Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Strateška dokumenta u oblasti digitalne transformacije i sajber bezbjednosti da pokrenu promjene

Objavljeno: 26.07.2021. 12:43

„Nova strateška dokumenta u oblasti digitalne transformacije i sajber bezbjednosti čija izrada je u toku treba da pokrenu promjene u ovim oblastima“ - ocijenjeno je na konsultacijama koje je organizovalo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u saradnji sa Privrednom komorom, a povodom Nacrta Analize stanja za potrebe izrade Strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026. i Nacrta strateških ciljeva Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026.

Potpredsjednica Privredne komore, Nina Drakić, kazala je da je Strategija digitalne transformacije, uz Strategiju pametne specijalizacije jedan od najvažnijih dokumenata čijom će uspješnom implementacijom Crna Gora ući u društvo visoko razvijenih zemalja. Drakić je naglasila pet ključnih aktivnosti koje treba strateški planirati iz ugla unapređanja e-Poslovanja, tj. digitalne transformacije privrede: povećanje stope digitalne transformacije privrede, kako u velikim, tako i u malim i srednjim preduzećima, kreiranje digitalne preduzetničke kulture kroz unapređenje pozicija imidža digitalnog preduzetništva i promovisanje uloge ovakvih preduzetnika u društvu i ekonomiji, privlačenje, razvoj i zadržavanje visokoobrazovane radne snage, posebno u dijelu informatičkog obrazovanja i talenata, olakšavanje pristupa finansijama i povećanje investicija u ovaj sektor, kao i razvijanje digitalno podržang tržišnog ambijenta.

Nina DrakićDržavna sekretarka u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, Marina Banović, naglasila je da je ovo nastavak konsultacija koje su održane u aprilu, a na kojima je predstavljen koncpet razvoja ovih dokumenta. Ona je ocijenila da je digitalna transformacija proces koji angažuje sve aktere u društvu, tako da su u izradu strateških dokumenata, pored državnog sektora i privrede, uključeni NVO sektor i akadamska zajednica, što obezbjeđuje integrianje različitih perspekiva na ovom planu u izradu Strategije.

Marina B.„Ono što smo obećali i što danas radimo, jeste da ćemo postupak izrade ovih dokumenta raditi u širokom konsultativnom procesu, koji uključuje sve aktere i daje priliku uvida u svim fazama razvoja, uz mogućnost intervencije ili dostavljanja bilo koje vrste komentara i inputa, a sve sa ciljem da oba ova dokumenta, kao i svi dokumenti koji budu izlazili iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija budu vlasništvo, ne Ministarstva nego društva kojem su namjenjena“, poručila je Banović.

Ekspert iz oblasti digitalizacije, Boris Koprivnikar, predstavio je rezultate Operativnog tima koji je uradio analizu stanja u oblastima: privreda, zadravstvo, obrazovanje, akademska zajednica, ICT sektor, telekomunikacioni sektor. On je kazao da je digitalna transformacija proces u kojem učestvuje cijelo društvo i svi njegovi sistemi, te da je bitno da na nivou svake organizacije postoji koordinacija digitalnog razvoja. Koprivnikar je ocijenio da svi servisi treba da budu u potpunosti onlajn, ako se nešto počne, mora se završti onlajn, uključujući dobijanje i plaćanje dokumenta.„Digitalizacijom možemo vrlo efikasno da podupremo bolje životne i radne uslove i razvoj čitavog društva i treba razumjeti da je digitalizacija društva kao cjeline danas na međunarodnom tržištu ključni faktor uspjeha“, zaključio je Koprivnikar.

Dušan Krkotić, šef Odsjeka za informacionu-komunikacionu infrastrukturu i informacionu bezbjednost predstavio je pet strateških ciljeva Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026: Kapaciteti sajber odbrane i upravljanja kriznim situacijam, Zaštita kritične infrastrukture, Sajber kriminal i zaštita ličnih podataka, Edukacija, istraživanje i razvoj, Javno-privatno partnerstvo i međunarodna saradnja.

Dušan k


„Već su planirane aktivnosti na unapređenju legislativnog okvira iz domena sajber kriminala, a, takođe, i edukacija tužilaca i sudija na ovom polju. Iz domena sajber kriminala, unaprijediće se saradnja Uprave policije sa telekomunikacionim operaterima u cilju prevencije nelegalnih sadržaja, što podrazumijeva izmjene zakona kako bi to bilo efikasno“, popručio je Krkotić.

U diskusiji koja je bila sadržajana, učesnici Konsultacija su pohvalili način pripreme i koncepcije Strategije, učešće ICT u radu grupe i dali sugestije za unapređenje situacione analize.

Konsultacije su održane kako bi poslužile u daljoj izradi Strategije digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026, kao i Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. uz punu uključenost zainteresovane javnosti.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNO DRUŠTVA I MEDIJADa li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?