Saopštenje sa 28. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 10.05.2024. 15:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 28. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o informacionoj bezbijednosti. U procesu kontinuiranog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, u Predlog zakona se transponuju najnovije direktive EU, čime će se značajno unaprijediti oblast informacione bezbijednosti. Ovaj propis pruža osnov za uspostavljanje održivog sistema za efikasno otkrivanje i odbranu od sajber prijetnji i incidenata visokog nivoa sofisticiranosti i osigurava kontinuitet pružanja usluga u slučaju budućih incidenata, čime se doprinosi efikasnijem funkcionisanju privrede i društva uopšte, kao i jačanju povjerenja korisnika elektronske uprave u zaštitu njihovih podataka. Predlogom zakona definisani su ključni i važni subjekti, kao nosioci kritične informatičke infrastrukture, mjere informacione bezbjednosti, uključujući mjeru upravljanja rizicima u oblasti sajber bezbjednosti, kao i postupak kontrole primjene tih mjera putem uspostavljanja stručnog nadzora, čime će biti omogućena regulatorna funkcija nad ključnim i važnim subjektima. Propisano je uspostavljanje Agencije za sajber bezbjednost, kao i podizanje kapaciteta za sajber odbranu, između ostalog i formiranjem i stavljanjem u funkciju tima za odbranu od sajber prijetnji i incidenata – CIRT-a državne uprave, organizacione jedinice u Ministarstvu javne uprave koja je, u skladu sa posebnim zakonom, zadužena za upravljanje Vladinom informačkom infrastrukturom i informaciono-komunikacionom mrežom organa.

Usvojena je Informacija o namjeri Vlade Crne Gore za otkup dijela akcija u vlasništvu manjinskih akcionara emitenta „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica  označenih simbolom ŽPCG i „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica  označenih simbolom OŽVS. U cilju realizacije zaključaka sa sjednice održane 15. februara, kojima je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva zaduženo da sprovede neophodne aktivnosti u cilju pripajanja ova dva privredna društva,  urađena je analza vrijednosti paketa akcija okupljenih manjinskih akcionara koji u strukturi ŽPCG cine 5,18 % i u 0ŽVS 8,15 %. Na osnovu knjigovodstvene vrijednosti kapitala, i na osnovu preliminarnih podataka na 31. decembar 2023. godine, udio okupljenih manjinskih akcionara u kapitalu oba društva iznosio je približno 1,83 miliona eura. Takođe, u pregovorima sa predstavnicima okupljenih manjinskih akcionara ŽPCG i 0ŽVS postignuta je saglasnost oko cijene akcija od 1,70 eura po akciji ŽPCG i 2.10 eura po akciji 0ŽVS, što u ukupnoj vrijednosti iznosi 1,4 miliona za kupovinu oba paketa akcija okupljenih manjinskih akcionara. Imajući u vidu da u strukturi kapitala postoji određeni broj akcija fizičkih lica koje nijesu obuhvaćene paketom akcija okupljenih manjinskih akcionara, tačnije 2,26 % u ŽPCG i 4,25% u 0ŽVS, postoji očekivanje da će se jedan dio rasutih akcionara javiti tokom postupka na berzi. Ukoliko bi Država preuzela pomenuti paket akcija od manjinskih akcionara koji bi koštao u ukupnom iznosu manje od 1,5 miliona eura, to bi, sa već postojećim akcijama, omogućilo da se u ŽPCG poveća akcijski kapital na preko 98 % a u OŽVS preko 96 %. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da se na Montenegroberzi količinski kupi najviše 368,388 akcija ŽPCG po maksimalnoj cijeni od 1,70 eura po jednoj akciji i najviše 366,597 akcija OŽVS po maksimalnoj cijeni od 2,10 eura po jednoj akciji. Vlada je dala saglasnost i da se, ukoliko tokom postupka otkupa akcija, dođe do ponude akcija po istoj cijeni od strane rasutih akcionara, navedene akcije otkupe u maksimalnom iznosu od 100.000 eura.

Vlada je donijela Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2024. godinu. Za finansiranje obaveza i potreba za upravljanje vodnim resursima u 2024. godini, Programom su planirana sredstva u iznosu od 491.200 eura, čime su obuhvaćene osnovne aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, zaštiti voda, zaštiti od voda, efikasnije korišćenje voda, kao i za funkcionisanje Vodnog informacionog sistema. Programom su, pored ostalog, predviđena sredstva za prikupljanje podloga, izradu i reviziju planske i projektne dokumentacije, bez čije izrade nije moguće izvršiti regulaciju vodotoka i adekvatno upravljati vodama. U dijelu upravljanja vodnim resursima, najveći iznos sredstava opredijeljen je za uređenje vodotoka, redovno održavanje i kontrolu stanja. Za upravljanje vodnim informacionim sistemom, Programom su, između ostalog, predviđena sredstva za automatizaciju razmjene podataka sa institucijama u Crnoj Gori koje su nadležne za sistem upravljanja vodama, kao i za nabavku i održavanje opreme za vodni informacioni sistem. Planirane su i aktivnosti na izradi faze II katastra zagađivača voda ali i I prve faze katastra podzemnih voda. Sredstva su opredijeljena i za revizije katastara, registara, planova i programa, naročito njihovo usklađivanje sa EU legislativom.

Usvojen je Izvještaj o pregovorima između delegacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine u vezi sa zaključivanjem Sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju. Zaključivanjem Sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju omogućiće se regulisanje međusobnih odnosa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti i ostalih pitanja iz domena socijalnog osiguranja, a posebno izjednačavanje u pravima državljana po osnovu boravka i rada u državama ugovornicama. Sporazum se temelji na opšte prihvaćenim principima i iskustvima naše države iz ove oblasti, kao i standardima koje predviđa Regulativa Evropske unije broj 883/2004 o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti. S tim u vezi, Vlada je prihvatila predloge Sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju i Administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o saradnji tokom turističke sezone i prihvatila tekst Protokola. U zajedničkom radu sa crnogorskim policijskim službenicima, policijski službenici Republike Srbije pomažu u ostvarivanju bolje komunikacije sa turistima i zajednički doprinose povoljnom bezbjednosnom ambijentu na crnogorskom primorju. U Informaciji se podsjeća da se od 2012. godine u Crnoj Gori kontinuirano sprovodi razmjena policijskih službenika sa Republikom Srbijom radi podizanja sigurnosti tokom turističke sezone. Ovakva saradnja doprinosi da se razmjenom iskustava jača bezbjednosna zaštita i preventivno se djeluje na kriminalne aktivnosti međunarodnog karaktera za vrijeme turističke sezone. U zajedničkom radu sa crnogorskim policijskim službenicima, policijski službenici Republike Srbije pomažu u ostvarivanju bolje komunikacije sa turistima i zajednički doprinose povoljnom bezbjednosnom ambijentu na crnogorskom primorju. Protokolom je, na zahtjev crnogorske policije, predviđeno da srpska policija upućuje tri policijska službenika kriminalističke policije i tri uniformisana službenika policije opšte nadležnosti u Crnu Goru u razdoblju od 01. jula do 01. septembra, u periodima ne kraćim od 20 dana.

Usvojena je Informacija o organizaciji Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana (WB6) o Planu rasta, koji će biti održan 15 16. maja 2024. godine u Kotoru. U Informaciji se naglašava da će novi Plan rasta za Zapadni Balkan ojačati ekonomsku saradnju u regionu i obezbijediti opipljive koristi za države regiona kroz pristup jedinstvenom tržištu EU, kao i da su za njegovu uspješnu implementaciju neophodni zajednički napori i sinergija svih država regiona. S tim u vezi, tokom prethodnih mjeseci, održani su ministarski sastanci i regionalni samiti lidera Zapadnog Balkana u Skoplju i Tirani. Na ovim sastancima lideri i ministri zemalja regiona i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država razgovaraju o Planu rasta za Zapadni Balkan, koji uključuje šest milijardi eura bespovratne pomoći i kredita za ubrzanje socioekonomskog približavanja Evropskoj uniji, odnosno, dvije milijarde u grantovima i četiri milijarde u povoljnim kreditima koje garantuje EU. Na Samit su, osim lidera i ministara, pozvane i partnerske organizacije, kao što su: Regional Cooperation Council, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Svjetska banka, Transportna zajednica, Atlantski savez, Energetska zajednica, Fondacija za otvoreno društvo, Respa, GIZ, visoki predstavnici Evropske komisije i drugi.

Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita. S obzirom da Komisija, na osnovu navedenog propisa i propisane dokumentacije, donosi Odluku o dodjeli besplatnih emisionih kredita, neophodno je bilo dodatno urediti određena pravno-tehnička pitanja, kako bi ista bila propisno ozvaničena i donijeta od radnog tijela koje je u tu svrhu formirano.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

28. sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

28. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti
3.Informacija o namjeri Vlade Crne Gore za otkup akcija AD „Željeznički prevoz Crne Gore“ Podgorica i AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Materijal
4.Predlog programa korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2024. godinu Materijal
5.INTERNO
6.Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Bogdan Božović i Slađana Kaluđerović) – ODGOĐENO
7.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Zakona o radu (predlagač poslanik Bogdan Božović) – ODGOĐENO
8.Kadrovska pitanja
8.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju Materijal
8.2Predlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Materijal
8.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
8.4Predlog za imenovanje dva člana Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Materijal
8.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i motorna vozila u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
8.6Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9.Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu UMNIK Materijal
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO
11.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine Materijal
12.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača Materijal
13.INTERNO
14.Informacija o poboljšanju socio-ekonomskog položaja članova Udruženja vojnih penzionera Materijal
15.Informacija o 6 presuda Evropskog suda za ljudska prava donijetih protiv Crne Gore po predstavkama 513 bivših radnika privrednog društva „Radoje Dakić“ AD Podgorica - u stečaju i predlozi za preduzimanje mjera radi izvršenja navedenih presuda Materijal
16.Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetu U-III br. 1888/19 od 21. 12. 2023. godine Materijal
17.Informacija o predlogu za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Bouyges Batiment International za Univerzitetski klinički centar Crne Gore s Predlogom memoranduma Materijal
18.Informacija o zaključivanju Radnog aranžmana između Ministarstva zdravlja Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Agencije Evropske unije za droge s Predlogom radnog aranžmana Materijal
19.Informacija o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za pogonsko gorivo i za redovno održavanje motornog vozila marke „Mercedes majbah“, koje koristi Glavni specijalni tužilac Materijal
20.Informacija o 55. zasijedanju Savjeta UN za ljudska prava i učešću Crne Gore kao članice Savjeta za period 2022−2024. godine, Ženeva, Švajcarska, 26. februar - 5. april 2024. godine Materijal
21.Izvještaj sa sastanka Mješovite crnogorsko-ukrajinske komisije o međunarodnom prevozu putnika i tereta u drumskom saobraćaju, održanog 9. i 10. aprila 2024. godine u Podgorici Materijal
22.Izvještaj o pregovorima između delegacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine u vezi sa zaključivanjem Sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju s Predlogom sporazuma Materijal
23.Izvještaj o radu na prioritetnom infrastrukturnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2023. godinu s Izvještajem o poslovanju i finansijskim iskazima Društva s ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2023. godinu i Planom aktivnosti za 2024. godinu Materijal
24.Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2023. godinu Materijal
25.Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2023. godini Materijal
26.Predlog platforme za radnu posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja Nika Gjeloshaja Republici Kosovo, 15-16. maja 2024. godine Materijal
27.Predlog platforme za učešće delegacije koju predvodi ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na odbrani Trećeg periodičnog izvještaja Crne Gore na 88. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena CEDAW − 15. maj 2024. godine Materijal
28.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, na Svjetskom obrazovnom forumu 2024, koji će se održati od 19. do 22. maja 2024. godine u Londonu, Velika Britanija Materijal
29.Predlog platforme za posjetu ministra pravde Crne Gore Andreja Milovića Sjedinjenim Američkim Državama - Vašington i Njujork, u periodu 18 – 26. maj 2024. godine Materijal
30.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, na Godišnjem sastanku Odbora guvernera EBRD, koji će se održati u Jerevanu, Jermenija, u periodu od 14. do 16. maja 2024. godine Materijal
31.Predlog platforme o učešću ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić na Konferenciji „Budućnost rada na Zapadnom Balkanu: Unapređenje usluga zapošljavanja“, 13-15. maj 2024. godine, Beč, Republika Austrija Materijal
32.Predlog za preusmjerenje sredstava i zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 83/16, 21/17, 12/18, 39/18 – Odluka US CG, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22, 152/22-I i 113/23 – Odluka US CG) Materijal
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
33.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti čl. 5 i 9 Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost („Službeni list CG“, broj 150/22), koju je podnio Željko Komar, iz Herceg Novog Materijal
34.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 330b Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/20, 146/21 i 4/24), koju je podnio Goran Šućur, član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić Materijal
35.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici: Ana Novaković - Đurović, Dritan Abazović, Filip Adžić i Miloš Konatar) Materijal
36.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Gusinje Materijal
37.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Plužine Materijal
38.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije Opštine Zeta Materijal
39.Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu Materijal
40.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti, u svojini Crne Gore i to katastarske parcele broj 1423/2, u površini od 45 m2, upisana u list nepokretnosti broj 365, KO Vranovići, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Materijal
41.Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti - u svojini države Crne Gore, sa pravom raspolaganja Vlada Crne Gore i to poslovnog prostora upisanog u list nepokretnosti broj 742, KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica, na katastarskoj parceli broj 1146/3, označen kao poslovni prostor u vanprivredi - prizemlje, PD 159, u površini od 111 m² i prva etaža podruma PD 158, u površini od 116 m² Materijal
42.Predlog za davanje saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini broj 01-311/23 UPI-46/2 i broj 01-311/23 UPI-47/2 od 04.05.2023. godine, zaključenog sa DOO „Taša i Maja“ iz Mojkovca s Predlogom aneksa Ugovora Materijal
43.Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje na raspolaganje putničkog motornog vozila Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
44.Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje na raspolaganje putničkog motornog vozila Ministarstvu evropskih poslova Materijal
45.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu jednokratne naknade članovima Radne grupe za izradu Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2024-2026. godina u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Materijal
46.Pitanja i predlozi
46.1Informacija o zaključivanju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o saradnji tokom turističke sezone s Predlogom protokola Materijal
46.2Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje nije predviđeno Kadrovskim planom Materijal
46.3Predlog platforme za učešće ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na Beogradskom energetskom forumu 2024, koji će se održati 13. i 14. maja 2024. godine, u Beogradu, Republika Srbija Materijal
46.4Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3671/2, od 23. juna 2022. godine, sa sjednice od 17. juna 2022. godine – ODGOĐENO
46.5Informacija o organizaciji Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana (WB6) o Planu rasta, koji će biti održan 15-16. maja 2024. godine u Kotoru Materijal
46.6Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal
46.7Predlog za davanje prethodne saglasnosti kompaniji OHM „Mamula Montenegro“, D.S.D. “Orascom Hotel Management AG Švajcarska, kao dugoročnom zakupcu lokaliteta - ostrva Lastavica sa tvrđavom “Mamula”, evidentiranih na kat parceli br. 3438, LN br. 215 Materijal
IV NA UVID:
47.1Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na Segmentu na visokom nivou u okviru 55. zasijedanja Savjeta za ljudska prava (HRC), Ženeva, Švajcarska, 26 - 28. februar 2024. godine Materijal
47.2Izvještaj o učešću ministarke kulture i medija dr Tamare Vujović na otvaranju crnogorskog paviljona na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji, Republika Italija, od 17. do 20. aprila 2024. godine Materijal
47.3Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministra odbrane Dragana Krapovića, Republici Sloveniji, 17-19. april 2024. godine, Ljubljana Materijal
47.4Izvještaj o učešću ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke na događaju u znak zahvalnosti građanima/kama Republike Kosovo, 18. april 2024. godine, Priština, Republika Kosovo Materijal
47.5Izvještaj o učešću ministarke prosvjete, nauke i inovacija, prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović, na Beyond ministarskom liderskom dijalogu za Jugoistočnu Evropu 2024, u Solunu, Republika Grčka, 25-28. aprila 2024. godine Materijal
47.6Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića na 9. konferenciji „Naš okean 2024“, 15-17. aprila 2024. godine, Atina, Republika Grčka Materijal
47.7Izvještaj o radnoj posjeti ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića Evropskoj komisiji, 10-12. aprila 2024. godine, Brisel, Kraljevina Belgija Materijal
47.8Izvještaj sa učešća ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova (GAC), koji je održan 29-30. aprila 2024. godine, u Briselu, Belgija Materijal
Napomena:Matrijal za tačke 2. (Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti) i 10. (Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO) biće objavljen nakon tehničke redalkcije, a za tačku 8.6 (Kadrovska pitanja) nakon verifikacije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?