Saopštenje sa 42. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 24.02.2023. 17:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 42. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, prihvatila niz dokumenata o bilateralnoj saradnji između Crne Gore i Republike Albanije koji će biti potpisani na zajedničkoj sjednici vlada dviju država, i to:

 • Bilateralni sporazum između Crne Gore i Republike Albanije o izgradnji mosta na rijeci Bojani;
 • Sporazum između Crne Gore i Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola-Puljaj na teritoriji Republike Albanije;
 • Memorandum o razumijevanju između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Ministarstva infrastrukture i energetike Republike Albanije o saradnji u oblasti energetike;
 • Sporazum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Albanije u oblasti zajedničkog održivog upravljanja ribarstvom Skadarskim Jezerom i rijekom Bojanom;
 • Sporazum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Albanije u oblasti zaštite zdravlja bilja;
 • Sporazum između Crne Gore i Republike Albanije u oblasti socijalne zaštite;
 • Memorandum o saradnji između Ministarstva sporta i mladih Crne Gore sa jedne strane i Ministarstva obrazovanja i sporta i Ministarstva za mlade i djecu sa druge strane;
 • Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2023-2025;
 • Memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Albanije; 
 • Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Albanije.

Utvrđena su i tri predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o mobilnosti koje su, na Samitu o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa, potpisali predsjednici vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije u Berlinu, i to:

 • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centalnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini koji ima za cilj uspostavljanje zajedničkih pravila za pojednostavljeno automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnosiocima zahtjeva koji su te kvalifikacije stekli u jednoj od šest zemalja Zapadnog Balkana, kako bi se licima sa tim kvalifikacijama omogućio pristup i bavljenje regulisanom profesijom u drugoj zemlji Zapadnog Balkana i obrnuto, u cilju podsticanja mobilnosti profesionalaca, boljeg usklađivanja vještina sa potrebama tržišta rada i povećane produktivnosti.
 • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu čijom primjenom će postupak priznavanja biti efikasniji, korisnici će manje čekati na ostvarivanje svojih prava, a državni aparat će se u velikoj mjeri osloboditi suvišnih procedura. Sporazum se odnosi samo na kvalifikacije visokog obrazovanja stečene u javnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama zemalja potpisnica.
 • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom koji obezbjeđuje unapijeđenje dalje saradnje u nastojanju da se uzajamno olakšaju uslovi putovanja i unaprijede dobri odnosi, prvenstveno pojednostavljivanjem administrativnih procedura za ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak fizičkih lica na Zapadnom Balkanu, a na principima prava EU, evropskim vrijednostima i u skladu sa pozitivnom praksom EU

Vlada je usvojila Informaciju o realizovanoj emisiji obveznica koje su emitovane na međunarodnom tržištu u 2020. godini. Pored ostalog, u Informaciji se navodi da je nakon svih sprovedenih aktivnosti i u Zakonu o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu prikazan transfer u iznosu od 750.000.000 eura po osnovu emisije eurobord obveznica – dugoročne hartije od vrijednosti, za finansiranje budžeta i stvaranje fiskalne rezerve, dok je priliv sredstava po osnovu emisije, na račun Državnog trezora evidentiran 16. decembra 2020. godine u ukupnom iznosu od 745.026.405 eura. Shodno tome, konstatovano je da treba preispitati cjelokupan proces zakonitosti emisije obveznica, sa praćenjem toka novca na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, zbog sumnje na mogućnost zloupotreba i nezakonitog bogaćenja trećih lica, korišćenjem javnih finansija radi sticanja nezakonite dobiti. U tom cilju, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da cjelokupnu dokumentaciju dostavi nadležnom državnom tužilaštvu.

Donijeta je Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu – AGROBUDŽET. Uredbom se stvaraju uslovi za punu primjenu odredbi zakona kojima su uređene mjere agrarne politike, a u tom smislu i pružanje podrške poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima poljoprivrednih proizvođača i kooperativama, u cilju osiguranja dohotka poljoprivrednih gazdinstava, jačanja konkuretnosti crnogorske poljoprivrede, stvaranja boljih uslova života u ruralnim područjima, jačanja kapaciteta institucija, dostizanja EU standarda bezbjednosti hrane i jačanja sektora ribarstva. U finansijskom iskazu Agrobudžet za 2023. godine iznosi 66.092.516,90 eura, i to: iz Budžeta Crne Gore za 2023. godinu opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 44.725.016,90 eura, iz donacija u iznosu od 11.487.500,00 eura i iz kreditnih sredstava u iznosu od 9.880.000,00 eura. Agrobudžetom se izdvajaju sredstva za sistem direktnih plaćanja u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje, intervencija na tržištu i za podršku mjerama ruralnog razvoja. Takođe, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, ribarstvo, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Vlada je donijela Uredbu o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti. Riječ je o najznačajnijem i najobuhvatnijem podzakonskom aktu za primjenu Carinskog zakona koji će obezbijediti sprovođenje carinskih postupaka i carinskih formalnosti na carinskom području Crne Gore na isti način kao i u državama članicama Evropske unije. Uredba je u najvećoj mjeri usaglašena sa relevantnim propisima EU i pozitivno će uticati na privredne subjekte putem pojednostavljenja, modernizacije i racionalizacije carinskih pravila i procedura. Predviđen je prelazak na bespapirno poslovanje i potpuno elektronsko okruženje, uz korišćenje tehnika elektronske obrade podataka u svim carinskim postupcima, što će voditi skraćenju vremena za sprovođe procedura, a samim tim i smanjenju troškova poslovanja. Pored ostalog, posebno su važne norme koje uređuju carinski status robe i nacionalni postupak tranzita u kontekstu pune implementacije Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema NCTS i pripreme za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitu.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za NATO, kojom se pojedine odredbe usklađuju sa izmjenama u organizaciji državne uprave.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023 i realizaciju Akcionog plana za njegovo sprovođenje. Izmjenom je za člana Komisije, predstavnika Sekretarijata Sudskog savjeta, imenovan sudija Višeg suda u Podgorici Radonja Radonjić.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu. Usljed organizacione promjene u Ministarstvu javne uprave, za članicu Savjeta imenovana je Vesna Simonović, načelnica Direkcije za digitalizaciju i elektronsku upravu.

Utvrđen je Nacrt izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Nikšić, s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 20 radnih dana. Izmjenom Odluke o izradi Izmjena i dopuna PUP-a prvobitno područje Generalne urbanističke razrade (GUR), odnosno urbani dio opštinskog centra i prigradska naselja, je prošireno na opštinu u cjelini. Izmjenama i dopunama PUP-a definisani ciljevi prostornog i urbanističkog razvoja i koncept organizacije i uređenja prostora nijesu promijenjeni, kao ni smjernice i osnove za rejonizaciju i grupisanje seoskih naselja i smjernice za razvoj i prostornu organizaciju na području van generalne urbanističke razrade. Najznačajnije izmjene i dopune van urbanog područja su u dijelu planiranja elektroenergetskih objekata – solarnih elektrana, infrastrukturnih sistema - saobraćajne i elektroenergetske infrastrukture, te u definisanju područja za eksploataciju mineralnih sirovina. Planirani način korišćenja prostora se mijenja u zapadnom, centralnom i južnom dijelu opštine van generalne urbanističke razrade, predviđanjem površina za elektroenergetske objekte, a južno od Budoša, uz magistralni put, predviđanjem izdvojenih cjeline građevinskog zemljišta van naselja, za obavljanje privredne djelatnosti. U dijelu saobraćaja predviđaju se varijantna rešenja trase magistralne saobraćajnice Nikšić – Cetinje na području opštine Nikšić. Izmjene i dopune u dijelu elektroenergetske infrastrukture odnose se na izmjene (preciziranje) trasa dalekovoda i predstavljanje u planu realizovanih i usvojenih planskih rešenja vjetroelektrana i njihovog uključivanja u elektro energetski sistem Crne Gore. Pored toga, značajne izmjene su izvršene na osnovu analiza mogućnosti korišćenja prostora za izgradnju solarnih elektrana za koje su predviđene površine i propisni uslovi za izgradnju.

Vlada je usvojila Informaciju o Vanbudžetskom programu OEBS-a za podršku Ukrajini (Support Programme for Ukraine - SPU) i odobrila podršku navedenom Programu u iznosu od 20.000 eura, koja će biti opredijeljena iz budžetske rezerve. U Informaciji se navodi da postoji esencijalna potreba da se OEBS dodatno angažuje i pruži snažniju podršku Kijevu kako bi se pojačala otpornost i unaprijedila bezbjednosna, ekonomska, humanitarna i socijalna situacija i sprovođenje potrebnih reformi, budući da se ulazi i u drugu godinu brutalne agresije RF na Ukrajinu, kao i da stanovništvo u Ukrajini u kontinuitetu suočeno sa najtežim izazovima koji dovode u pitanje egzistenciju i elementarna ljudska prava. Stoga je krajem 2022. godine uspostavljen vanbudžetski program podrške Ukrajini (Support Programme for Ukraine – SPU). Program za podršku Ukrajini je koncipiran kroz 23 projekta, usaglašenih sa ukrajinskim vlastima, pri čemu je 18 u potpunosti definisano, dok je pet u fazi razrade. Program je dosad podržan od strane 22 države učesnice OEBS-a, kao i EU, dok su najave da će ukupan broj država donatora biti oko 40 (očekuje se da se sve članice EU nađu među donatorima). Ocijenjeno je da Crna Gora treba da se nađe na spisku donatora, jer se time šalje još jedna poruka o jasnoj i nedvosmislenoj podršci Ukrajini i spremnosti da učestvujemo u naporima koji imaju za cilj da se poboljša stanje u zemlji i olakša i zaštiti život civila.

Usvojena je Informacija o potpisivanju Amandmana br. 3 Ugovora za realizaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine i prihvaćen tekst Amandmana. Ocijenjeno je da su se u periodu u kojem je trebalo završiti radove pojavili problemi koji zahtijevaju opravdano produženje roka izvođenja: pojava klizišta na putu SKI centar „Kolašin 1600“, ponovno pojavljivanje velikih količina vode, zimska turistička sezona, zbog koje je nemoguće izvoditi jedan dio radova u periodu od 01. januara 2023. godine do 01. aprila 2023. godine. Amandmanom se utvrđuje novi datum 10. jul 2023. godine kao rok za završetak radova.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi (“Sl.list CG – opštinski propisi”, br. 044/21) Skupštine opštine Tuzi i Odluku o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi (“Sl.list CG – opštinski propisi”, br. 047/21) Skupštine Glavnog grada Podgorica. Odlukama dviju lokalnih samouprava je propisano da se na Opštinu Tuzi prenose prava u obimu koje posjeduje Glavni grad, za parcele po posjedovnim listovima, odnosno listovima nepokretnosti broj: 1991 KO Tuzi i 3212 KO Tuzi, kao i parcele br. 2315/1, 2997/1,2999/1, 397 i 318/1 KO Tuzi, kao i da Opština Tuzi na osnovu ove Odluke stiče svojinska prava na gore navedenim nepokretnostima u obimu prava prethodnog imaoca, te će se upisati kod Uprave za katastar i državnu imovinu.

Usvojena je Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07- 011/23-533/2 od 09.02.2023. godine vezano za regulisanje načina obračuna koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala. Predmetnim Zaključkom zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da, u roku od 30 dana, pripremi i Vladi dostavi sporazume o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada kojim će biti definisani svi relevantni elementi njihovog obračuna, uvažavajući odredbe utvrđene ugovorima o koncesiji na osnovu kojih se obračunava koncesiona naknada. Zaključak je donijet zbog toga što je jedan broj proizvođača, vlasnika mHE, na osnovu Zakona o energetici, iskoristio mogućnost izlaska iz sistema podsticajnih mjera, odnosno najavilo prodaju električne energije na tržištu, bez prava na podsticajne mjere shodno ovom Zakonu. Naime, od 01.01.2023. godine iz sistema podsticaja su izašli Društvo „Hidroenergija Montenegro“ DOO Berane, koje je izgradilo osam mHE na vodotocima Bistrica i Šekular; Društvo „Viridi Progressum“ DOO Kolašin koje je izgradilo jednu mHE na vodotoku Paljevinska i Društvo „BB Hidro“ DOO Podgorica, koje je izgradilo jednu mHE na vodotoku Bistrica. Izlaskom iz sistema podsticajnih mjera smanjuje se potreba za obezbjeđivanjem sredstava od strane krajnjih kupaca električne energije i dijela sredstava koji se obezbjeđuje iz Budžeta. Zbog činjenice da su ovi koncesionari ugovorili veću cijenu električne energije od one koju su kao povlašćeni proizvođači imali na osnovu ugovora potpisanih sa „Crnogorskim opretorom tržišta električne energije“, doći će do povećanja osnovice za obračun koncesione naknade, a po tom osnovu i do većih prihoda. U vezi sa tim, Ministarstvo je pripremilo i usaglasilo sa koncesionarima, a Vlada na današnjoj sjednici prihvatila sporazume o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada kojim će biti definisani svi relevantni elementi njihovog obračuna, uvažavajući odredbe utvrđene ugovorima o koncesiji na osnovu kojih se obračunava koncesiona naknada.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporazumu između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2023. godinu i prihvatila tekst Finansijskog sporazuma.

Programom je predviđeno finansiranje Godišnjeg akcionog plana za doprinos Paketu energetske podrške Zapadnom Balkanu za Crnu Goru u 2023. godini, u ukupnoj vrijednosti od 30 000 000 eura i u pitanju su bespovratna sredstava Evropske unije.

Utvrđen je Predlog Zakona o o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190. Konvencijom se ujednačavaju standardi koji se odnose na područje zaštite od nasilja i uznemiravanja svih sudionika u svijetu rada, čime se dopunjuje i unapređuje stanje u ovoj oblasti i omogućavaju dostojni uslovi za rad. Potvrđivanjem ovog međunarodnog instrumenta Crna Gora se svrstava u red zemalja koje usaglašavaju svoje radno zakonodavstvo sa savremenim evropskim i međunarodnim standardima rada potvrđujući time ustavno određenje da je država u kojoj su osnovne vrijednosti poštovanje ljudskih prava i sloboda i u kojoj se jemči pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja i na pravične i humane uslove rada.

Vlada je utvrdila Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Amandmanski se predlaže definisanje sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS) kako bi se omogućilo stvaranje mehanizma za sprečavanje nepravilnosti i prevara, odnosno efikasna zaštita finansijskih interesa EU. AFCOS će obezbijediti koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti, kao i neposrednu saradnju sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (OLAF).

Usvojen je Predlog za davanje nepokretnosti – poslovnih prostora, u svojini Crne Gore, na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade Stonoteniskom savezu Crne Gore i prihvaćen tekst Ugovora.

Vlada se upoznala sa Informacijom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom o davanju saglasnosti za sprovođenje hitnog postupka javne nabavke trajekata i prateće opreme za funkcionisanje istih. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost Javnom preduzeću da sprovede hitan postupak javne nabavke za kupovinu ili zakup ukupno do šest trajekata i prateće opreme za njihovo funkcionisanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako bi se obezbijedio kontinuiran i nesmetan prevoz trajektima na relaciji Kamenare – Lepetane.

Usvojena Informacija o obezbjeđenju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za Opštinu Tuzi. 2. Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve za sanaciju štete u ukupnom iznosu od 500.000,00 eura. U Informaciji se navodi da je usljed vremenske nepogode na teritoriji Opštine Tuzi tokom ljeta 2022. godine pričinjena velika šteta na poljoprivrednim kulturama, koju je Komisija, po osnovu 250 zahtjeva, procijenila na oko 3.950.000,00 eura.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

                      

42. sjednica Vlade Crne Gore (24.02.2023.)


42. sjednica Vlade Cne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o realizovanoj emisiji obveznica koje su emitovane na međunarodnom tržištu u 2020. godini Materijal Zaključci
1.1Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za NATO Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023 i realizaciju Akcionog plana za njegovo sprovođenje Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu Materijal Zaključci
6.Nacrt izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić s Predlogom programa održavanja javne rasprave DOSTUPAN JE NA LINKU: https://media.gov.me/files/gov/2023/03/nacrt-izmjena-i-dopuna-prostorno-urbanistickog-plana-opstine-niksic-s-predlogom-programa-odrzavanja-javne-rasprave.pdf Zaključci
7.Informacija o Vanbudžetskom programu OEBS-a za podršku Ukrajini (Support Programme for Ukraine - SPU) Materijal Zaključci
8.Informacija o potpisivanju Amandmana br. 3 Ugovora za realizaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine s Predlogom amandmana br. 3 Materijal Zaključci
9.Predlog za uplatu avansa Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore prema Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ po osnovu usluga rehabilitacije u 2023. godini , u iznosu od 1,2 miliona eura - odgođena prilikom utvrđivanja Dnevnog reda
10.Predlog za davanje saglasnosti na Odluku o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi („Službeni list CG - opštinski propisi“, br. 044/21) Skupštine Opštine Tuzi Materijal Zaključci
11.Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-011/23-533/2, od 09.02.2023. godine vezano za regulisanje načina obračuna koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala s predlozima sporazuma Materijal Zaključci
12.Informacija o Finansijskom sporazumu između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2023. godinu s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
13.Informacija o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade poslovnog objekta „Kuća maslina“ koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1075/2, broj zgrade 1, spratnost S+P+P1, u svojini države Crne Gore - odgođena prilikom utvrđivanja Dnevnog reda
14.Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane Materijal Zaključci
15.Kadrovska pitanja Zaključci
15.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
15.2Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu sporta i mladih Materijal
15.3Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo Materijal
15.4Predlog za imenovanje članice Savjeta JU Prirodnjački muzej Crne Gore Materijal
15.5Predlog za imenovanje članice Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Materijal
15.6Predlog za imenovanje člana Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Materijal
15.7Predlog za imenovanje člana Savjeta JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Materijal
15.8Predlog za izbor članova Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar Materijal
15.9Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar Materijal
15.10Predlog za postavljenje pomoćnice direktora Uprave za statistiku Materijal
15.11Predlog za postavljenje pomoćnice direktora Uprave za statistiku Materijal
15.12Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde Materijal
15.13Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte Materijal
15.14Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora JU Centar za socijani rad za opštine Pljevlja i Žabljak Materijal
15.15Predlog za postavljenje sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja Materijal
15.16Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
15.17Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
15.18Predlog za postavljanje sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Herceg Novi za otuđenje nepokretnosti Materijal Zaključci
17.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Albanije o zajedničkom održivom upravljanju ribarstvom na Skadarskom jezeru i rijeci Bojani s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
18.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
19.Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Albanije u oblasti zdravstva s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
20.Informacija o zaključivanju Mamoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Albanije o saradnji u oblasti odbrane s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
21.Informacija o potrebi zaključivanja Programa saradnje u oblasti kulture između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2023-2025 s Predlogom programa Materijal Zaključci
22.Informacija o potrebi zaključivanja Programa saradnje u oblasti kulture između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Sjeverne Makedonije za period 2023-2026 s Predlogom programa Materijal Zaključci
23.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva sporta i mladih Crne Gore i Ministarstva obrazovanja i sporta Republike Albanije i Ministarstva za mlade i djecu Republike Albanije s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
24.Informacija o projektnim prijavama pripremljenim za podnošenje u okviru 29. poziva tehničke podrške za pripremu projektne dokumentacije i 8. poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO) Materijal Zaključci
25.Informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal Zaključci
26.Informacija o radu Sektora za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade i sprovođenju Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata u 2022. godini Materijal Zaključci
27.Informacija o obezbjeđivanju dodatnih sredstava za potrebe Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Materijal Zaključci
28.Predlog za finansiranje rada organizacije Saveza organizacije boraca Narodnooslobodilačkog rata Crne Gore iz Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
29.Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Kabinet predsjednika Vlade Materijal Zaključci
30.Predlog za utvrđivanje visine naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Materijal Zaključci
31.Predlog platforme o učešću potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića na ministarskom forumu Partnerstva za transatlantsku energiju i klimatsku saradnju (P-TECC), Zagreb, Republika Hrvatska, u periodu od 1-2. marta 2023. godine Materijal Zaključci
32.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja, koju će predvoditi Dragoslav Šćekić, ministar zdravlja, na 1. albanskom zdravstvenom kongresu, Albanija, 5 - 7. mart 2023. godine Materijal Zaključci
33.Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Maše Vlaović, ministarke kulture i medija, Republici Sjevernoj Makedoniji, od 28. februara do 2. marta 2023. godine Materijal Zaključci
34.Predlog platforme o učešću direktora Uprave za statistiku na konferenciji „Nove tehnike i tehnologije za statistiku“, koja će se održati od 7. do 9. marta 2023. godine, u Briselu Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
35.Predlog za davanje saglasnosti JZU Klinički Centar Crne Gore za pokretanje postupka javnog oglašavanja za davanje u zakup prostora u okviru Kliničkog Centra Crne Gore, naime, tri poslovna prostora i prostora za postavljanje 29 vending aparata na period od pet godina Materijal Zaključci
36.Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarskih parcela br. 1130/81 i 1130/82, obije upisane u list nepokretnosti broj 915, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine Materijal Zaključci
37.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Braća Ribar“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 769 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
38.Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 6697 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
39.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Dašo Pavičić“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 463 KO Topla, Herceg Novi, u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
40.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 74 KO Jošica, Herceg Novi u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
41.Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola Pljevlja za davanje u zakup prostorija upisanih u listovima nepokretnosti 3171 KO Pljevlja, 74 KO Ilino brdo II, 598 KO Pljevlja, 554 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
42.Pitanja i predlozi
42.1Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini Materijal Zaključci
42.2Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190 Materijal Zaključci
42.3Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno Kadrovskim planom za 2022. godinu Materijal Zaključci
42.4Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije koju predvodi ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović Azerbejdžanu i potpisivanje Memoranduma o razumjevanju i saradnji Materijal Zaključci
42.5Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu Materijal Zaključci
42.6Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Materijal Zaključci
42.7Predlog za davanje nepokretnosti – poslovnih prostora, u svojini Crne Gore, na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade Stonoteniskom savezu Crne Gore Materijal Zaključci
42.8Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade dr Dritana Abazovića na Skoplje ekonomskom forumu, 1. marta 2023. godine Materijal Zaključci
42.9Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje memoranduma o saradnji između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Ministarstva infrastrukture i energetike Republike Albanije u oblasti energetike s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
42.10Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Ministarstva infrastrukture i energetike Republike Albanije s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
42.11Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
42.12Informacija Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom o davanju saglasnosti za sprovođenje hitnog postupka javne nabavke trajekata i prateće opreme za funkcionisanje istih Materijal Zaključci
42.13Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Kolašin Materijal Zaključci
42.14Izvještaj s 36. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Materijal Zaključci
42.15Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu - AGROBUDŽET Materijal Zaključci
42.16Informacija o obezbjeđenju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za Opštinu Tuzi Materijal Zaključci
42.17Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom Materijal Zaključci
42.18Izvještaj o vođenju pregovora o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola (Crna Gora) - Puljaj (Republika Albanija) za međunarodni drumski putnički saobraćaj i vršenju zajedničke granične kontrole sa Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
NAPOMENA:Vlada je odgodila odlučivanje o tačkama 9. i 13. prilikom utvrđivanja dnevnog reda.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?