Šta radi Ministarstvo?

Sadržaj:
O nama Šta radimo u oblasti  sporta?A šta radimo u oblasti omladinske politike?

O nama

Ministarstvo sporta i mladih osnovano je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na oblast sporta i omladinske politike.

 Šta radimo u oblasti  sporta?

Bavimo se  promocijom Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost, sprovodimo Strategiju razvoja sporta, te iniciramo i preduzimamo mjere u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta. Osim navedenog, sprovodimo aktivnosti na razvoju vrhunskog sporta, podstičemo i promovišemo razvoj sporta kod djece, studenata i lica sa invaliditetom, preduzimamo mjere u cilju razvoja sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu. Vodimo registar sportskih organizacija i druge evidencije u oblasti sporta, osnivanje i praćenje rada sportskih organizacija, pratimo obavljanje sportskih djelatnosti od strane sportskih organizacija, kao i sprovođenje stručnog rada u sportu,  utvrđujemo status, prava i obaveze sportista, kao i radno-pravni status sportista i radnika u sportu, stvaramo uslove za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata, podstičemo i pratimo djelovanje Crnogorskog olimpijskog komiteta i nacionalni sportski saveza su takođe u domenu rada ove institucije. Sarađujemo sa međunarodnim sportskim organizacijama, kao i sa sportskim institucijama radi praćenja, unapređivanja i podrške olimpijskim inicijativama i programima, podižemo svijest o značaju bavljenja sportom u školskom uzrastu kao značajnom segmentu za zdravlje djece, promovišemo i podstičemo bavljenje sportom svih građana kroz unapređenje sportske rekreacije, a uz to brinemo i o zdravstvenoj sposobnosti sportista.

A šta radimo u oblasti omladinske politike?

U oblasti omladinske politike obavljamo poslove koji se odnose na kreiranje i unapređenje omladinske politike, donošenje strategija i akcionih planova, kao i programa za mlade. Stvaramo i unapređujemo uslove za rad omladinskih servisa, sarađujemo sa nevladinim organizacijama i drugim subjektima u cilju unapređenja omladinske politike, podstičemo proaktivno učešće mladih u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na državnom i lokalnom nivou. Pored navedenog, podstičemo uključivanje mladih u neformalno obrazovanje, u politike regionalne i međunarodne saradnje koja se odnosi na mlade, a obavljamo i druge poslove koji su nam određeni u nadležnosti.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?