Zaštita i zdravlje na radu u fokusu Ministarstva ekonomskog razvoja

Objavljeno: 28.04.2021. 08:38 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U Crnoj Gori najslabiji dio sistema Zaštite zdravlja na radu (ZZNR) je prikupljanje i analiza podataka o povredama na radu i profesionalnim bolestima, ocijenjeno je na predstavljanju Nacionalnog profila ZZNR Crne Gore.

Povodom 28. aprila, Međunarodnog dana ZZNR, predstavljen je Nacionalni profil ZZNR koji pruža najsavremenije informacije o postojećoj situaciji u toj oblasti u Crnoj Gori i koristi se kao dijagnostički dokument za procjenu praznina u nacionalnom sistemu ZZNR-a i identifikovanje prioritetnih oblasti za nacionalno djelovanje u toj oblasti.

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina - Bozović u okviru svog izlaganja na svečanosti koja je organizovana povodom ovog Međunarodnog dana, istakla da, u okviru tekućeg pregovaračkog procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU), za Poglavlje 19, koje podrazumijeva pitanje Socijalne politike i zapošljavanja, a u čiji dio je i oblast zaštite i zdravlja na radu, Vlada ima obavezu usaglašavanja sa pravnom tekovinom u ovoj oblasti, kao i efikasnu implementaciju iste.

“Tekovina EU za oblast zaštite i zdravlja na radu velikim dijelom sastoji se od konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR), koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu i nadležne inspekcijske službe”, kazala je Lipovina Bozović.

Ona je dodala da je Ustavom zagarantovano pravo zaštite i zdravlja na radu, što je povezano sa velikim brojem privrednih aktivnosti pa se regulativa iz ove oblasti implementira kroz veliki broj zakona i pravilnika, u nadležnosti ministarstva ekonomskog razvoja i zdravlja.

Prema njenim riječima, kreiranje Nacionalnog profila, kao prvog dokumenta ove vrste ikad nastalog u Crnoj Gori, je neprocjenjivo važna osnova za rješavanje mnogih do sad otvorenih pitanja u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Ona je ukazala da je, imajući u vidu da je zaštita i zdravlje na radu multicisciplinarna oblast, Nacionalni profil predstavlja vrijedan i sveobuhvatan izvor informacija za kreatore politika, državne službenike, sve kategorije zaposlenih i poslodavaca, ali i drugih lica koja su po bilo kom osnovu angažovana u radnom procesu.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja sa MOR-om će u narednom periodu, shodno nadležnostima iz svojih oblasti, poseban fokus staviti na monitoring u sistemu zaštite i zdravlja na radu, sa posebnim osvrtom na kvalitet rada ovlašćenih organizacija kroz usluge koje pružaju poslodavcima na tržištu rada Crne Gore”, zaključila je Lipovina Bozović.

Nacionalni koordinator MOR-a Nina Krgović kazala da je program dostojanstvenog rada za Crnu Goru, kao glavni planski dokument MOR-a za jednu zemlju, za period 2019–2021, potpisan je 8.marta 2019.

“Program u jednom od tri prioriteta poziva na usklađivanje nacionalnih, pravnih i institucionalnih okvira s Međunarodnim standardima rada i pravnim tekovinama EU”, rekla je Krgović.

Prema njenim riječima, Nacionalni profil za zaštite i zdravlju na radu uživao je tripartitnu podršku partnera MOR-a koji su zajedničkim naporima pomogli da se jasno i precizno definišu prioritetna pitanja na kojima će se graditi Nacionalni program zaštite na radu, odnosno razvijati strateški nacionalni akcioni planovi.

Ekspert međunarodne organizacije Petar Bulat pripremio je Nacionalni profil ZZNR u skladu sa smjernicama Međunarodne organizacije rada (MOR).

Bulat je, predstavljajući neke od ključnih analiza Nacionalnog profila ZZNR, govorio o nedostacima u postojećem nacionalnom sistemu ZZNR i preporukama i ovom prilikom iznio određene smjernice za

unapjeđenje ove oblasti i način stimilisanja za istraživačke radove.

On je napomenuo da su tehnički standardi, kodeksi prakse i smjernice za zaštitu i zdravlje na radu u Crnoj Gori regulisani pravilnicima koje donosi ministar za ekonomski razvoj.

On je kazao da nadzor nad primjenom Zakona u oblasti ZZRN obavljaju inspektori rada u okviru Uprave za inspekcijske poslove.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?