Turizam

Sadržaj:
Zakonska regulativa u oblasti turizmaCentralni turistički registarKategorizacija ugostiteljskih uslugaMali vodič za seoska domaćinstva – pružanje usluga smještaja i ishrane turistimaUslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste - seosko domaćinstvoUslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, turistički apartmanski blok, etno selo, nacionalni restoran i dr.Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti turističke agencije I licenceUslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinjeUslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (rad) na skijalištuUslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti pružanja usluga raftingaUslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp, kamp naselje i kamp u divljiniOlakšice za investitore u sektoru turizma u Crnoj Gori
Zakonska regulativa u oblasti turizma

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu

Zakon o turističkim organizacijama
Zakon o boravišnoj taksi
Zakon o skijalištima
Zakon o planinskim stazama
Zakon o raftingu

Uredbe

Uredba o visini boravišne takse za plovne objekte nautičkog turizma

Uredba o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti

Uredba o obliku, sadržaju, načinu vodjenja i upotrebe Jedinstvene evidencije turističkog prometa

Uredba o izmjeni Uredbe o obliku, sadržaju_načinu vođenja i upotrebe Jedinstvene evidencije turističkog prometa

Uredba o načinu i bližim kriterijumima za utvrđivanje naknade za uspostavljeno pravo službenosti na nepokretnostima na skijaškom području

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018, 013/18 od 28.02.2018, 025/19 od 30.04.2019, 067/19 od 11.12.2019, 076/20 od 28.07.2020)

Pravilnik o načinu korišćenja i sadržaju vaučera za nerealizovane ugovore o putovanju u paket - aranžmanu 
Pravilnik o obrascu sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se pružaju turističke i ugostiteljske usluge
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i načinu kategorizacije objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije zaključenih ugovora o turističkom putovanju i organizovanju izleta
Pravilnik o obrascu licence za obavljanje turističke djelatnosti - turistička agencija
Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
Rulebook on types, minimum technical conditions and categorization of hospitality facilities
Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj
Pravilnik o graničnim vrijednostima buke načinu mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i načinu upotrebe i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka
Pravilnik o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o skijalištima ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 040/11 od 08.08.2011, 021/14 od 06.05.2014, 044/17 od 06.07.2017))

Pravilnik o bližim uslovima za klasifikaciju obilježavanje i sigurnost ski staza

Pravilnici koji se primjenjuju, a donešeni su na osnovu Nevažećeg Zakona o turizmu ("Službeni list Crne Gore", br. 061/10 od 22.10.2010, 040/11 od 08.08.2011, 053/11 od 11.11.2011, 031/14 od 24.07.2014)

Pravilnik o načinu podnošenja prijave i odjave turista i sadržaju i načinu vođenja evidencije
Pravilnik o izmjeni pravilnika o turističkim lokalitetima na kojima važi poseban režim rada turističkih vodiča
Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća članski doprinos turističkim organizacijama
Pravilnik o uslovima i načinu sticanja zvanja počasnog turističkog vodiča
Pravilnik o kriterijumima za razvrstavanje planinskih staza
Pravilnik o minimalno-tehnickim uslovima u pogledu opreme i uredjenja poslovnica turistickih agencija i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova
Pravilnik o obliku, dimenzijama i sadržaju turističke signalizacije planinskih staza
Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog animatora
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o programu obuke, načinu polaganja stručnog ispita, sadržaju, izgledu i načinu izdavanja licence za planinskog vodiča
Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se placa clanski doprinos turistickim organizacijama
Pravilnik o sadržaju i izgledu licence za obavljanje djelatnosti turističke agencije
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjena registara planinskih staza u Crnoj Gori
Pravilnik o uslovima u pogledu uredjenosti i izgradjenosti kupalista na rijekama i jezerima
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku izbora domacina za odrzavanje planinskih staza
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku kategorizacije planinskih staza prema zahtjevnsti
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku klasifikacije planinskih staza prema namjeni
Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova
Pravilnik o vrstama objekata nautičkog turizma, minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji
Pravilnik o ispitnom programu za poslovođu turističke agencije, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja ispita
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu postavljanja signalizacije na skijalištu
Pravilnik o bližim kriterijumima za kategorizaciju turističkih mjesta
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, sadržaju i obliku obrasca prijave i načinu vođenja registra za pružanje usluga u objektima zatvorenog tipa
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za pokretne objekte
Pravilnik o objavljivanju međunarodnih sportskih pravila (FIS pravila)
Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, načinu izdavanja i upotrebe značke turističkog inspektora
Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog pratioca
Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog vodiča
Pravilnik o programu, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča

Odluke

Odluka о sufinansiranju projekata vezanih za organizovanje tematskih skupova i manifestacija u periodu oktobar - decembar u funkciji razvoja turizma u 2014. godini

Odluka o Nacionalnoj mreži planinskih staza

Odluka o utvrdjivanju prioritetnih turistickih lokaliteta

Rješenja

Rješenje o određivanju kategorije turistickog mjesta

Centralni turistički registar

Centralni turistički registar je jedinstvena, elektronska, javna baza podataka, sa podacima o subjektima koji obavljaju djelatnost u oblasti turizma i ugostiteljstva, a koji su registrovani ili evidentirani za obavljanje te djelatnosti u skladu sa ovim zakonom, kao i drugim podacima u skladu sa ovim Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu.

Centralni tursitički registar uspostavlja se na osnovu postojećih registara koje vode Ministarstvo i organi lokalne uprave.

 1. U Centralni turistički registar upisuju se:

- turističke agencije-organizatori putovanja;

- turističke agencije-posrednici.

- kategorisane luke nautičkog turizma

- pružaoci usluga u nautičkom turizmu ;

- kupališta i pružaoci usluga na kupalištima;

- skijališta i pružaoci usluga na skijalištima;

- lica koja pružaju usluge u domaćinstvima i seoskim turističkim domaćinstvima.

- turistički vodiči;

- kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti;

- Nacionalna turistička organizacija;

- regionalne turističke organizacije i

- lokalne turističke organizacije.

2. Radi upisa ili brisanja iz Centralnog turističkog registra, nadležni organi lokalne uprave dužni su da konačna rješenja, koja donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, sa popunjenim obrascima za upis, odnosno brisanje iz registra, dostave Ministarstvu bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana konačnosti rješenja.

3. Centralni turistički registar vodi Ministarstvo.

4. Podaci iz Centralnog turističkog registra su javni.

Registar je dostupan na sledećoj web adresi: www.ctr.mek.gov.me

Kategorizacija ugostiteljskih uslugaPravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

Priručnik za standardizaciju turističkog smještaja u Crnoj Gori

Interno uputstvo za realizaciju postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata za usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića

Zahtjev za određivanje kategorije za hotel, motel, aparthotel, turističko naselje, pansion i nacionalni restoran

Pregled kategorisanih ugostiteljskih objekata kojima Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdaje rješenja o odobrenju za rad

Mali vodič za seoska domaćinstva – pružanje usluga smještaja i ishrane turistima


Mali vodič za seoska domaćinstva - pružanje usluga smještaja i ishrane turistima

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste - seosko domaćinstvo


Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo možete podnijeti i elektrnskim putem Portala eUprave.

Privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo, u skladu sa čl. 66 stav 1 i 2 i 74 a u vezi sa čl. 100 i 103 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG”, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) dostavljaju:

1. Ukoliko se usluge ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo obavljaju u okviru privrednog društva, drugog pravnog lica ili kao preduzetnik neophodno je dostaviti dokaz o registraciji (Izvod iz CRPS-a);

2. Dokaz o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava (čl. 103 stav 2 zakona);

3. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja, odnosno korišćenja ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo:

- Za fizičko lice: dokaz o pravu svojine / susvojine objekta - javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) ili pravo na korišćenje objekta / zemljišta – potvrda nadležnog organa lokalne samouprave ili mjesne zajednice kojom se dokazuje pravo na korišćenje;

- Za privredno društvo, druga pravna lica ili preduzetnike: izvod iz lista nepokretnosti i ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo;

4. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu ugostiteljskog objekta) privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

- ugovor o radu sa punim radnim vremenom,

- dokaz o najmanjem završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,

5. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)

6. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2 € za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama).

Ispunjenost minimalno – tehičkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme u ugostiteljskom objektu vrste seosko domaćinstvo vrši ovlaćeno lice ministarstva, shodno Pravilniku o minimalno-tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge u seoskom domaćinstvu.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme ugostiteljski moraju ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (uslove u pogledu bezbijednosti hrane, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 79 stav 4 i 5 zakona).

Ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu mogu pružati privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizičko lice (domaće ili strano) koje je vlasnik / suvlasnik objekta / kata, odnosno zemljišta, najviše do 10 smještajnih jedinica – 20 ležaja (čl.100 stav 1 i 2 zakona).

U okviru ugostiteljskog objekta vrste seosko domaćinstvo, fizičko lice može organizovati i pružanje ugostiteljskih usluga vrste kamp, za najviše 15 smještajnih jedinica, odnosno 30 lica istovremeno u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova (Sl.list CG br. 61/11).

Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme.

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćeno službeno lice ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262 i 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Seoska domaćinstva

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, turistički apartmanski blok, etno selo, nacionalni restoran i dr.


Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u skladu sa čl. 66 stav 1 i 74, a u vezi sa članom 83 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) u obavezi su dostaviti:


1. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja ugostiteljskog objekta izgrađenog u skladu sa propisima o gradnji:

- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i

- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta


2. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu ugostiteljskog objekta):
- ugovor o radu sa punim radnim vremenom, osim ako je poslovođa ugostiteljskog objekta izvršni direktor društva;

- dokaz o najmanjem završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,

3. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)


4. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2,00€ za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama)


Ukoliko se u hotelu namjerava obavljati kondo model poslovanja:


- Hotel mora posjedovati kategoriju minimum 5***** zvjezdica u primorskom regionu i Glavnom gradu i kategoriju minimum 4**** zvjezdice u sjevernom i srednjem regionu osim Glavnog grada, i koji je u funkciji 12 mjeseci;


- Smještajne jedinice u hotelu kondo modela poslovanja predmet su pojedinačne podjele i moraju biti u komercijalnoj funkciji, najmanje 10 mjeseci u toku godine;


- Smještajne jedinice pojedinačno se upisuju u katastar nepokretnosti sa teretom da jedinicom upravlja upravljač u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu;


- Pored navedenih dokaza za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti za kondo model poslovanja neophodno je dostavljanje i zaključenih ugovora o kupoprodaji, upravljanju i održavanju;


Ukoliko se u hotelu namjerava obavljati mješoviti model poslovanja:


- Hotel mora posjedovati kategoriju minimum 5***** zvjezdica kapaciteta minimum 120 smještajnih jedinica u primorskom regionu i Glavnom gradu i kategorije minimum 4**** zvjezdice kapaciteta minimum 60 smještajnih jedinica u središnjem i sjevernom regionu osim Glavnog grada, i koji je u funkciji 12 mjeseci;


- Smještajne jedinice u hotelu sa mješovitim modelom poslovanja mogu biti predmet pojedinačne prodaje uz mogućnost opcionog izdavanja na dobrovoljnoj osnovi;


- Izdavanje smještajnih jedinica vrši se isključivo preko upravljača odnosno hotelskog operatera koji upravlja hotelom u cjelini;


- Procenat smještajnih jedinica namijenjenih prodaji ne može prelaziti 50 % ukupnih smještajnih kapaciteta hotela;


- Izuzetno u hotelu kategorije minimum 5***** zvjezdica kapaciteta minimum 240 smještajnih jedinica u primorskom regionu i Glavnom gradu i kategorije minimum 4**** zvjezdice kapaciteta minimum 120 smještajnih jedinica u središnjem i sjevernom regionu osim Glavnog grada, procenat smještajnih jedinica namijenjen prodaji ne može prelaziti 60% ukupnih smještajnih jedinica;


- Smještajne jedinice u hotelima sa mješovitim modelom poslovanja upisuju se u katastar nepokretnosti sa teretom da tom smještajnom jedinicom upravlja upravljač u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu;


- Smještajne jedinice moraju biti u sastavu ugostiteljskog objekta koji predstavlja jedinstvenu cjelinu u pogledu poslovanja, upravljanja i održavanja;


- Upravljanje hotelom može se ugovorom povjeriti hotelskom operateru;

- Prodajom smještajnih jedinica ne smije se mijenjati namjena i djelatnost ugostiteljskog objekta – hotela kao poslovnog objekta;


- Pored navedenih dokaza za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti za mješoviti model poslovanja neophodno je dostavljanje i zaključenih ugovora o kupoprodaji, upravljanju i održavanju;

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskog objekta potrebno je navesti podatke koji se odnose na naziv, adresu i oblik obavljanja privredne djelatnosti, PIB i registrarski broj iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS); kao i adresu, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta pod kojim će poslovati.

Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme propisanih Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (''Sl. List CG'' br. 36/18), ugostiteljski objekti moraju ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (opšte i posebne higijenske zahtjeve, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (član 79 st. 4 i 5 Zakona).


O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lice ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Ugostiteljski objekti
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Apartmanski blok
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar - Nacionalni restoran

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti turističke agencije I licence

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje licence i rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije vrste organizator putovanja ili posrednik (poslovnice – expoziture), u skladu sa članom 9 i 15, a u vezi sa čl. 17, 18, 19 i 20 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) dostavljaju:

1. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja poslovnog prostora poslovnice – expoziture turističke agencije:

- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i

- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju poslovnog prostora


2. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu turističke agencije):

- ugovor o radu sa prijavom o zaposlenju kod poreske uprave,

- dokaz o završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,

- posjedovanje znanja jednog stranog jezika minimum B1 nivo sa CEF skale i

- odgovarajući dokument o radnom iskustvu u turističkoj djelatnosti (3 godine radnog iskustva za turističku agenciju organizator putovanja I 1 godinu radnog iskustva za turističku agenciju posrednik)

3. Za dokazivanje jemstva:

- neopoziva bankarska garancija za dobro izvršenje usluga koja je plativa na prvi poziv i bez prigovora, ili

- polisa osiguranja ili

- stanje novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke za svaku poslovnicu i expozituru u iznosu od 15.000,00€ eura za turističku agenciju – organizator putovanja, odnosno 7.000,00€ eura za turističku agenciju – posrednik.

4. Odgovarajući dokaz o ostvarenim ukupnim prihodima agencije u prethodnoj godini (bilans stanja i uspjeha)

5. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)

6. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2,00 € za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama).

Djelatnost turističkih agencija može se obavljati i u stambenom prostoru, isključivo putem interneta.
Ukoliko se djelatnost turističke agencije namjerava obavljati isključivo putem interneta (online) neophodno je pored prethodno navedenih dokaza dostaviti i dokaz o prebivalištu poslovođe turističke agencije na adresi stambenog prostora u kojem se namjerava obavljati djelatnost.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad - licence turističke agencije potrebno je navesti podatke koji se odnose na naziv, adresu i oblik obavljanja privredne djelatnosti, PIB i registrarski broj iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS); adresu poslovnice – expoziture turističke agencije, kao i naziv i vrstu pod kojom će poslovati.

Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu opreme i uređenja prostora.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu opreme i uređenja prostora poslovnica – expozitura turističke agencije mora ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (uslovi gradnje, opšte i posebne higijenske zahtjeve, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 18 stav 2 i 3 Zakona).

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćeno službeno lice ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje


Shodno članu 36 stav 1 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl. list CG”, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20), odobrenje za rad i legitimacija se izdaje fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uslove:

- ima aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika, odnosno jezika na kojem pruža usluge vodiča/vodičkinje;
- ima znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju za strano fizičko lice;
- ima sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za turističkog vodiča/vodičkinje u skladu sa zakonom.

Odobrenje za rad i legitimacija se izdaju na osnovu podnijetog zahtjeva ovom ministarstvu kao nadležnom organu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti i legitimacije (član 37 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu).

Uz zahtjev se prilažu sljedeći dokazi:

- sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za turističkog vodiča/vodičkinju u skladu sa zakonom;
- o poznavanju jezika na kojem će pružati usluge;

- o poznavanju crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju za strano fizičko lice;
- popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar.

- Kopiju lične karte ili pasoša;

- Dvije slike pasoškog formata.

- Dokaz o troškovima postupka, uplata administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama tarifni br.4) u iznosu od 2.00 €;

- popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR).

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lica ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (rad) na skijalištu

Pružanje usluga na skijalištu obavlja se shodno uslovima propisanim Zakonom o skijalištima („Sl. list RCG“, br. 13/07 i „Sl.list CG“, br. 14/11, 21/14 i 44/17). Podnosilac zahtjeva (privredno duštvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) je u obavezi ovom ministarstvu, kao nadležnom organu za izdavanja odobrenja za rad skijališta, dostaviti:

1. Zahtjev u pismenoj formi koji sadrži podatke o:

- Naziv i sjedište privrednog društva;

- PIB (matični broj);

-Naziv i adresa skijališta za koji se traži izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti;
- Kontakt telefon br.

2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika (Izvod iz Centralnog registra).

3. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja ugostiteljskog objekta izgrađenog u skladu sa propisima o gradnji:

- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i

- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta.

4. Izvod iz prostorno planske dokumentacije za namjenu zemljišta za skijališta. (Član 4 Zakona)

5. Dokaz o ispunjenosti tehničkih uslova o ispitivanju čeličnih užadi i električnih instalacija-mišljenje (elaborat ili mišljenje/stručni nalaz) – izdaju ovlašćeni subjekti.

6. Dokaz o obezbjeđenju određenih službi na skijalištu: (čl. 33, 36, 40 i 41 zakona)
- službe spašavanja (najmanje dva spasioca sa ovlašćeni sertifikatom);

- službe prve pomoći (obezbjeđenje ljekara na skijalištu ili pripravnog ljekara;

- službe održavanja reda na skijalištu i redarske službe

7. Dokaz o zaključenju ugovora o osiguranju skijaša i drugih neposrednih korisnika skijališta (član 8 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima – „Sl. list CG”, br. 21/14).

8. Dokaz o uplati administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 u iznosu od 2,00 €.

9. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR).

Utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu uređenja, održavanja, opremanja i pružanja usluga na skijalištu vrši ovlašćeno lice ministarstva (čl. 7 zakona)

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lica ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenta:

Zahtjev
Zahtjev za upis u CTR - Centralni turistički registar

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti pružanja usluga raftinga

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje namjerava pružati usluge raftinga kao turističke djelatnosti u obavezi je ovom ministarstvu, kao nadležnom organu za izdavanje odobrenja za rad, shodno članu 37 Zakona o raftingu („Sl. list CG”, br. 53/11, 53/16 i 57/16) dostaviti:

1. Pismeni zahtjev koji sadrži podatke o:

- nazivu i sjedištu, odnosno ime i prezime, jedinstveni matični broj i adresu pružaoca usluga;
- podatke o vrsti usluga i čamcu za rafting, odnosno splavu.


2. Sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za vođu čamca ili splava, odnosno IRF licencu za najmanje jedno lice.


3. Ovjerena kopija/e:

- Polise osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i

- Polisa osiguranja korisnika usluga.


4. Dokaze o:

- registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika (Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata),

- dozvolu za plovidbu čamca (izdaje Kapetanija) i

- svjedočanstvo o usklađenosti sa sigurnosnim pravilima plovidbe (izdaje Uprava pomorske sigurnosti) pribavlja ministarstvo po službenoj dužnosti

5. Dokaz o uplati administrativne takse na račun Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama tarifni br. 4) u iznosu od 2,00 €.

6. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR).

Uz zahtjev je potrebno naznačiti uslužni broj telefona.

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lica ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp, kamp naselje i kamp u divljini

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste kamp u skladu sa čl. 66 stav 1 i 74, a u vezi sa čl. 83 i 105 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG”, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) dostavljaju:

1. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja ugostiteljskog objekta izgrađenog u skladu sa propisima o gradnji:

- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i

- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju ugostiteljskog objekta

2. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu ugostiteljskog objekta):

- ugovor o radu sa punim radnim vremenom,

- dokaz o najmanjem završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,

3. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)

4. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2,00 € za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br.
832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama)

5. Na zemljištu za koje nije izgrađena prostorna planska dokumentacija Ministarstvo može izdati privremeno odobrenje za pružanje usluga u kampu za obavljanje te djelatnosti na osnovu programa privremenih objekata na period od godinu dana, uz saglasnost nadležnog organa lokalne uprave, odnosno pravnog lica koje upravlja zaštićenim privrednim dobrom.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskog objekta vrste kamp potrebno je navesti podatke koji se odnose na naziv, adresu i oblik obavljanja privredne djelatnosti, PIB i registrarski broj iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS); kao i adresu, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta pod kojim će poslovati.

Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno –tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu prostora, uređaja i opreme ugostiteljski objekat vrste kamp mora ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (opšte i posebne higijenske zahtjeve, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 79 stav 4 i 5 Zakona).

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćena službena lica ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenta:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar

Olakšice za investitore u sektoru turizma u Crnoj Gori

 

Da bi se poboljšala upotreba glavnih resursa i dovele nove investicije, politika poreske reforme uvela je fiskalne podsticaje za ulaganja u sledeće sektore: visoko kvalitetni turizam - hoteli sa 5 zvezdica; proizvodnja hrane, osim primarne poljoprivredne proizvodnje, i kapitalna ulaganja u energetski sektor. U cilju uklanjanja poslovnih barijera i podsticanja visokokvalitetnog turizma, donešene su sledeće olakšice: 

1. Nulta stopa PDV-a shodno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost plaća se i za 10a) isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura.

2. Poreske olakšice shodno članu 12  Zakonu o porezu na nepokretnost (“Službeni list Crne Gore”, br. 025/19)  definišu da za ugostiteljske  objekte poreska stopa može se umanjiti u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 9 ovog zakona i to za ugostiteljske objekte kategorije 3 zvjezdice do 15%, za  ugostiteljske objekte kategorije 4 zvjezdice do 30% i ugostiteljske objekte kategorije preko 4 zvjezdice do 70%. Po uplati poreza na dobit preduzeća poslovni subjekti koji posluju u Crnoj Gori imaju mogućnost da na kraju godine prebace sredstva na svoje račune u inostranstvu.

3. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, i to: za usluga smještaja u hotelima, motelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima, turističkim apartmanima i vilama; usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga; usluga javnog prevoza putnika i njihovog ličnog prtljaga;

4. Oslobađanje placanja naknade za komunalno opremanje za hotele viskoke kategorije

3. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, i to: za usluga smještaja u hotelima, motelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima, turističkim apartmanima i vilama; usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga; usluga javnog prevoza putnika i njihovog ličnog prtljaga;

4. Oslobađanje placanja naknade za komunalno opremanje za hotele viskoke kategorije

Za gradnju hotela sa najmanje četiri zvjezdice, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020) investiror je oslobođen plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. 

Ukoliko hotel posluje po kondo odnosno mješovitom modelu poslovanja, investitor je dužan da plati naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za smještajne jedinice koje su predmet pojedinačne prodaje, i to za neto površinu smještajnih jedinica sa pripadajućim parking prostorom.

Za upis smještajnih jedinica koje su predmet pojedinačne prodaje u katastar nepokretnosti, pored isprava propisanih zakonom kojim se uređuje katastar nepokretnosti, potrebna je i isprava o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Za hotele koji podliježu oslobođenju plaćanja naknade za komunalno opremanje, privremeno oslobađanje od plaćanja naknade vrši se na osnovu provjere ispunjenosti uslova zahtijevane kategorizacije koju vrši revident u postupku revizije tehničke dokumentacije. Konačno oslobađanje od plaćanja naknade vrši se na osnovu kategorizacije objekta utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

U G listu katastra nepokretnosti unosi se zabilježba da je objekat oslobođen od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, odnosno da je naknada umanjena, uz navođenje osnova za oslobađanje odnosno umanjenje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?