Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita - 14. decembar 2023.

Objavljeno: 20.11.2023. 13:27 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 6 stav 1 Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova („Službeni list Crne Gore“ , br. 67/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, d o n o s i 

R J E Š E NJ E o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova

Utvrđuje se ispitni rok za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova četvrtak 14. decembar 2023. godine, u 15:00 časova, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg, br. 46, Podgorica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?