Zakonska regulativa iz oblasti planiranja prostora

Objavljeno: 11.01.2022. 23:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Zakoni
Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17)
Low on Spatial Planning and Construction of Structures
Zakon o morskom dobru ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 14/92, 59/92 i 27/94, Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11)
Derogirani Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14)


Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Uredbe
Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema i indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata ("Službeni list Crne Gore", broj 83/17)

Pravilnici
Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta ("Službeni list Crne Gore", br. 091/20 od 03.09.2020)
Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", broj 43/18)
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja registra planskih dokumenata ("Službeni list Crne Gore", broj 76/17)
Pravilnik o načinu potpisivanja ovjeravanja dostavljanja arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list Crne Gore", broj 76/17)
Pravilnik o obrascima zahtjeva za sprovođenje Plana generalne regulacije Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 84/17)
Pravilnik o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list Crne Gore", broj 88/17)
Pravilnik o načinu i postupku izdavanja mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci
Pravilnik o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata
Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata
Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Uputstva
Stručno uputstvo za primjenu člana 215 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Stručno uputstvo za primjenu člana 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Interno uputstvo o načinu određivanja finansijskih sredstava neophodnih za izradu planskog dokumenta i strateške procjene uticaja na životnu sredinu

Podzakonski akti koji se primjenjuju, a donijeti su na osnovu Derogiranog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Uredbe
Uredba o proceduri izrade i donošenja planskog dokumenta po skraćenom postupku ("Službeni list Crne Gore", broj 40/13)

Pravilnici
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Centralnog registra planskih dokumenata ("Službeni list Crne Gore", broj 9/15)
Pravilnik o načinu uvida, ovjeravanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list Crne Gore", broj 71/08)
Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list Crne Gore", br. 24/10 i 33/14)


Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o morskom dobru

Odluke
Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom("Službeni list RCG", broj 25/92)
Odluka o uslovima, vremenu korišćenja i visini naknade za korišćenje morskog dobra ("Službeni list RCG", broj 27/92)


Obrasci
Zahtjev za izdavanje izvoda iz državnog planskog dokumenta (član 11a i 220a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20))


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?