Saopštenje sa 12. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 18.07.2022. 14:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 12. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, utvrdila predloge zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske i Republike Finske, koji će dostaviti Skupštini Crne Gore na donošenje po hitnom postupku.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izmjenama je planirano produženje roka za izradu plana generalne regulacije Crne Gore za 12 mjeseci odnosno do oktobra 2023. godine. Zakon će imati značajne ekonomske i socijalne efekte na Državu i stanovništvo jer će se na ovaj način obezbijediti stabilan i održiv sistem planiranja prostora. Plan generalne regulacije Crne Gore predstavlja osnov za veliki broj značajnih aktivnosti i postupanja propisanih Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, pa su, sledstveno tome, predviđene procedure u prelaznom periodu, koje su oročene i uslovljene donošenjem Plana.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi. Ovo Koordinaciono tijelo se obrazuje radi praćenja stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi (pšenica, brašno, kukuruz, ulje, šećer, so, naftni derivati, ljekovi i medicinska sredstva, negazirana flaširana voda i drugi), kao i poremećaja na tržištu ovih proizvoda i predlaganja Vladi mjera koje su predviđene Planom interventnih nabavki za 2022. godinu.

Donijeta je Odluka o metodologiji za određivanje visine i vrijednosti koeficijenta za kriterijume prema kojima se određuju nagrade i naknade troškova za rad i nagrade za vođenje Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača članovi Odbora imaju pravo na nagradu i naknadu troškova za rad u vijeću, a predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora imaju i pravo na nagradu za vođenje Odbora. Odbor funkcioniše pri Privrednoj komori kao funkcionalno nezavisan organ koji sprovodi vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u oblastima u kojima nijesu osnovana tijela za rješavanje sporova ovlašćena od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Obezbjeđivanje nesmetanih uslova za funkcionisanje ovog Odbora doprinijeće efikasnijem, bržem i ekonomičnijem načinu rješavanja sporova potrošača, u odnosu na druge načine rješavanja te vrste sporova, posebno u odnosu na sudsko rješavanje.

Vlada je donijela Odluku o organizovanju Instituta za standardizaciju. Ovom Odlukom, Institut je osnovan kao nezavisna i neprofitna organizacija koja obavlja poslove od javnog interesa. Izvršeno je usklađivanje organizacije i poslovanje Instituta u skladu sa Zakonom o standardizaciji, a na isti način kako su organizovana nacionalna tijela za standardizaciju u Evropskoj uniji.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu. Izmjenom Odluke je povećan broj studenata koji imaju mogućnost da se besplatno školuju sa 3.344 na 3.394. Cijeneći veliko interesovanje svršenih srednjoškolaca za upis na novi studijski program Mehatronika na Mašinskom fakultetu, kao i činjenicu da prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje nema nezaposlenih inženjera mehatronike, Vlada je donijela Odluku kojom se odobrio upis 50 kandidata na tom studijskom programu.

Vlada je donijela Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje. Cilj izrade Izmjena i dopuna PUP-a je da se stvore prostorno planski preduslovi za ekonomski razvoj Opštine, podsticanje investicija i otvaranje radnih mjesta, za realizaciju projekta biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje - Ravna Rijeka“ i „Ribarevine – Poda“. Takođe, izmjenama ovog planskog dokumenta unaprijeđene su i smjernice za realizaciju pojedinih postojećih planskih rješenja. Dokument je pripremljen na način i po postupku predviđenim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, uključujući i sprovođenje prethodnog učešća javnosti i javne rasprave, kao i kompletnu proceduru vezanu za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019-2021. U Izvještaju je navedeno da je shodno novim zakonskim rješenjima predviđenim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova povećan broj predmeta iz građanske i privredne oblasti koji se upućuju na medijaciju od strane sudova, građana i drugih pravnih subjekata, čime se povećao i broj predmeta koji se rješavaju pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, što je u dobroj mjeri rasteretilo sudove. Primjena Zakona obezbijedila je jedinstven pristup u načinu alternativnog rješavanju sporova, što je uslovilo i veću primjenu medijacije ili drugih načina rješavanja sporova, a samim tim, unaprijeđena je efikasnost i pravovremenost zaštite građana i drugih pravnih subjekata.

Vlada je usvojila Informaciju o imenovanju arbitara u panel Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID). ICSID je nezavisni, depolitizovani i efikasni centar za rješavanje investicionih sporova čija dostupnost promoviše međunarodne investicije pružanjem povjerenja u proces rješavanja sporova. Osim što pomaže rješavanje sporova između investitora i država, ICSID je dostupan i za rješavanje međudržavnih sporova koji nastanu iz međunarodnih sporazuma o stranim ulaganjima i sporazuma o slobodnoj trgovini. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u ime Vlade obavijesti ICSID Sekretarijat da se u panel arbitara ispred Crne Gore imenuju Maja Kostić-Mandić, Jorge E. Viñuales, Ema Vidak Gojković i Aleksandar Đurišić.

U sklopu podrške razvoju sportske infrastrukture, Vlada je usvojila Informaciju o nastavku realizacije projekta “Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću“. U Informaciji se navodi da je tokom izvođenja radova ugovorene vrijednosti 4.587.341 eura, u cilju postizanja više kategorije stadiona, pokrenuta inicijativa za izmjenu projektne dokumentacije po preporukama UEFA. S tim u vezi, Vlada je zadužila Upravu javnih radova da sprovede postupak javne nabavke i realizuje aktivnosti na odabiru izvođača za dodatne radove u iznosu do cca 730.000,00 eura. Takođe, zaduženi su Uprava javnih radova i Ministarstvo finansija da nedostajuća sredstva za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od cca 1.510.000,00 eura planiraju Kapitalnim budžetom za 2023. godinu.

Vlada je usvojila Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Danilovgrad kod Erste banke AD Podgorica, u iznosu od 500.000,00 eura. Zaduženje je planirano za nastavak projekta rekonstrukcije lokalnog puta Danilovgrad – Podgorica (preko Martinića). Navedeni projekat je sastavni dio Strateškog plana razvoja Opštine Danilovgrad za period 2019-2023. godine. Predmetni put koji povezuje seoska područja sa teritorija Spuža, Martinića i okolnih sela sa centrom Danilovgrada i Glavnim gradom ima veliki značaj posebno za razvoj poljoprivrede. Takođe, put vodi ka velikim svetilištima koja se nalaze na teritoriji Opštine Danilovgrad i od velikog je značaja za razvoj vjerskog turizma.

Van snage stavljen je zaključak Vlade, broj 04-447/2 od 17. februara 2022. godine sa sjednice od 10. februara 2022. godine. Na sjednici je konstatovano da u ovom trenutku nije prepoznata ekonomska opravdanost modela finansiranja NATO Inovacionog fonda, a da se može razmatrati opcija pristupanja Fondu u budućnosti usljed pozitivnih pomaka u domaćem IT ekosistemu. Zaključkom Vlade koji je stavljen van snage je bilo predviđeno da se iz Tekuće budžetske rezerve obezbijedi 3.200.000,00 eura za implementaciju kontribucije Crne Gore u Fond.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa organima nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, za period januar - decembar 2021. godine.

Usvojen je i Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i donijet prelazni Akcioni plan za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja kulturnog turizma. U izvještajnom periodu uspješno je realizovano 7 aktivnosti, 7 su djelimično realizovane od kojih je 1 aktivnost iz prethodnog izvještajnog perioda, dok 3 aktivnosti nisu realizovane, što predstavlja 41% uspješno realizovanih aktivnosti. Izvještaj sadrži uvodni rezime, informacije o napretku u postizanju operativnih ciljeva, tabelu za izvještavanje po aktivnostima, preporuke i Prelazni Akcioni plana za 2022. godinu. Aktivnosti definisane Akcionim planom su strukturirane kroz operativne ciljeve Programa: obogaćivanje destinacijskog lanca turističkih proizvoda vrijednostima kulturne baštine, podizanje tržišne prepoznatljivosti kao destinacije kulturnog turizma i unapređenje destinacijskog upravljanja i menadžmenta.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i donijela prelazni Akcioni plan za 2022. godine za realizaciju Programa razvoja ruralnog turizma. Cilj programa je kontinuirani razvoj diverzifikovane i autentične ruralne turističke ponude koja će stvoriti osnov za poboljšanje životnog standarda stanovništva u ruralnom području i zaustaviti njegovu depopulaciju. U prethodne dvije godine snažna podrška razvoju ruralnog turizma pružena je i kroz obezbjeđenje finansijskih sredstava od strane ministarstava nadležnih za poslove turizma i poljoprivrede, koja su bila usmjerena ne samo ka povećanju broja seoskih domaćinstava, već i ka unapređenju kvaliteta proizvoda, tj. diverzifikaciju i specijalizaciju ponude koja je jedna od bitnih komponenti neophodna za dalji razvoj ovog oblika turizma. U Izvještaju se navodi da ukupan broj aktivnosti iz Akcionog plana za 2020. i 2021. godinu koji su razvrstani u tri operativna cilja iznosi 71, od čega je realizovano 40 ili 56,3%, nerealizovano 24 aktivnosti ili 33,8%, dok je djelimično realizovano 7 aktivnosti odnosno 9,8%.

Data je saglasnost da se Ministarstvu zdravlja ustupe prava upravljanja i korišćenja na urbanističkoj parceli broj 2 upisanoj u listu nepokretnosti broj 2254 KO Pljevlja, katastarska parcela broj 507/4, površine 4554 m² u zahvatu DUP-a „Mali Logor“ u Pljevljima, u cilju izgradnje stambene zgrade za potrebe zdravstvenih radnika. Ocijenjeno je da Vlada i na ovaj način nastavlja da doprinosi poboljšanju statusa zdravstvenih radnika, a posebno stvaranju uslova za njihovo zadržavanje u sjevernoj regiji Crne Gore.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-12-sjednice-vlade.

12. sjednica Vlade Crne Gore (18.07.2022.)


12. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o metodologiji za određivanje visine i vrijednosti koeficijenta za kriterijume prema kojima se određuju nagrade i naknade troškova za rad i nagrade za vođenje Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o organizovanju Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje Materijal Zaključci
8.Predlog završnog izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019-2021 Materijal Zaključci
9.Informacija o imenovanju arbitara u panel Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) Materijal Zaključci
10.Informacija o nastavku realizacije projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću“ Materijal Zaključci
11.Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Danilovgrad kod Erste banke AD Podgorica, u iznosu od 500.000,00 eura s Predlogom ugovora o cesiji Materijal Zaključci
12.Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-447/2, od 17. februara 2022. godine, sa sjednice od 10. februara 2022. godine Materijal Zaključci
13.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa organima nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, za period januar - decembar 2021. godine Materijal Zaključci
14.Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i Predlog prelaznog Akcionog plana za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja kulturnog turizma Materijal Zaključci
15.Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i Predlog prelaznog Akcionog plana za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja ruralnog turizma Materijal Zaključci
16.Kadrovska pitanja Zaključci
16.1Predlog za razrješenje i imenovanje predstavnika Vlade Crne Gore u Skupštini Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Materijal
16.2Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
16.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
16.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
16.5Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
16.6Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za ljudska prava u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
16.7Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Ispitnog centra Materijal
16.8Predlog za imenovanje Savjeta za konkurentnost Materijal
16.9Predlog za razrješenje generalne inspektorke u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Materijal
16.10Predlog za određivanje punomoćnika predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Tara Aerospace" AD Mojkovac Materijal
16.11Predlog za razrješenje člana Nadzornog odbora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa doo Beograd Materijal
16.12Predlog za imenovanje člana Nadzornog odbora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa doo Beograd Materijal
16.13Predlog za izbor člana Odbora direktora "Tara Aerospace" AD Mojkovac Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17.Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Kotor radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice C (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog odgovora na navode sadržane u Rješenju o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 6 st. 2 i 3 Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga („Službeni list CG”, broj 55/20), U-II br. 67/21 i 14/22 od 12. maja 2022. godine Materijal Zaključci
22.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Knjaževine Andora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu s Nacrtom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog finansijskog plana i Programa rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Urbanističko - građevinske inspekcije i Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor, Opština Tivat (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za period 1.1. – 31.12. 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog platforme za radnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića Republici Italiji, 21. jula 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
28.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji opštine Kotor (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Predlog za davanje saglasnosti na korišćenje zemljišta JU Osnovna škola „Aleksa Bećo Đilas“, Bijelo Polje i to nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 91, katastarska parcela 1333, KO Pali, Opština Bijelo Polje (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Kekec“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 797 KO Sutomore, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Salko Aljković“ iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2402 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Predlog za davanje saglasnosti na korišćenje zemljišta JU Osnovna škola „Braća Ribar”, Zaton, Bijelo Polje, i to nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti br. 71, katastarska parcela 913, KO Zaton, Opština Bijelo Polje (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica i to na djelovima katastarske parcele broj 281/1 (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Bar Trade“ d.o.o. Bar i to na dijelu katastarske parcele broj 3409/1, upisane u listu nepokretnosti broj 270 (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Herceg Novi za pokretanje postupka prodaje motornog vozila marke „Škoda“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje prava upravljanja i korišćenja na urbanističku parcelu broj 2 u zahvatu DUP-a „Mali Logor“ u Pljevljima u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, u cilju izgradnje stambene zgrade za kolektivno stanovanje zdravstvenih radnika (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Izvještaj o radu Akreditacionog tijela Crne Gore za 2021. godinu sa finansijskim izvještajima i Godišnji plan rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Pitanja i predlozi
38.1Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja Materijal Zaključci
38.2Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija Materijal Zaključci
38.3Predlog uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?