednostima.
  • Evropski program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) - Program za zapošljavanje i socijalne inovacije podržaće inovativne mjere socijalne politike, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima, podsticanje socijalnog preduzetništva i slično.
  • Carine (Customs) - Program Carine 2020. će podržavati saradnju između nadležnih tijela za carinu u Evropskoj uniji i olakšati umrežavanje, zajedničke aktivnosti i jačanje kapaciteta institucija, a u isto vrijeme će podržati razvoj informatičke infrastrukture kako bi se omogućio razvoj elektronske carine.
  • Fiskalis (Fiscalis) - Programom Fiskalis se želi obezbijediti razvoj pouzdanog i funkcionalnog poreskog sistema na unutrašnjem tržištu EU, jačanjem saradnje između država koje učestvuju, njihovih administracija i službenika. Pored toga, program je namijenjen i informisanju i prenošenju iskustava i znanja među zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?