Tatjana Radović

v.d. generalne direktorice

Tatjana Radović je v.d. generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave od januara 2024. godine.

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Herceg Novom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položila je pravosudni ispit.

Svoju profesionalnu karijeru započela je 2006. godine u Ministarstvu pravde, gdje je na različitim pozicijama u Direktoratu za pravosuđe, radila deset godina. Tokom rada u Ministarstvu pravde bila je kordinator Pregovaračkog poglavlja 23 za oblast ljudskih prava  u Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji (2014-2015), kao i koordinator za oblast pravosuđa u Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji (2015-2016). Takođe, bila je članica Savjeta za prava djeteta i mnogih Radnih grupa za izradu zakona i strateških dokumenata.

Od 2016 – 2018. godine karijeru je nastavila u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kao savjetnica Zaštitnika za oblast pravosuđa.

Zatim, od 2018- 2021. godine bila je imenovana za članicu Komisije za žalbe Vlade Crne Gore, koju funkciju je obavljala profesionalno.

Od juna 2022. godine do decembra 2023. godine obavljala je poslove generalne direktorica Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa Ministarstva javne uprave.

Tokom karijere obrazovanje je sticala kroz Program obuke za mlade diplomate i državne službenike uključene u proces integracije Crne Gore u EU na Diplomatskoj akademiji u Beču i u evropskim institucijama u Briselu. Završila je i Školu demokratije Fridrih Ebert & Stifung u organizaciji NVO Centra za građansko obrazovanje. Govori engleski jezik.

Učesnik je brojnih konferencija, seminara i obuka organizovanih u Crnoj Gori i inostranstvu u oblasti pravosuđa, međunarodne pravosudne saradnje, javne uprave, zaštite ljudskih prava i sloboda i evropskih integracija.Kontakt

Tatjana Radović

načelnica
Adresa:
Rimski trg br.45
Telefon:
Telefon: +382 20 482 131