Законска регулатива из области планирања простора

Закони
Закон о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, број 64/17)
Лоw он Спатиал Планнинг анд Цонструцтион оф Струцтурес
Закон о морском добру ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 14/92, 59/92 и 27/94, Службени лист Црне Горе", бр. 51/08, 21/09, 73/10 и 40/11)
Дерогирани Закон о уређењу простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 51/08, 34/11, 35/13 и 33/14)


Подзаконски акти донијети на основу Закона о планирању простора и изградњи објеката
Уредбе
Уредба о садржају и начину вођења документационе основе и информационог система и индикаторима за праћење спровођења планских докумената ("Службени лист Црне Горе", број 83/17)

Правилници
Правилник о ближем садржају и форми планског документа ("Службени лист Црне Горе", бр. 091/20 од 03.09.2020)
Правилник о ближим условима за постављање односно грађење привремених објеката уређаја и опреме ("Службени лист Црне Горе", број 43/18)
Правилник о ближем садржају и начину вођења регистра планских докумената ("Службени лист Црне Горе", број 76/17)
Правилник о начину потписивања овјеравања достављања архивирања и чувања планског документа ("Службени лист Црне Горе", број 76/17)
Правилник о обрасцима захтјева за спровођење Плана генералне регулације Црне Горе ("Службени лист Црне Горе", број 84/17)
Правилник о методологији израде планског документа и ближем начину организације претходног учешћа јавности ("Службени лист Црне Горе", број 88/17)
Правилник о начину и поступку издавања мировања лиценце и начину вођења регистара лиценци
Правилник о обрасцима захтјева за обављање дјелатности у области изградње објеката
Правилник о облику и изгледу табле за грађење објеката
Правилник о обрасцима захтјева пријава и изјава у поступку изградње објеката
Правилник о обрасцу за издавање урбанистичко-техничких услова

Упутства
Стручно упутство за примјену члана 215 Закона о планирању простора и изградњи објеката
Стручно упутство за примјену члана 87 Закона о планирању простора и изградњи објеката
Интерно упутство о начину одређивања финансијских средстава неопходних за израду планског документа и стратешке процјене утицаја на животну средину

Подзаконски акти који се примјењују, а донијети су на основу Дерогираног Закона о уређењу простора и изградњи објеката

Уредбе
Уредба о процедури израде и доношења планског документа по скраћеном поступку ("Службени лист Црне Горе", број 40/13)

Правилници
Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра планских докумената ("Службени лист Црне Горе", број 9/15)
Правилник о начину увида, овјеравања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и чувања планског документа ("Службени лист Црне Горе", број 71/08)
Правилник о ближем садржају и форми планског документа, критеријумима намјене површина, елементима урбанистичке регулације и јединственим графичким симболима ("Службени лист Црне Горе", бр. 24/10 и 33/14)


Подзаконски акти донијети на основу Закона о морском добру

Одлуке
Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање морским добром("Службени лист РЦГ", број 25/92)
Одлука о условима, времену коришћења и висини накнаде за коришћење морског добра ("Службени лист РЦГ", број 27/92)


Обрасци
Захтјев за издавање извода из државног планског документа (члан 11а и 220а Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18 и 82/20))


Да ли вам је садржај ове странице био од користи?