Zaštita i zdravlje na radu

Sadržaj:
PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUUPOZNAJTE SE SA SVOJIM PRAVIMA I OBAVEZAMA U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUOVLAŠĆENE ORGANIZACIJE/STRUČNE SLUŽBE KOJE SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUSTRUČNI ISPIT ZA LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADUSTRUČNI ISPIT ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVAEVIDENCIJE O POVREDAMA NA RADUPROMOTIVNI OKVIR ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih.

Zaštita i zdravlje na radu u Crnoj Gori je djelatnost od javnog interesa.

XXI vijek je doba ekspanzije tehnoloških procesa koji jako brzo napreduju, što prouzrokuje nove oblike organizacije rada, kao i same procese rada. Proces rada je primarna karika u stvaranju bilo kojeg proizvoda, a produktivnost rada zavisi od nivoa njegove organizacije. Obezbjeđivanje bezbjednog i zdravog radnog mjesta, treba i mora da bude prvi osnovni princip svakog poslodavca. 

Aktivnosti direkcije usmjerene su u pravcu stvaranja kvalitetnih temelja za sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu i obezbjeđivanje sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve zaposlene u Crnoj Gori, što je i strateški cilj djelovanja Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, kao jedne od organizacionih cjelina u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

 

PROPISI U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

Ministarstvo ekonomskog razvoja zaduženo je za vršenje poslova uprave koji se odnose na donošenje propisa u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Kreiranjem politike kroz donošenje zakona i podzakonskih akata koji se usklađuju sa propisima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, strateških dokumenata i potvrđivanja konvencija Međunarodne organizacije rada i izvještavanja o sprovođenju istih, dio su aktivnosti Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu.

  

UPOZNAJTE SE SA SVOJIM PRAVIMA I OBAVEZAMA U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

Poslodavac je dužan da:

obezbijedi mjere zaštite i zdravlja na radu sprječavanjem, uklanjanjem i kontrolom rizika na radu, obavještavanjem i osposobljavanjem zaposlenih za bezbjedan i zdrav rad uz odgovarajuću organizaciju i potrebna sredstva;

obezbijedi posebnu zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina života, kao i lica sa invaliditetom, u skladu sa ovim i drugim zakonima.

uzimajući u obzir promjenu radne okoline, sprovodi mjere zaštite i zdravlja na radu i bira takve radne i proizvodne metode koje će obezbijediti poboljšanje stanja ili viši nivo zaštite i zdravlja na radu.

se prilikom planiranja i uvođenja novih tehnologija konsultuje sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima za zaštitu i zdravlje na radu o pitanjima izbora sredstava za rad, uslova rada, radne sredine i njihovih posljedica za zaštitu i zdravlje na radu.

prilikom raspoređivanja zaposlenog na radno mjesto sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom uzme u obzir njegove sposobnosti, koje mogu uticati na zaštitu i zdravlje zaposlenog

da sprovodi mjere zaštite, poštujući opšta načela;

donese i posjeduje akt o procjeni rizika, za sva radna mjesta procijeni rizike, utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje;

organizacijom rada i radnog procesa obezbijedi mjere zaštite i zdravlja na radu u skladu sa ovim zakonom.

obezbijedi zdravstveni pregled zaposlenih koji se raspoređuju na radna mjesta sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom i u slučajevima ponovnog angažovanja zaposlenog koji je odsustvovao sa rada na tom radnom mjestu duže od godinu dana;

izvrši osposobljavanje zaposlenog kod zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanja na drugo radno mjesto, uvođenja nove tehnologije, uvođenja novih ili zamjene sredstava za rad, promjene procesa rada i ponovnog raspoređivanja na rad poslije odsustvovanja koje je trajalo duže od godinu dana;

zaposlenom nabavi i izda na upotrebu sredstva za rad i sredstva i opremu lične zaštite na radu neophodne za njegovo radno mjesto, samo ako za njih raspolaže sa propisanom dokumentacijom na službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi

zaposlene obavezno osigurava od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Poslodavac, zaposleni, predstavnik zaposlenih i sindikat dužni su da sarađuju i konsultuju se u postupku utvrđivanja njihovih prava, obaveza i odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH 

Zaposleni ima pravo i obavezu da: 

se prije početka rada upozna sa mjerama zaštite i zdravlja na radu na poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen, kao i da se osposobljava za njihovo sprovođenje.

poslodavcu daje predloge, primjedbe i obavještenja o pitanjima zaštite i zdravlja na radu.

obavi zdravstveni pregled koji odgovara riziku za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, na koji ga upućuje poslodavac, u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu i propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Zaposleni ima pravo da odbije da radi, ako:

prethodno nije upoznat sa svim opasnostima ili štetnostima, odnosno rizicima na radu ili ako mu poslodavac nije obezbijedio propisani zdravstveni pregled;

prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nijesu sprovedene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu, sve dok se te mjere ne obezbijede;

na sredstvu za rad nijesu obezbijeđene propisane mjere zaštite i zdravlja na radu i time mu je neposredno ugrožen život i zdravlje.

Zaposleni ima pravo da napusti radno mjesto

U slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti po život i zdravlje, zaposleni može da preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja su mu na raspolaganju, a u slučaju neizbježne opasnosti ima pravo da napusti opasno radno mjesto, radni proces, odnosno radnu sredinu.

Zaposleni je obavezan da u skladu sa osposobljenošću i uputstvima koja je dobio od poslodavca:

za vrijeme rada primjenjuje propisane mjere zaštite i zdravlja na radu, vodi računa o svojoj i zaštiti i zdravlju na radu drugih zaposlenih na koje utiče svojim radom ili postupcima pri obavljanju posla, namjenski koristi sredstva za rad, opasne materije, sredstva i opremu lične zaštite na radu i zaštitne uređaje, sarađuje i konsultuje se sa poslodavcem i stručnim licem kako bi se sprovele propisane mjere zaštite na poslovima na kojima radi;

u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavijesti poslodavca, pisano ili usmeno, ili preko predstavnika zaposlenih o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mjestu mogla da ugrozi njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih;

sarađuje i konsultuje se sa poslodavcem i stručnim licem dok poslodavac ne obezbijedi uslove za bezbjedan i zdrav rad.

Odgovornost zaposlenih

Zaposleni podliježe odgovornosti u slučaju nepridržavanja propisanih mjera zaštite i zdravlja na radu i neizvršavanja obaveza utvrđenih zakonom i aktima poslodavca.

 

OVLAŠĆENE ORGANIZACIJE/STRUČNE SLUŽBE KOJE SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

Za dobijanje ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu neophodno je ispuniti, kadrovske, organizacione, tehničke i druge uslove koji su navedeni u Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu i o postupku za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova ("Službeni list RCG", br. 67/05).

Spisak ovlašćenih organizacija/stručnih službi koje od Ministarstva ekonomskog razvoja imaju ovlašćenje da mogu obavljati određene poslove iz čl. 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu možete preuzeti OVDJE

Evidencija sadrži: naziv ovlašćene organizacije/stručne službe; adresa i kontakt; opis poslova za koji je dobijeno ovlašćenje; broj i datum izdavanja ovlašćenja; nosioci oblašćenja.

Troškovi nastali u procesu dobijanja ovlašćenja u iznosu od 200 eura potrebno je uplatiti na žiro račun Ministarstva ekonomskog razvoja 832-968-09.

Procedura dobijanja ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu     

zahtjev za dobijanje ovlašćenja potrebno je podnjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja, odnosno Direkciji zaposlove zaštite i zdravlja na radu

poslovi za koja se izdaju ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu, kao i uslovi za izdavanje ovlašćenja možete preuzeti OVDJE;

Komisija za utvrđivanje uslova za obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu izlazi na licu mjesta i provjerava da li pravno lice ili preduzetnik ispunjava uslove;

ukoliko pravno lice ili preduzetnik ispunjava propisane uslove, Ministastvo ekonomskog razvoja rješenjem ovlašćuje pravno lice ili preduzetnika da može obavljati određene poslove zaštite i zdravlja na radu; i

rješenje se izdaje na period od 3 godine, i može se obnoviti pod istim uslovima

 

STRUČNI ISPIT ZA LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

Svaki poslodavac u Crnoj Gori dužan je da pitanje zaštite i zdravlja na radu uredi na način tako što će iz reda svojih zaposlenih pisanim putem odrediti stručno lice. Stručo lice mora imati položen stručni ispit, za koji uslove, način i program polaganja stručnog ispita propisuje Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Uslovi za polaganje stručnog ispita:

Visoka stručna sprema tehničko-tehnološkog smjera, ili drugog smjera koji odgovara djelatnosti poslodavca;

Godinu dana radnog iskustva u struci.

Prijavu za polaganje stručnog ispita možete preuzeti OVDJE

Program polaganja stručnog ispita možete preuzeti OVDJE

Ministarstvo ekonomskog razvoja vodi EVIDENCIJU O LICIMA KOJI SU POLOŽILA STRUČNI ISPIT.

Troškove za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlje na radu u iznosu od 220 eura, potrebno je uplatiti na žiro račun Ministarstva ekonomskog razvoja 832-968-09.

Prijavu za polaganje stručnog ispita sa potrebnim dokazima poslati na arhivu Ministarsva ekonomskog razvoja, Rimski trg broj 46.

STRUČNI ISPIT ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

 

Spisak lica koji mogu da obavljaju poslove koordinatora za zaštitu i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i izvođenja radova možete preuzeti OVDJE

Procedura za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i izvođenja radova

popunjenu prijavu za polaganje stručnog ispita podnjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja, odnosno Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na rada – prijavu možete preuzeti OVDJE

uz popunjenu prijavu, priložiti dokaz o visokoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje tri godine, kao i dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu.

Procedura za oslobađanje od polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i izvođenja radova

zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita potrebno je podnjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja, odnosno Direkciji zaposlove zaštite i zdravlja na radu;

uz zahtjev dostaviti dokaz o visokoj stručnoj spremi tehničko – tehnološkog smjera, i dokaz od poslodavca da ste u građevinskoj djelatnosti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu proveli najmanje pet godina.

EVIDENCIJE O POVREDAMA NA RADU

broj povreda na radu za 2018 možete preuzeti OVDJE

broj povreda na radu za 2019 možete preuzeti OVDJE

broj povreda na radu za 2020 možete preuzeti OVDJE

 

PROMOTIVNI OKVIR ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Aktivnosti Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u cilju promocije ove oblasti uključuju sprovođenje dvogodišnjih kampanja koje sprovodi Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu, obilježavanje 28. aprila kao Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, saradnja sa Međunarodnom organizacijom rada, civilnim sektorom, poslodavcima i zaposlenima, javna istupanja, učešće na konferencijama, seminarima, debatama, okruglim stolovima, radionicama u Crnoj Gori i van Crne Gore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?