Zaštita i zdravlje na radu

Sadržaj:
PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUUPOZNAJTE SE SA SVOJIM PRAVIMA I OBAVEZAMA U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUOVLAŠĆENE ORGANIZACIJE/STRUČNE SLUŽBE KOJE SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUSTRUČNI ISPIT ZA LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUSTRUČNI ISPIT ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVAEVIDENCIJE O POVREDAMA NA RADUPROMOTIVNI OKVIR ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih.

Zaštita i zdravlje na radu u Crnoj Gori je djelatnost od javnog interesa.

XXI vijek je doba ekspanzije tehnoloških procesa koji jako brzo napreduju, što prouzrokuje nove oblike organizacije rada, kao i same procese rada. Proces rada je primarna karika u stvaranju bilo kojeg proizvoda, a produktivnost rada zavisi od nivoa njegove organizacije. Obezbjeđivanje bezbjednog i zdravog radnog mjesta, treba i mora da bude prvi osnovni princip svakog poslodavca. 

Aktivnosti direkcije usmjerene su u pravcu stvaranja kvalitetnih temelja za sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu i obezbjeđivanje sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve zaposlene u Crnoj Gori, što je i strateški cilj djelovanja Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, kao jedne od organizacionih cjelina u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

 

PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

Ministarstvo ekonomskog razvoja zaduženo je za vršenje poslova uprave koji se odnose na donošenje propisa u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Kreiranjem politike kroz donošenje zakona i podzakonskih akata koji se usklađuju sa propisima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, strateških dokumenata i potvrđivanja konvencija Međunarodne organizacije rada i izvještavanja o sprovođenju istih, dio su aktivnosti Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu.

  

UPOZNAJTE SE SA SVOJIM PRAVIMA I OBAVEZAMA U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

Poslodavac je dužan da:

obezbijedi mjere zaštite i zdravlja na radu sprječavanjem, uklanjanjem i kontrolom rizika na radu, obavještavanjem i osposobljavanjem zaposlenih za bezbjedan i zdrav rad uz odgovarajuću organizaciju i potrebna sredstva;

obezbijedi posebnu zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina života, kao i lica sa invaliditetom, u skladu sa ovim i drugim zakonima.

uzimajući u obzir promjenu radne okoline, sprovodi mjere zaštite i zdravlja na radu i bira takve radne i proizvodne metode koje će obezbijediti poboljšanje stanja ili viši nivo zaštite i zdravlja na radu.

se prilikom planiranja i uvođenja novih tehnologija konsultuje sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima za zaštitu i zdravlje na radu o pitanjima izbora sredstava za rad, uslova rada, radne sredine i njihovih posljedica za zaštitu i zdravlje na radu.

prilikom raspoređivanja zaposlenog na radno mjesto sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom uzme u obzir njegove sposobnosti, koje mogu uticati na zaštitu i zdravlje zaposlenog

da sprovodi mjere zaštite, poštujući opšta načela;

donese i posjeduje akt o procjeni rizika, za sva radna mjesta procijeni rizike, utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje;

organizacijom rada i radnog procesa obezbijedi mjere zaštite i zdravlja na radu u skladu sa ovim zakonom.

obezbijedi zdravstveni pregled zaposlenih koji se raspoređuju na radna mjesta sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom i u slučajevima ponovnog angažovanja zaposlenog koji je odsustvovao sa rada na tom radnom mjestu duže od godinu dana;

izvrši osposobljavanje zaposlenog kod zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanja na drugo radno mjesto, uvođenja nove tehnologije, uvođenja novih ili zamjene sredstava za rad, promjene procesa rada i ponovnog raspoređivanja na rad poslije odsustvovanja koje je trajalo duže od godinu dana;

zaposlenom nabavi i izda na upotrebu sredstva za rad i sredstva i opremu lične zaštite na radu neophodne za njegovo radno mjesto, samo ako za njih raspolaže sa propisanom dokumentacijom na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi

zaposlene obavezno osigurava od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Poslodavac, zaposleni, predstavnik zaposlenih i sindikat dužni su da sarađuju i konsultuju se u postupku utvrđivanja njihovih prava, obaveza i odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH 

Zaposleni ima pravo i obavezu da: 

se prije početka rada upozna sa mjerama zaštite i zdravlja na radu na poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen, kao i da se osposobljava za njihovo sprovođenje.

poslodavcu daje predloge, primjedbe i obavještenja o pitanjima zaštite i zdravlja na radu.

obavi zdravstveni pregled koji odgovara riziku za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, na koji ga upućuje poslodavac, u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu i propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Zaposleni ima pravo da odbije da radi, ako:

prethodno nije upoznat sa svim opasnostima ili štetnostima, odnosno rizicima na radu ili ako mu poslodavac nije obezbijedio propisani zdravstveni pregled;

prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nijesu sprovedene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu, sve dok se te mjere ne obezbijede;

na sredstvu za rad nijesu obezbijeđene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu i time mu je neposredno ugrožen život i zdravlje.

Zaposleni ima pravo da napusti radno mjesto

U slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti po život i zdravlje, zaposleni može da preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja su mu na raspolaganju, a u slučaju neizbježne opasnosti ima pravo da napusti opasno radno mjesto, radni proces, odnosno radnu sredinu.

Zaposleni je obavezan da u skladu sa osposobljenošću i uputstvima koja je dobio od poslodavca:

za vrijeme rada primjenjuje propisane mjere zaštite i zdravlja na radu, vodi računa o svojoj i zaštiti i zdravlju na radu drugih zaposlenih na koje utiče svojim radom ili postupcima pri obavljanju posla, namjenski koristi sredstva za rad, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite na radu i zaštitne uređaje, sarađuje i konsultuje se sa poslodavcem i stručnim licem kako bi se sprovele propisane mjere zaštite na poslovima na kojima radi;

u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavijesti poslodavca, pisano ili usmeno, ili preko predstavnika zaposlenih o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mjestu mogla da ugrozi njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih;

sarađuje i konsultuje se sa poslodavcem i stručnim licem dok poslodavac ne obezbijedi uslove za bezbjedan i zdrav rad.

Odgovornost zaposlenih

Zaposleni podliježe odgovornosti u slučaju nepridržavanja propisanih mjera zaštite i zdravlja na radu i neizvršavanja obaveza utvrđenih zakonom i aktima poslodavca.

 

OVLAŠĆENE ORGANIZACIJE/STRUČNE SLUŽBE KOJE SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

Za dobijanje ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu neophodno je ispuniti, kadrovske, organizacione, tehničke i druge uslove koji su navedeni u Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu i o postupku za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova ("Službeni list RCG", br. 67/05).

Spisak ovlašćenih organizacija/stručnih službi koje od Ministarstva ekonomskog razvoja imaju ovlašćenje da mogu obavljati određene poslove iz čl. 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu možete preuzeti OVDJE

Evidencija sadrži: naziv ovlašćene organizacije/stručne službe; adresa i kontakt; opis poslova za koji je dobijeno ovlašćenje; broj i datum izdavanja ovlašćenja; nosioci oblašćenja.

Troškovi nastali u procesu dobijanja ovlašćenja u iznosu od 200 eura potrebno je uplatiti na žiro račun Ministarstva ekonomskog razvoja 832-968-09.

Procedura dobijanja ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu     

zahtjev za dobijanje ovlašćenja potrebno je podnjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja, odnosno Direkciji zaposlove zaštite i zdravlja na radu

poslovi za koja se izdaju ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu, kao i uslovi za izdavanje ovlašćenja možete preuzeti OVDJE;

Komisija za utvrđivanje uslova za obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu izlazi na licu mjesta i provjerava da li pravno lice ili preduzetnik ispunjava uslove;

ukoliko pravno lice ili preduzetnik ispunjava propisane uslove, Ministastvo ekonomskog razvoja rješenjem ovlašćuje pravno lice ili preduzetnika da može obavljati određene poslove zaštite i zdravlja na radu; i

rješenje se izdaje na period od 3 godine, i može se obnoviti pod istim uslovima

 

STRUČNI ISPIT ZA LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

Svaki poslodavac u Crnoj Gori dužan je da pitanje zaštite i zdravlja na radu uredi na način tako što će iz reda svojih zaposlenih pisanim putem odrediti stručno lice. Stručo lice mora imati položen stručni ispit, za koji uslove, način i program polaganja stručnog ispita propisuje Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Uslovi za polaganje stručnog ispita:

Visoka stručna sprema tehničko-tehnološkog smjera, ili drugog smjera koji odgovara djelatnosti poslodavca;

Godinu dana radnog iskustva u struci.

Prijavu za polaganje stručnog ispita možete preuzeti OVDJE

Program polaganja stručnog ispita možete preuzeti OVDJE

Ministarstvo ekonomskog razvoja vodi EVIDENCIJU O LICIMA KOJI SU POLOŽILA STRUČNI ISPIT.

Troškove za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlje na radu u iznosu od 220 eura, potrebno je uplatiti na žiro račun Ministarstva ekonomskog razvoja 832-968-09.

Prijavu za polaganje stručnog ispita sa potrebnim dokazima poslati na arhivu Ministarsva ekonomskog razvoja, Rimski trg broj 46.

STRUČNI ISPIT ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

 

Spisak lica koji mogu da obavljaju poslove koordinatora za zaštitu i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i izvođenja radova možete preuzeti OVDJE

Procedura za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i izvođenja radova

popunjenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja, odnosno Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na rada – prijavu možete preuzeti OVDJE

uz popunjenu prijavu, priložiti dokaz o visokoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje tri godine, kao i dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu.

Procedura za oslobađanje od polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i izvođenja radova

zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita potrebno je podnjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja, odnosno Direkciji zaposlove zaštite i zdravlja na radu;

uz zahtjev dostaviti dokaz o visokoj stručnoj spremi tehničko – tehnološkog smjera, i dokaz od poslodavca da ste u građevinskoj djelatnosti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu proveli najmanje pet godina.

EVIDENCIJE O POVREDAMA NA RADU

broj povreda na radu za 2019. i 2020.  

GODINA

UKUPNO

MUŠKO

ŽENSKO

NIJE PRIJAVLJEN POL

2019

1.034

657

366

11

GODINA

UKUPNO

MUŠKO

ŽENSKO

NIJE PRIJAVLJEN POL

2020

875

567

308

/


PROMOTIVNI OKVIR ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Aktivnosti Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u cilju promocije ove oblasti uključuju sprovođenje dvogodišnjih kampanja koje sprovodi Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu, obilježavanje 28. aprila kao Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, saradnja sa Međunarodnom organizacijom rada, civilnim sektorom, poslodavcima i zaposlenima, javna istupanja, učešće na konferencijama, seminarima, debatama, okruglim stolovima, radionicama u Crnoj Gori i van Crne Gore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?