22. sjednica Vlade Crne Gore - 29.04.2021. godine

Objavljeno: 29.04.2021. 19:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 22. sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Mjere podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine.

Usvojena je Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2020. godinu. Tokom 2020. godine nastavljeno je sa pripremom i sprovođenjem projekata obuhvaćenih perspektivom 2014-2020 (IPA II). Međutim, epidemijsko širenje virusa COVID-19 značajno je uticalo na aktivnosti u projektima i uzrokovalo realokacije prvobitno planiranih IPA sredstava. Prepoznajući napore koje Vlada Crne Gore ulaže u sprovođenje preventivnih, prvenstveno zdravstvenih mjera, ali i zabrinutost za ekonomska kretanja nakon završetka epidemije, Evropska unija je donijela odluku da finansijski podrži Crnu Goru u sprovođenju mjera za saniranje posljedica epidemije koronavirusa. Evropska unija će, prenamjenom sredstava iz odobrenih programa IPA 2016, IPA 2018, IPA 2019 i IPA 2020, podržati Crnu Goru u borbi protiv širenja virusa i saniranju ekonomskih posljedica epidemije sa 53 miliona eura.

U Informaciji se, pored ostalog, navodi da je u programima evropske teritorijalne saradnje do sada ugovoren 191 projekat sa učešćem crnogorskih organizacija i institucija, 134 u okviru trilateralnih i transnacionalnih programa, vrijednosti oko 195,4 miliona eura, od čega za crnogorske partnere oko 36 miliona eura, i 57 u okviru bilateralnih programa, ukupne vrijednosti 21,08 miliona eura. U 2020. godini su odobreni novi projekti u okviru trilateralnih i transnacionalnih programa, kao i projekti u okviru bilateralnih programa s Albanijom, Kosovom i Srbijom. Takođe, objavljen je poziv u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa.

Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2020. godinu biće dostavljena na razmatranje nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja “Kraljevo”- Aerodromska kontrola letenja Ponikve. Kao jedan od koraka u cilju racionalizacije poslovanja kada je riječ o terminalnim kontrolama letenja je izmjena operativnog koncepta pružanja usluga u vazdušnom prostoru nadležnosti Aerodromske kontrole letenja Ponikve. Primjena novog tehnološkog rješenja i promjena u organizaciji rada podrazumeva da se na aerodromu Užice/Ponikve prestane sa pružanjem usluga kontrole letenja i da se nastavi sa pružanjem aerodromskih usluga informisanja vazduhoplova u letu. Time prestaje sa radom Aerodromska kontrola letenja Ponikve, a u vazdušnom prostoru za koji je bila nadležna Aerodromska kontrola letenja Ponikve usluge nastavlja da pruža Aerodromska kontrola letenja Kraljevo.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme kojom se obezbjeđuje efikasna i adekvatna primjena Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom i njeno usklađivanje sa Listom EU. Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme obuhvata 22 kategorije naoružanja, vojne opreme i odnosne tehnologije i predstavlja opis roba shodno kojem će se izdavati dozvole za izvoz, uvoz, brokering i pružanje usluga tehničke pomoći.

Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak“, Opština Bar. Dopunom se dodaje novi član kojim se propisuje prestanak važenja prethodnog planskog dokumenta.

Usvojen je Nacionalni program prioritetnih aktivnosti u oblasti ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene u okviru saradnje sa Zelenim klimatskim fondom 2021-2023. Ovaj dokument definiše listu prioritetnih aktivnosti, odnosno projekata u oblasti ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom (ZKF). Dodatno, u sklopu ovog dokumenta definisan je nacionalni institucionalni okvir za saradnju sa ZKF-om u okviru koga su delegirana zaduženja nadležnih resora/institucija i savjetodavnih, odnosno radnih tijela u procesu odobravanja predloženih projekata. Takođe, u okviru dokumenta je prvi put definisana metodologija za ocjenu i prioritizaciju projekata/programa iz Nacionalnog programa prioritetnih aktivnosti, čijom primjenom će se postići puna usaglašenost predloženih projekata sa principima, ciljevima i rezultatima ZKF-a, kao i usaglašenost sa nacionalnim prioritetima, politikama i strateškim dokumentima.

ZKF je novi globalni fond uspostavljen kao podrška zemljama u razvoju u njihovim naporima da odgovore na izazove klimatskih promjena. ZKF pruža podršku zemljama u razvoju u nastojanju da ograniče ili smanje emisije gasova staklene bašte, kao i da se prilagode negativnim uticajima klimatskih promjena.

Vlada je utvrdila Predlog amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje. Amandmanima se predlaže da se najviša godišnja osnovica počev od 2021. godine određuje u odnosu na kretanje prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj kalendarskoj godini. Cilj izmjene je da se obezbijedi utvrđivanje maksimalne godišnje osnovice na osnovu referentnih vrijednosti (prosječne bruto zarade), a ne kao do sada na osnovu fiksnog iznosa. Na taj način, obezbijediće se jasni kriterijumi na osnovu kojih se vrši određivanje najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa kao i način njenog utvrđivanja na godišnjem nivou. Takođe, predložena je izmjena postojeće zakonske norme kako bi sve strukture osiguranika došle u ravnopravan položaj, a naročito one sa najnižim primanjima, i kako bi se korigovalo dosadašnje rješenje kojim su pojedine strukture osiguranika sa većim primanjima bile u zakonskoj mogućnosti da ostvare pravo na povraćaj svih doprinosa plaćenih iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu.

Na ovaj način Vlada se zalaže za izjednačavanje poslovno-socijalnih razlika, a ne kao do sada štiteći one najbogatije sa najvećim primanjima u Crnoj Gori.

Utvrđen je Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Predloženim amandmanom predviđeno je oporezivanje jaja nižom stopom, u cilju usklađivanja postojećeg rješenja sa pravnom tekovinom Evropske unije, a posebno sa Direktivom Savjeta 2006/112 EZ- o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost.

Vlada je utvrdila Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Amandmanima se predlaže da se oporezivanje neprijavljenog prihoda, koji je utvrđen na osnovu razlike između vrijednosti imovine na kraju i na početku kalendarske godine umanjene za iznos prijavljenog dohotka, vrši po stopi od 80 %. Cilj planiranih izmjena je unapređenje efikasnosti poreskog sistema i sprečavanje zloupotreba čiji je rezultat posjedovanje imovine koja se ne može opravdati zakonitim prihodima fizičkog lica. Normiranje postupka kojim se utvrđuje porijeklo imovine omogućava postizanje ne samo fiskalnih ciljeva, već i socijalnih ciljeva jer se umanjuju razlike u materijalnom i socijalnom položaju poreskih obveznika. Istovremeno, oporezivanje imovine čije se porijeklo ne može dokazati zakonitim prihodima predstavlja jedan od efikasnih alata u borbi protiv korupcije.

Takođe, amandmanski se predlaže da poslodavac pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica iz člana 32c ovog zakona može ostvariti od 1. januara 2021. godine. Navedena norma ima povratno dejstvo, jer je ovaj amandman predviđen zbog ekonomsko – zdravstvene situacije u Crnoj Gori i pada ekonomske aktivnosti izazvanog pandemijom COVID-19.

Pored ostalog predlaže se i pojmovno usklađivanje odredbi sadržanih u Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o sprovođenju Strategije za reformu javne uprave 2016–2020. godine. Izvještaj sadrži ključne rezultate koji su ostvareni, podatke o finansijskoj održivosti reforme, ključne razloge koji su doveli do neostvarivanja indikatora učinka, dio nalaza srednjoročne evaluacije Strategije, kao i preporuke za naredni period strateškog planiranja u oblasti reforme javne uprave. Ključni nalazi iz ovog Izvještaja su pokazali da je Strategija reforme javne uprave 2016 – 2020 godine u pogledu indikatora učinka realizovana na nivou od oko 44%, dok je stepen neostvarenog učinka na nivou od 56% što nesporno pokazuje da nijesu ostvareni rezultati niti ključni cilj da je stvorena efikasna i servisno orjentisana javna uprava.

Usvojene su informacije o implementaciji instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave i službama Vlade Crne Gore i o zakonskoj obavezi unosa podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju.

Vlada je usvojila je Informaciju o izvještaju o radu Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono - preduzetnički centar „Tehnopolis” - Nikšić za 2020. godinu i Izvještaj o poslovanju ovog društva. Takođe, Vlada je dala saglasnost na Program rada „Tehnopolisa“ sa finansijskim planom za 2021. godinu.

Usvojena je Informacija o izradi Nacionalne strategije borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. U diskusiji je navedeno da je nepokolebljiva, sistemski utemeljena, organizovana borba protiv organizovanog kriminala jedan od ključnih ciljeva koje je Vlada sebi zadala, zarad opšteg prosperiteta crnogorskog društva. Nacionalna strategija za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u Crnoj Gori trebalo bi da služi kao sveobuhvatna strategija koja se odnosi na sinergiju rada svih službi bezbjednosti i drugih organa i institucija uključenih u borbu protiv organizovanog kriminala. Posebno je istaknuto da samo uz istinsku posvećenost i napor ne samo Vlade, već i cjelokupnog državnog aparata, uz tijesnu saradnju i koordinaciju sa civilnim društvom, nevladinim organizacijama i međunarodnim partnerima, opredjeljenje političke volje Vlade da energično radi na suzbijanju do istrebljenja transnacionalnih kriminalnih organizacija, garantuje uspjeh.

Ovim povodom, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da obrazuje međuagencijsku, odnosno međuresornu radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Radom ove radne grupe koordiniraće ministar unutrašnjih poslova.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore br. 04-812/2 od 19. februara 2021. godine, br. 04-915 od 04. marta 2021. godine i br. 04-1961/2 od 15. aprila 2021. godine, koji se tiču postupka prodaje putničkog motornog vozila marke „MERCEDES BENZ”, model „MAYBACH S 650”, registarskih oznaka PG - HM 542. Tim povodom, Vlada je prihvatila Izvještaj o procjeni tržišne vrijednosti vozila, izrađen od strane Agencije za procjenu tržišne vrijednosti imovine, sudska vještačenja, konsalting i energetsku efikasnost „ANZAS AGENCIJA” d.o.o. iz Podgorice i prihvatila tekst Ugovora o kupoprodaji, čime se omogućava sprovođenje zakonom propisane procedure koja podrazumijeva i formiranje komisije za prodaju vozila i objavljivanje međunarodnog Javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za prodaju.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi davanja saglasnosti za uspostavljanje zaloge nad opremom male hidroelektrane Paljevinska. Odlučujući o zahtjevu Koncesionara, Vlada nije dala saglasnost za uspostavljanje zaloge.

Usvojena je Informacija u vezi raskida ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Murinskoj i Komarači. Ocijenivši da koncesionari u datom roku nijesu izvršili svoje ugovorne obaveze, Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da preduzme potrebne aktivnosti i sprovede procedure raskida koncesionih ugovora.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji inicijative za izgradnju Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) na teritoriji Crne Gore. U Informaciji se navodi da naredni korak u realizaciji ovog važnog projekta predstavlja upravo izbor lokacije SEEIIST instituta, koja bi trebalo da bude poznata do kraja 2021. godine. Komisija sačinjena od eksternih eksperata, van zemalja Jugoistočne Evrope, radi na definisanju detaljnih tehničkih uslova i potreba tj. osnovnih kriterijuma za odabir lokacije do kraja 2021. Konstatovano je da Crna Gora posjeduje kapacitete da obezbijedi lokaciju za izgradnju SEEIIST instituta, što bi imalo nemjerljiv značaj za državu, ali i za kompletan region. Kako je krajnji cilj projekta liječenje pacijenata na najsavremeniji način, SEEIIST zapravo ima višestruku misiju u regionu, a to je pospješivanje tehnološkog razvoja i istraživanja iz oblasti biomedicine. Takođe, ovakva krupna naučnoistraživačka infrastruktura, koja će pokrenuti naučnu izvrsnost, spriječiti odliv talenata, podstaći inovacije, mobilnost, internacionalizaciju i transfer znanja, kao i razvoj ostalih komplementarnih tehnologija, naročito u digitalizaciji i korišćenju zelene infrastrukture. U tom kontekstu, zaduženo je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da u saradnji sa Kabinetom predsjednika Vlade formira interresorno radno tijelo koje će biti zaduženo za realizaciju inicijative za izgradnju instituta SEEIIST na teritoriji Crne Gore.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Plana realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018–2021. godina, za 2020. godinu.

Vlada je za neku od narednih sjednica odgodila odlučivanje o Predlogu zakona o izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Predlogu zakona o izmjenama Zakona o sudovima.

22. sjednica Vlade Crne Gore (29.04.2021.)


22. sjednica Vlade Crme Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2020. godinu Materijal Zaključci
2,Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja „Kraljevo“ - Aerodromska kontrola letenja Ponikve Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme* Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak“, Opština Bar Materijal Zaključci
5.Predlog nacionalnog programa prioritetnih aktivnosti u oblasti ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene u okviru saradnje sa Zelenim klimatskim fondom 2021-2023 Materijal Zaključci
6.Predlog amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje Materijal Zaključci
7.Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost Materijal Zaključci
8.Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica Materijal Zaključci
9.Završni izvještaj o sprovođenju Strategije reforme javne uprave 2016–2020. godine Materijal Zaključci
10.Informacija o implementaciji instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave i službama Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
11.Informacija o zakonskoj obavezi unosa podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju Materijal Zaključci
12.Informacija o izvještaju o radu Inovaciono-preduzetničkog centra "Tehnopolis" – Nikšić za 2020. godinu, Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički cen Materijal Zaključci
13.Informacija o izradi Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala Materijal Zaključci
14.Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-812/2 od 19. februara 2021. godine, broj: 04-915 od 4. marta 2021. godine i broj: 04-1961/2 od 15. aprila 2021. godine s Predlog Materijal Zaključci
15.Informacija u vezi davanja saglasnosti za uspostavljanje zaloge nad opremom male hidroelektrane Paljevinska Materijal Zaključci
16.Informacija u vezi raskida ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Murinska i Komarača Materijal Zaključci
17.Informacija o realizaciji inicijative za izgradnju Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) na teritoriji Crne Gore Materijal Zaključci
18.Izvještaj o sprovođenju Plana realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018–2021. godina, za 2020. godinu Materijal Zaključci
19.Predlog za davanje saglasnosti za pozajmicu sredstava Domu zdravlja Bar iz tekuće budžetske rezerve radi realizacije prekograničnog projekta HEPSC Materijal Zaključci
20.Kadrovska pitanja Zaključci
20.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
20.2Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
20.3Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma Materijal
20.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
20.5Predlog za prestanak mandata direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Materijal
20.6Predlog za razrješenje i imenovanje člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o. Materijal
20.7Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Materijal
20.8Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za šume Materijal
20.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.10Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.11Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.12Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.13Predlog za izmjenu Rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
20.14Predlog za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, na bilateralnom sastanku sa ministrom komunikacija i transporta dr Voji Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
22.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Materijal Zaključci
23.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Andrijevica Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Plužine Materijal Zaključci
25.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad u Savjetu za kontrolu biračkog spiska, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16 Materijal Zaključci
26.Pitanja i predlozi
26.1Predlog mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine Materijal Zaključci
26.2Informacija o davanju ovlašćenja za raspolaganje sredstvima Uprave prihoda i Uprave carina do donošenja Zakona o budžetu za 2021. godinu, v.d direktoru Uprave prihoda i carina mr Aleksandru D Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?