Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva

U pogledu obaveze Crne Gore kao države kandidata za članstvo u EU da do pristupanja Uniji prihvati pravnu tekovinu (odnosno zakonodavstvo) EU i prenese je u svoj pravni poredak, Ministarstvo evropskih poslova zaduženo je za praćenje usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom. Članom 40 Poslovnika Vlade Crne Gore propisana je obaveza obrađivača propisa da, uz predlog propisa koji se utvrđuje ili usvaja na Vladi, dostavi izjavu o usklađenosti tog akta s odgovarajućim propisima Evropske unije, sa pratećom Tabelom usklađenosti, koja mora biti sačinjena u skladu s uputstvom Ministarstva za evropske poslove i potvrđena od strane Ministarstva. U Odsjeku za usklađivanje propisa sa pravnom tekovinom EU vrši se provjera tačnosti navoda u Izjavi i Tabeli o usklađenosti propisa Crne Gore s pravnom tekovinom EU i njihovo potvrđivanje.

Davanje mišljenja na predloge propisa koje je obrađivač dostavio je proces koji se odvija u više faza, u koordinaciji sa nadležnim resorom. Od januara 2014. ustanovljena je obaveza dostavljanja predloga propisa Evropskoj komisiji na mišljenje prije njihovog usvajanja. Ova obaveza se odnosi na sve propise koji se usklađuju sa pravnom tekovinom EU ili su vezani za mjerila u određenim poglavljima. Tabelu usklađenosti provjerava Ministarstvo evropskih poslova prije dostavljanja propisa Evropskoj komisiji, kao i uoči utvrđivanja predloga propisa na sjednici Vlade. U zavisnosti od kompleksnosti samog predloga propisa, kao i pravne tekovine koju treba prenijeti, proces komunikacije sa Komisijom radi usaglašavanja propisa može trajati i više mjeseci.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?