Saopštenje sa 27. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 25.04.2024. 15:51 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 27. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru. Zakonom su stvoreni neophodni mehanizmi koji će obezbijediti sveobuhvatno, ujednačeno, srazmjerno i efikasno postupanje inspektora, profesionalizam i kvalitet rada inspekcijskih organa, a što je od izuzetne važnosti za subjekte nadzora u smislu njihove pravne sigurnosti. Ovaj Zakon ima za cilj da otkloni sve nedoumice i nejasnoće koje ovaj propis stvara građanima i privredi, u postupcima ostvarivanja svojih prava, a naročito imajući u vidu predstojeći period u kojem će biti povećan obim inspekcijskih nadzora u svim oblastima. Propisani su nadležni organi za vršenje inspekcijskog nadzora, odnosno ko se smatra inspekcijskim organom. Takođe, ovim zakon se propisuje i da Vlada obrazuje Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru. Ovim zakonom se, radi uskađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, vrše izmjene i dopune zakona kojima je propisano da poslove inspekcijskog nadzora u oblastima koje se uređuju tim zakonima vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, na način što se za vršenje inspekcijskog nadzora propisuje nadležna inspekcija, odnosno inspektor za konkretnu upravnu oblast. Naime u tekstu je, zavisno od konteksta zakona, predloženo da inspekcijski nadzor vrše odgovarajuće inspekcije, odnosno inspektori za oblast koju određeni zakon uređuje. Nakon donošenja ovog Predloga zakona i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, pristupiće se izmjeni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave na način što će nadležna ministarstva i organi uprave preuzeti inspekcije, odnosno inspektore za konkretne upravne oblasti.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja. Navedeni Sporazum ima za cilj otklanjanje poreskih barijera pri razmjeni roba i usluga, kretanju lica i kapitala kao i transferu tehnologije ì znanja. Na ovaj način izvršiće se stimulisanje stranih investicija i obezbijediti pozitivna dejstva poreskih podsticaja. U cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za investiranje subjekata iz Republike Češke u Crnoj Gori, a uzimajući u vidu da visine poreskih stopa nijesu iste u u svim ugovorima/sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, uključujući i sporazum sa Republikom Češkom, dogovoren je prag oporezivanja ostvarenih prihoda koji se ne smijle preći. Na ovaj način, prihodi koji ostvare poreski obveznici iz Republike Češke u Crnoj Gori, ne mogu biti oporezovani po stopi većoj od one koja je utvrđena Sporazumom. Navedenim Sporazumom obezbjeđuje se povoljan poreski ambijent za međunarodno poslovanje i investiranje i efikasan mehanizam za razrešenje problema dvostrukog oporezivanja.

Donijeta je Odluka o izradi Lokalne studije lokacije „Central business district“ u Glavnom gradu – Podgorica, kao i Odluka o određivanju rukovodica izrade i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu LSL. LSL se radi u granicama važećeg planskog dokumenta PUP-a u obuhvatu od cca 30 ha planirane namjene centralne djelatnosti. Prostor zahvata pedmetne LSL se nalazi uz magistralni pravac M2 Podgorica-Bar u zoni centralnih djelatnosti Zelenika u zahvatu prostorno-urbanističkog plana Podgorica za koji nije predviđena razrada detaljnim urbanističkim planom ili urbanističkim projektom. LSL se radi sa ciljem kreiranja modernog poslovnog okruženja koje će podržavati rast poslovanja i ekonomskog razvoja Glavnog grada, izradom dokumenta shodno Zakonu. Za rukovoditeljku izrade LSL određena je Dragana Šuković, dipl. ing. arh, a naknada za rukovodioca i stručni tim je utvrđena u ukupnom iznosu od 35.000 eura.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi sa statusom poreskih inspektora kojima je istekao mandat 2021., 2022. i 2023. godine. Tim povodom, zadužen je v.d. direktora Poreske uprave da ovlasti državne službenike – poreske inspektore kojima je istekao mandat da privremeno obavljaju poslove inspekcijskog nadzora sa svim ovlašćenjima inspektora, za period od 25. 04. 2024 do 31.12.2024. godine.

Usvojen je Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-011/23-76 od 20. januara 2023. godine. Privredno društvo „PORTO CAPITAL“ d.o.o Podgorica se obratilo zahtjevom za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane „Porto - Čevo“. Budući da je u međuvremenu došlo do promjene vlasnika na katatastarskim parcelama u zahvatu lokacije, Vlada je usvojila predloženu dopunu zaključaka.

Vlada je izdala Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije  za izgradnju vjetroelektrane „Sinjajevina – part II, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora ("Sl. List CG", br.114/22). UTU su izdati po zahtjevu „N1“ d.o.o Podgorica, „SISTEM-MNE“ d.o.o. Podgorica i „PerMonte“ d.o.o. Podgorica, sa mišljenjima nadležnih organa. Prema dostavljenoj Preliminarnoj procjeni vjetroelektrane „Sinjajevina – Part II“ koja je urađena od strane „SISTEM – MNE“ d.o.o. Podgorica, u okviru kompleksa vjetroelektrane na osnovu preliminarnih podataka predviđena je izgradnja 44 vjetrogeneratora, ukupne instalisane snage 290.40 MW.

Usvojena je Informacija o dodjeli jednokratne pomoći zaposlenima u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević" A.D. Igalo. Cijeneći situaciju u kojoj se nalaze zaposleni i značaj nastavka kontinuiranog pružanja zdravstvenh usluga, kao i potrebu očuvanje ljudskih resursa i potencijala zaposlenih koji su pokazali veliki doprinos i požrtvovanje i pored nastalih okolnosti nastavili sa pružanjem usluga korisnicima Instituta, Vlada je zadužila Ministarstvo rada i socijalnog staranja uplatiti reprezentativnoj sindikalnoj organizaciji Instituta iznos od 1.136.000 eura, kao jednokratnu pomoć zaposlenima. Takođe, zadužena je Sindikalna organizacija dr Simo Milošević Igalo da informiše Vladu o sprovedenim uplatama zaposlenim radnicima u Institutu Igalo.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi isplate zaostale pomoći za 4 poljoprivredna proizvođača, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-307/23-5768/2 od 14. decerbra 2023. godine, za adaptaciju objekata za preradu mlijeka na gazdinstvu, koji su aplicirali za prvi Javni poziv za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za 2023. godinu, a koji nijesu ostvarili podršku zbog neispunjavanja minimalnih nacionalnih standarda za objekte kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrši isplatu sredstva, u iznosu od 50 % premije, u ukupnom iznosu od 1,490,25 eura, iz sredsatva predviđenih Agrobudžetom za 2024. godinu.

Usvojena je Informacija u vezi potpisivanja Sporazuma o finansiranju između programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera na sprovođenju Projekta „Oživljavanje infrastrukture i upravljanja: akcija unapređenja za ekološko vođstvo i organizacione efikasnosti”. Cilj Sporazuma je da se kroz razvojno partnerstvo obezbijedi efikasan mehanizam opremanja i useljenja u novi objekat za potrebe Ministarstva (Eko zgrada), jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih, što bi u konačnom doprinijelo pozicioniranju Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera kao vodeće institucije u oblasti zaštite životne sredine. Za potrebe finansiranja predmetnog Sporazuma Vlada je odobrila  iznos od 2.032.400 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o investicionom kreditu „Žičare Kotor – Lovćen“, i dala saglasnost za zaključenje investicionog kredita između Koncesionara i Prioritetnog zajmodavca. Kredit u iznosu do 3.000.000 eura se, kako se navodi u materijalu, uzima radi izgradnje opreme za projekat planinskog boba i drugih sadržaja.

Usvojena je Informacija o potrebi potpisivanja Multilateralnog sporazuma nadležnih organa o razmjeni izvještaja po zemljama, i prihvaćen tekst Sporazuma. Potpisivanjem Sporazuma države potpisnice se obavezuju da će vršiti automatsku razmjenu informacija o izvještajima po zemljama (Country-by-Country Reports) u poreske svrhe sa ostalim državama potpisnicima. Kako je u diskusiji naglašeno, države potpisnice ovog sporazuma, u ovom slučaju i Crna Gora, shodno nacionalnim poreskim propisima, zahtijevaće od pravnog lica, rezidenta Crne Gore za potrebe oporezivanja koji je član međunarodne grupe povezanih pravnih lica koji obavljaju djelatnost u državi članici EU ili drugoj državi, odnosno teritoriji države, dostavljanje podataka u vezi poslovanja svakog člana te međunarodne grupe u okviru Izvještaja po zemljama. Razmjena informacija između nadležnih organa, shodno odredbama ovog Sporazuma, će se vršiti na bilateralnoj osnovi. Sve razmijenjene informacije podliježu pravilima povjerljivosti i drugim mjerama zaštite koje ograničavaju upotrebu razmijenjenih informacija i u mjeri u kojoj je potrebno osigurati potreban nivo zaštite ličnih podataka.

Vlada je usvojila Informaciju o polaznim osnovama za zaključivanje Ugovora o kreditu za finansiranje Projekta Unapređenje crnogorske željeznice između Evropske investicone banke i Crne Gore i prihvatila Predlog nacrta Ugovora o kreditu. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu predviđeno je da se Država može zadužiti za finansiranje projekata kroz kreditne aranžmane, izmedu ostalog sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za potrebe Željezničke infrastrukture Crne Gore i Održavanja željezníčkih voznih sredstava, a za potrebe finansiranja Projekta generalnog remonta pruge, sanaciju 13 čeličnih mostova i tunela, kao i za modernizaciju depoa i radionica, u iznosu do 40 miliona EUR. Realizacija ovih projekata treba da doprinese uklanjanju ograničenja brzine, poboljšanju pouzdanosti infrastrukture, smanjenju troškova održavanja infrastrukture, poboljšanju bezbjednosti na 20km sekcije kolosjeka i poboljšanju kapacíteta za savremeno održavanje lokomotiva i vagona. S obzirom na to da se investicionim grantom dodjeljuju sredstva za finansiranje 50 % vrijednosti projekta, pristupilo se pripremi ugovorne dokumentacije i pregovorima o zaključivanju ugovora o kreditu sa Evropskom investicionom bankom (EIB), u iznosu 50 % od procijenjene vrijednosti investicije. Ukupan iznos investicije procijenjen je na oko 80 miliona eura od čega bi 35,5 miliona EUR bilo dodijeljeno kao grant iz dostupnih EU fondova i finansiran u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) zaključivanjem ugovora o kreditu sa Evropskom investicionom bankom, 40 miliona EUR Crna Gora bi obezbijedila kroz zajam, dok je 4,5 miliona potrebno obezbíjediti iz sopstvenih sredstava.

Usvojene su informacije u vezi izvršenja odlukā Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 580/17 i dr, U-III br. 1516/19 i U-III br. 1095/18 i dr, sve od 24. 10. 2023. godine. Odlukama Ustavnog suda se obavezuje Ministarstvo finansija da svakom podnosiocu ustavne žalbe – stečajnom povjeriocu preduzeća “Radoje Dakić” u stečaju isplati naknadu u neoporezivom iznosu od po 2.000 eura na ime nematerijalne štete, zbog povrede ustavnog i konvencijskog prava. U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz tekuće budžetske rezerve isplati:

  • po Odluci u predmetima U-III br. 580/17 i dr. – 2.000 eura, 
  • po Odluci u predmetima U-III br. 1516/19 – 626.000 eura i
  • po Odluci u predmetima U-III br. 1095/18 i dr. – 140.000 eura.

Vlada je prihvatila Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica. Kako projekat izgradnja stambenih jedinica za prosvjetne radnike Opštine Budva nije završen u predviđenom roku, u prethodnom periodu je više puta produžavan rok dospijeća kredita i državne garancije kod Podgoričke banke, odnosno pravnog nasljednika Crnogorske komercijalne banke, a posljednjim Aneksom rok dospijeća kredita je produžen do 30. 04. 2024. godine, dok je rok važenja državne garancije produžen do 15. 05. 2024. godine. Kredit kod Crnogorske komercijalne banke je otplaćen u potpunosti, zaključno sa 24. 04. 2024. godine. Međutim, kako još uvijek nije došlo do potpune prodaje svih izgrađenih stanova, te kredit kod Prve banke nije u potpunosti otplaćen, potrebno je izvršiti produženje roka dospijeća kredita, za dodatnih osam mjeseci, kako bi se stekli uslovi da se otplata izvrši iz sredstava od prodaje stanova. Kako pomenuti kredit dospijeva na naplatu u cjelosti 30. 04. 2024. godine, to je potrebno produžiti rok otplate kredita, kao i rok važenja garancije do 31. 12. 2024. godine. S tim u vezi, Vlada je prihvatila Nacrt Aneksa IV Ugovora o kreditu, kao i Nacrt Aneksa 4 Garancije.

Usvojen je Program za razvoj i promociju zanatstva za 2024. godinu. Programom će se omogućiti poslovanje zanatlija uz lakši pristup nabavci potrebne opreme i alata za obavljanje djelatnosti čime će se doprinijeti afirmaciji zanatske djelatnosti, promociji crnogorskih zanata kao i povećanje prepoznatljivosti njihovih proizvoda i usluga. Ukupan budžet za realizaciju Programa iznosi 200.000 eura, a realizacija istih ostvaruje se kroz dvije komponente:

  • Odobrena podrška za zanatlije registrovane do kraja 2023. godine može pokrivati do 70% opravdanih troškova, odnosno do 12.000  eura bez PDV-a po, što je uvećani maksimalni iznos podrške u odnosu na prethodnu godinu,
  • Odobrena podrška za novoregistrovane zanatlije, u toku 2024. godine, može pokrivati do 50% opravdanih troškova, odnosno do 6.000 eura bez PDV-a, što je novost u odnosu na prethodnu godinu i ima za cilj podsticaj zanatlija da izvrše registraciju tj. da legalizuju poslovanje. Takođe, Program definiše dodatne podsticaje za zanatlije registrovane u lokalnim samoupravam čiji je indeks razvijenosti ispod 100 % - dodatnih 10 % podrške i za aplikante koji spadaju u kategoriju mladih i žena – dodatnih 5% podrške.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva. Odlukom je na predlog parlamentarne opozicije za predsjednika Komisije određen dr Srđan Jovanovski, dok je na predlog vijećā i savjetā malobrojnih naroda i manjinskih zajednica za člana Komisije određen Armin Kardović, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad Komisije.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

27. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o šumama s Izvještajem sa javne rasprave – ODGOĐENO Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Central business district“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodica izrade Lokalne studije lokacije „Central business district“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije Materijal Zaključci
7.Izvještaj o rezultatima eksterne revizije u privrednim društvima koja su pod resorom Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine - ODGOĐENO
8.Informacija u vezi sa statusom poreskih inspektora kojima je istekao mandat 2021, 2022. i 2023. godine Materijal Zaključci
9.Kadrovska pitanja Zaključci
9.1Predlog za razrješenje direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Materijal
9.2Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Materijal
9.3Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Materijal
9.4Predlog za razrješenje člana Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Materijal
9.5Predlog za imenovanje dva člana i sekretarke Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Materijal
9.6Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10.Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Peace Corps-a Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za imaoce važećih stranih putnih isprava sa dozvolom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Materijal Zaključci
15.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije Materijal Zaključci
16.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan Materijal Zaključci
17.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat Materijal Zaključci
18.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M2 Rožaje - Špiljani, dionica raskrsnica „Vuča“ - granica sa Srbijom, KO Rožaje, Opština Rožaje Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 10/0,4 KV „Broj 2 Nova“, 2x1000 KVA sa uklapanjem u 10 KVi NN mrežu – DUP Bijela Centar, Opština Herceg Novi Materijal Zaključci
20.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Nikšić radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje objekta pumpe za vodu u sklopu projekta izgradnje vodovoda „Laz“ Materijal Zaključci
21.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima Materijal Zaključci
22.Predlog I priloga Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2024. koji se odnosi na period od 15. VI 2023. do 1. IV 2024. godine Materijal Zaključci
23.INTERNO - ODGOĐENO
24.Predlog za formiranje Mješovite komisije za ekonomsku i industrijsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke Materijal Zaključci
25.Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - Direktorata za inspekcijski nadzor Materijal Zaključci
26.Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - Direktorata za inspekcijski nadzor Materijal Zaključci
27.Informacija o potpisivanju Izjave namjere između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zaduženog za zdravstvo i prevenciju Francuske Republike o saradnji u oblasti zdravstva, koja će biti potpisana tokom službene posjete delegacije Ministarstva zdravlja Crne Gore Francuskoj, 14-15. maj 2024. godine, Pariz s Predlogom izjave namjere Materijal Zaključci
28.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sa organima nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, za period januar - decembar 2023. godine Materijal Zaključci
29.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva ekonomskog razvoja za 2023. godinu sa Izvještajem o radu Zavoda za metrologiju za 2023. godinu i Izvještajem o radu Uprave za kapitalne projekte za 2023. godinu Materijal Zaključci
30.Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva o radu i stanju u upravnim oblastima za 2023. godinu Materijal Zaključci
31.Izvještaj o poslovanju i finansijski iskazi Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ Nikšić za 2023. godinu i Program rada s Finansijskim planom za 2024. godinu Materijal Zaključci
32.Izvještaj o radu Etičkog komiteta (mart 2023. - mart 2024. godine) Materijal Zaključci
33.Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za 2023. godinu Materijal Zaključci
34.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-803/23-2035/2, od 4. maja 2023. godine Materijal Zaključci
35.Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Milojka Spajića Saveznoj Republici Njemačkoj, 25-30. aprila 2024. godine Materijal Zaključci
36.Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova (GAC), koji će biti održan 29-30. aprila 2024. godine u Briselu, Belgija Materijal Zaključci
37.Predlog platforme za učešće ministarke prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđele Jakšić−Stojanović na BEYOND Ministarskom liderskom dijalogu za Jugoistočnu Evropu 2024 (South-East Europe BEYOND Ministerial Lidership Dialogue 2024), koji će se održati od 25. do 28. aprila 2024. godine u Solunu, Republika Grčka Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za službenu posjetu delegacije Ministarstva zdravlja, koju predvodi ministar zdravlja dr Vojislav Šimun, Ministarstvu nadležnom za zdravstvo i prevenciju Republike Francuske, 14-15. maj 2024. godine, Pariz Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
39.Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje Aneksa ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica zaključenih u 2022. godini s Predlogom aneksa Materijal Zaključci
40.Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje Aneksa ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica broj 01-311/23 UPI-45/5 od 25.4.2023. godine, zaključenog sa doo „Becom Co“ iz Podgorice Materijal Zaključci
41.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, i to katastarske parcele broj 205/12, upisane u list nepokretnosti broj 815, KO Glavatičići, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Materijal Zaključci
42.Predlog za davanje saglasnosti ЈZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane na Odluku o ustupanju tri motorna vozila, dva neispravna motorna vozila Upravi za državnu imovinu te sanitetskog vozila službi Hitne pomoći u Petnjici na trajno korišćenje Materijal Zaključci
43.Pitanja i predlozi
43.1Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-011/23-76, od 20. januara 2023. godine Materijal Zaključci
43.2Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrane „Sinjajevina – Part II“ Materijal Zaključci
43.3Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrane „Korita“ Materijal Zaključci
43.4Informacija o dodjeli jednokratne pomoći zaposlenima u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević" A.D. Igalo Materijal Zaključci
43.5Informacija o potrebi isplate zaostale pomoći za 4 poljoprivredna proizvođača, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-307/23-5768/2 od 14. decembra 2023. godine, za adaptaciju objekata za preradu mlijeka na gazdinstvu, koji su aplicirali za prvi Javni poziv za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za 2023. godinu, a koji nisu ostvarili podršku zbog neispunjavanja minimalnih nacionalnih standarda za objekte kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Materijal Zaključci
43.6Informacija u vezi sa potpisivanjem Sporazuma o finansiranju između programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a u cilju realizacije Projekta „Oživljavanje infrastrukture i upravljanja: akcija unapređenja za ekološko vođstvo i organizacione efikasnosti" s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
43.7Informacija o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o investicionom kreditu „Žičare Kotor – Lovćen“ Materijal Zaključci
43.8Informacija o potrebi potpisivanja Multilateralnog sporazuma nadležnih organa o razmjeni izvještaja po zemljama s tekstom Multilateralnog sporazuma, tekstom obavještenja i Izjavom Materijal Zaključci
43.9Informacija o polaznim osnovama za zaključivanje Ugovora o kreditu za finansiranje Projekta Unapređenje crnogorske željeznice između Evropske investicone banke i Crne Gore s Nacrtom ugovora o kreditu Materijal Zaključci
43.10Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 580/17 i dr. od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
43.11Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 1516/19 od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
43.12Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 1095/18 i dr. od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
43.13Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 08-430/24-290/2 i 08-430/24-292/2 od 8. februara 2024. godine Materijal Zaključci
43.14Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica Materijal Zaključci
43.15Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore dr Filipa Ivanovića Republici Češkoj, 9-11. maj 2024. godine Materijal Zaključci
43.16INTERNO
43.17Predlog programa za razvoj i promociju zanatstva za 2024. godinu Materijal Zaključci
43.18Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva Materijal Zaključci
44.Na uvid:
44.1Izvještaj sa radne posjete ministarke evropskih poslova Maide Gorčević, Budimpešta, Republika Mađarska, 11-13. april 2024. godine Materijal
44.2Izvještaj sa učešća ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na Samitu demokratije Jugoistočne Evrope (SEE|DEM) pod nazivom „Ka zajedničkoj budućnosti - kretanje kroz bezbjednosne izazove i mapiranje budućnosti regionalne saradnje“, 16. aprila 2024. godine, u Briselu Materijal
44.3Izvještaj o posjeti ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Republici Italiji, 11-13. april 2024. godine Materijal
44.4Izvještaj o radu Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore, za mart 2024. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?