Saopštenje o odlukama Vlade donijetim bez održavanja sjednice 16, 19, 20. i 21. aprila 2021. godine

Objavljeno: 27.04.2021. 10:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 22. aprila 2021. godine usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 16, 19, 20. i 21. aprila 2021. godine.

Vlada je 16. aprila usvojila Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5276, od 27. 11. 2020. godine, kojim se ovlašćuje dr Irena Radović, da na osnovu Odluke Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A. D. Podgorica, kao izvršna direktorica Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A. D. Podgorica potpiše Ugovor o kreditu br. CME1000 01 A i Ugovor o finansiranju br. CME1001 01 B, između Francuske Agencije za razvoj, kao zajmodavca i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A. D. Podgorica, kao zajmoprimca“.

Vlada je 19. aprila usvojila Informaciju o novčanoj pomoći za zaposlene u COVID centrima i COVID ambulantama.

Vlada je 20. aprila usvojila Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-1574/2, od 30. marta 2021. godine, kojim se određuju predstavnici Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je 21. aprila donijela rješenja o prestanku mandata direktoru i pomoćnicima direktora Uprave carina, zbog ukidanja ovog organa uprave.

Vlada je usvojila Rješenje o određivanju mr Aleksandra Damjanovića, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda, za vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina, do imenovanja direktora Uprave prihoda i carina u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Usvojeni su predlozi za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore od 16. februara 2021. godine kojima se određuju predstavnici Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela.

Vlada je usvojila Informaciju o uplati dobiti privrednih društava u većinskom vlasništvu države u budžet države. Tim povodom, zaduženi su predstavnici države u organima upravljanja (skupštini akcionara, upravnom odboru, odboru direktora) privrednih društava u većinskom vlasništvu države i sa njima povezanih društava da pokrenu inicijativu za donošenje odluke o raspodjeli dobiti kojom će se utvrditi da se ostvarena dobit u 2020. godini, u iznosu koji je srazmjeran udjelu vlasništvu države, uplati na račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
-Odluka se verifikuje na prvoj narednoj sjednici Vlade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?